Wↄnnyinakee 18

1Kee nyjɛ kↄkro ni, ndaa nyjeeri bituŋu wa nya na, na u yire nyjeeri na tri tra. Wre bituŋu wre jaŋga na kpↄↄ, a u yɛnyiŋge na tia lawee na fniŋge na nyaa kama. 2A bituŋu wre na paara na jaŋga ni mbo, "Ki ja, chia kre ja, Babilↄn chia kpↄↄ kre, ki ja. Ki kaari ŋumufuɛn tnihaa. Ŋumufuɛn nyini kro, na hanyiɛlɛ sisɛɛ mblɛ mu chin ŋga kro, bawa pe nyi. 3Babilↄn tia waŋgra kro leele u tiɛrɛɛ kolo kre wru mu fun, Mu tia waŋgra ŋulo kro tiɛri. A waŋgra jafalifɛɛnlɛ yire u waŋgrɛ yirɛ tataara na mu kaari swafɛɛnlɛ." 4A ndaa mana fↄŋgↄ ka loo nyjeeri na mbo, "Ni leele, e yili u nu e pan, na kre ma ee u sisam kee yire ka pe, mbaa kↄↄ u kanyana yire ka nya. 5Ŋgi na? U sisam nɛɛ mu tro. A u sisam yire krɛrɛ, Nyiɛkpↄↄ yi sↄↄnri peii. 6Nyjɛ u taa leele na kre, pie yi taa u na ka na. Kanyana nyjɛ u tia leele nya kre, pie ti u yii nya ma shiin. U gbↄ yira ŋga ni u simi le mu leele ŋga a pe gbↄ kre, pie simi shelee le ki nyini ma gbee shiin mbe u ŋga. 7U uyɛ ta, na uyɛ kpↄↄri, kena pie yi kro kaari u pan kanyana na fooro. Imi na u yuu na, 'Ŋuchlↄ wi mi. Lekuchlↄ ma mi. A mba nyɛni, a mba fooro li fio.' 8Yire kee nyjɛ u yuu ŋga na, u kanyana kro we chaa mbe pan u na ble nunu. Kumu na fooro na klo we to u na, a pie u sro na kanhun ni. Ŋgi ndra? O Tafun Nyiɛkpↄↄ ŋmba u u kpra kun kre, jaŋga kpↄↄ." 9"Ŋulo mblɛ pee wa waŋgra nu, a pre na wre na tiɛri, na waŋgra yɛshↄↄrↄ lii kre, pie nyɛni mbe fooro li, na chia kpↄↄ kre waa na shio, a pia ki wre nya. 10Ki fiɛrɛ we ti mbe pe yire lee mbra u kanyana kre le, mbra yuu, 'Atɛ! Atɛ! Babilↄn chia kpↄↄ kre, nyjila nunu chom na mu kanyana kro pan.' 11A waŋgra yaulifɛɛnlɛ we u le mbra nyɛni, mbra fooro lii. Ŋgi na, na ndro n wa mbe pe yirɛ prɛ wee lↄ na. 12Pe swa nyiɛ, na pe swa finyi, na pe yonyi chichiele, na tinyi chichiele nyini nyini, na pe yirɛ nyjɛ pe hlo ŋgaala tɛɛ mu pe, na yirɛ nyjɛ pe tinyi chichiele tɛɛ mu tɛ, na nyjɛ pe swa nyiɛ fre tɛɛ mu pe, na nyjɛ pe tↄↄnrↄ na dnɛ chichiele tɛɛ mu pe, 13na nyjɛ pe tuwe ndiom tɛɛn tɛɛ mu pe, na simi gbↄ wo, na simi titi, paanu mimi na bleju mimi, na nui na mbaala, soolo na kɛɛ nyjɛ soolo tinii, tinlɛ na pe ŋmaa, yire yirɛ nyjɛ krɛrɛ ndro n wa mbe ka lↄ na. 14Bawa yirɛ prɛfɛɛnlɛ pre we kna mbra yuu u pan mbo, 'Yirɛ tataara nyjɛ kee mu jawa nyjila kro nu kre, yi kro fun peii. A yirɛ nyjɛ mu ta mu tnimu nu na mu yɛ lii yire kro fun, a maa yi nya na fio.' 15A yaulifɛɛnlɛ mblɛ pe jafa lii chia kpↄↄ kre na mu kaari swafɛɛnlɛ kre we yire yire haalee mbra le. Ŋgi na, pe u kanyana kre fiɛ. Pie na nyɛni mbra fooro lii, 16mbra yuu na, 'Atɛ! Atɛ! Babilↄn chia kpↄↄ kre, Atɛ! Babilↄn ŋmba wraa yirɛ finyi, na wↄɛ, na nyiɛ chichiele, na swa nyiɛ yirɛ, na dnɛ chaarachaara nyjɛ yi chiɛnri teeri na uyɛ sani kre, atɛ! 17A yire yirɛ chichiele nyjɛ kro fun u pan nyjila nunu chom nu.' Krↄɛ nyjɛ yi tro epo yiɛ na loplombo, na mblɛ pe jiin yi nu na kolo kuun, na leele mblɛ pe tnumu tuni yi nu, na epo yiɛ yaulifɛɛnlɛ kro we yire haalee, 18mbra gble leni, na chia kre waa na shio, a pia ki wre nya, 'Kre kakpↄↄ n wa mbe pe na kre chia kpↄↄ ŋga yi fio.' 19Pra tablↄ ko mu le ndra, na nyɛni na fooro lii na yuu, 'Atɛ, Babilↄn atɛ! Mu yirɛ ki tia leele mblɛ pee krↄɛ ni epo yiɛ na swa ta, a mu yirɛ yire kro pe yirɛ waara nyjila nunu chom nu. 20E mblɛ ee wa nyjeeri, e ti mbe e yiɛshↄ. Ŋgi na? Pe chia kpↄↄ kre kla. Nyiɛkpↄↄ leele na bitumblↄ pre, na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ, e ti mbe e yiɛ shↄ. Ŋgi na? Nyiɛkpↄↄ Babilↄn ndie tini, nyjɛ u pe e na kre ndra na.' " 21Ndaa nyjeeri bituŋu faŋgafun wa nya, na u dnɛ ka wru. Ki kpↄↄrↄm na da na fifiire tre dnɛ ni, a wra ki wa epo nu, mna kna mbo, "Pan pie Babilↄn chia kpↄↄ kre viŋge mbe wa, mbe pia ki nya na fio. 22A pia saŋgo gbunfɛɛnlɛ, na mɛkↄmblↄ, na brↄɛnfↄfɛɛnlɛ mana loo ki na na fio. A pia tnumutunfun wa nya tnumu ka na ki nyini nu na fio. A pia yirɛ tree tiŋge loo na fio. 23A pia kaniɛ nya mu na na fio. A pia bijↄ ndee bijↄplↄ mana loo mu na na fio. Mu yaulifɛɛnlɛ pre kaari waŋgra loplombo lawee kro nu, a mu yire mu kafinɛ dobodobo na, mu waŋgra kro leele fana. 24Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ na Nyiɛkpↄↄ leele mblɛ pra gbo kre, na leele mblɛ pe gbo waŋgra nu kre kro, pra pe nyimi nya Babilↄn na. Ki tia Nyiɛkpↄↄ we u ndie tini kpↄↄ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\