Wↄnnyinakee 20

1Ndaa ndru mna bituŋu wa nya na u yiri nyjeeri na tiri tra, mna wee ŋga ki n nyukↄↄnrↄ ni kre safwa na jlↄnyi snam yɛ yii kɛɛ. 2A wra wↄↄ kpↄↄ wre wraa wa fa kre, Sutna wre, wra u yii mna u pↄ mbe sɛ su yɛlɛ kagbeŋge nyu na. 3A wra u wa wee jiom kre nu, mna ki nyu tↄ, mna ki nyu kre yii na yira ni, mbe wa kolo ta mbe waŋgraleele fana na, mbe sɛ su na yɛlɛ kagbeŋge kre nyu we to. Na yɛlɛ yire nyu waa to, pie u saan mbe wa nyjila chiɛri na. 4Ndaa ndru mna ŋujↄɛn yɛ nya, na leele mblɛ pee wa mu tni tni yi na kre, na pe pe ŋga jaŋga mbe pe kpra kun. Ndaa mblɛ praa Yesu dansiɛrɛ lii, na Nyiɛkpↄↄ ketaan kre yuu, a pra pe gbo kre krɛrɛ nya. Na mblɛ pe n na yurↄ wre, na u sɛɛn kre sumi, a ki tia yurↄ wre tnↄmu n wa pe nduweele na, ndee pe kɛnyi na kre, ndaa pe kro nya, na pe nyi peii, a pre na Kristo wre naa ŋunumu lii mbe sɛ su yɛlɛ kagbeŋge nyu na. 5A leele hamblɛ mblɛ pra ku kre nsra nyi mna sɛ su nyjila ŋga nu yɛlɛ kagbeŋge kre nyu na to. Kunnyiɛ ŋga ki yiɛklu yi kre. 6Mblɛ pie nyi kunnyiɛ jle wo kre nu kre wo yi dwamu na cheche. Kumu shiin wo kre wa jaŋga ta pe na. La, pie pe Nyiɛkpↄↄ na Kristo wre sↄfue. Mbe pre na Kristo wre chaa mbe ŋunumu li yɛlɛ kagbeŋge. 7A na yɛlɛ kagbeŋge nyjɛ nyu waa to kre, pie Sutna wre saan, mbe u wↄ mbe yili wee kre nu, 8mbe u pan mbe waŋgra leele fana na, mbe sɛ su waŋgra kokoe jijirɛ yire kro na, yire yi Gog na Magog. Sutna we pe kro ble mbe sɛ na pe ni ŋunↄ. Pe nɛɛmu pe na lↄↄ nyu tanyiɛ yi. 9A pra nyina mu tra yiɛ tↄ, mu Nyiɛkpↄↄ leele pre tnihɛɛ, na u chia ŋga u kori kre kun mu le lalaa. La, kanhun na yiri nyjeeri mna kna mu pe sro peii. 10A Sutna ŋmba wra pe fana kre, pra wre yii mna sɛ le kanhun tapla ŋga nu pwa tuwe chaa mbe nyi kre nu, mna pra yurↄ wre na kafinɛ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun wre yii mna sɛ le kre. A pie kala nya wa lafo na ble nyjila kro nu. 11Ndaa ŋujↄↄn fiŋge badaaŋga ka nya, na ndro waa wa mu tni ki na. A tra na nyjeeri na fɛ mu fun u yiɛ, Lawee nsraa wa yi pan mbe yi tni. 12A ndaa mblɛ pe ku mu nyi kre nya, lekpↄɛ na pe fiɛnfiɛn kro, a praa wa mu yire ŋujↄↄn kre yiɛ. A pra hlɛ nyaa nyaa mu tɛɛ. A pra hlɛ fↄŋgↄ ka nyaa, kre na pe ŋmaa hlɛ a ŋmba wraa wa mu tni ŋujↄↄn kre na kre na mblɛ pe ku mu nyi kre kepelee tↄↄnri hlɛ yire nu mna pe kpra kun. 13Leele mblɛ lↄɛ na li kre, kra pe wↄ mu pan, kumu na kuulo ndoo na ki gboolo kro wↄ mu ŋga. A pra pe kro kpra kun kepelee nyjɛ pra pe na. 14Pra kumu na kuulo ndoo wa kanhun tapla kre nu. Kumu shiinwo kre yi kanhun tapla kre. 15A ŋmba mɛɛ pe nsra nya ŋmaa hlɛ kre nu kre, pra u wa kanhun tapla kre nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\