Wↄnnyinakee 21

1Ndaa nyjeeri fↄŋgↄ na tra fↄŋgↄ nya. Na nyjeeri jle wo kre, na tra jle wo kre, na epo n wa na. 2A ndaa chia cheche kre, Jerusalɛm fↄŋgↄ kre nya, na ki yiri nyjeeri Nyiɛkpↄↄ pan na paan, a pe ki san na bijↄ pe san wra shie u plↄ pan. 3A ndaa mana kpↄↄ ka loo a kra yili Nyiɛkpↄↄ ŋujↄↄn kre lawee mbo, "E le, Nyiɛkpↄↄ tnihaa kre wa leele nu, a wre na pre we chaa mbe tni, mbe pe pe u leele, mbe u pe pe Nyiɛkpↄↄ. Nyiɛkpↄↄ wre titi we tni na pe ni. 4Wre we pe yotunyi tlu pe nyiɛlɛ. Kumu n wa bawa, a foorolie na nyɛnɛɛ, ndee yira n wa wa. Ŋgi na, yirɛ lɛɛlɛ yire n wa na." 5A ŋmba wraa wa mu tni ŋujↄↄn kre na kre na kna mbo, "E le, ni yirɛ kro pe fↄŋgↄ." Mna kna mu yo na mbo, "Kee nyjɛ nyunↄ. Ŋgi na? Yire kee nyjɛ pe shↄnli kee na kpra kee." 6A wra kna mna yo ni pan mbo, "Ni ki pe mu kↄ! Mi wi Jlo, a mi wi Haŋu wre, yɛklo na kotↄŋu wre ŋmba gbↄↄ ta kre, mbe u ŋga blo nyumu ŋga ki pe ŋmaa nyumu kre ka mbe u gbↄ finfin. 7A ŋmba we wi mbe yili kpan, we krↄ yirɛ ta, a mbe pe ufun Nyiɛkpↄↄ, mbe ufun pe ni pↄ. 8La, mblɛ pe n gbun ni, na mblɛ pe n shↄnli, na mblɛ pe nyjɛ yi n fna pini kre, na linkufɛɛnlɛ, na tiɛrifɛɛnlɛ, na tuwewafɛɛnlɛ, na sɛɛn sumifɛɛnlɛ, na kafinɛfɛɛnlɛ kro, pie pre leele mblɛ wa kanhun tapla ŋga ki shio na pwa tuwe chaara ni kre nu, kre yi kumu shiin wo kre." 9Nyjeeri bitumblↄ kↄↄnashin pre pra kotie kↄↄnashin nyjɛ nu kanyana nununu kↄↄnashin hɛnyi yire na nyi kre yii kre nunu na pan mna yo ni pan mbo, "Pan mbe ni mu nyina bijↄ wre, Mbↄↄpↄ wre bijↄ wre." 10Titɛɛ kre nu, a Kpra Ŋumu wre na pan ni nu, a bituŋu wre na ni wru mna sɛ nyua gedeŋge ka ndra na. Bawa wra ni nyina Jerusalɛm chia cheche kre, na ki yiri nyjeeri Nyiɛkpↄↄ pan na paan tra. 11A Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge na tia kraa chiɛnri. Chia kre naa chiɛnri na dnɛ chichie titi yi. Mna pe na yira ka yi pe ki yeeri jaspa, na nyaa na dwanle yi. 12Pra bubuŋgo gedeŋge ka faanri mu chia kre fɛ mu kun, a ki kooloe naa kɛmbↄshiin, a nyjeeri bitumblↄ kɛmbↄshiin yire yi nyu yire na, na yi sri. Pra Israel sele kɛmbↄshiin yire mɛɛ nyunↄ jlonwee nyu yire kro na nununu. 13Jlonwee yire pra yi wↄ chia kre kokoe jijirɛ na, taarɛ naa wa na le yilafinhaa, a taarɛɛ wa yila tohaa, a hɛnyi yiree wa kokoe shiin hɛnyi yire na. 14Chia kre bubuŋgo ŋga pra faanri kre, pra ki nↄↄ le mu taa dnɛ kɛmbↄshiin na, yire dnɛ yire na pe Mbↄↄpↄ wre bitumblↄ kɛmbↄshiin pre mɛɛ nyunↄ. 15Bituŋu ŋmba wra paara ni pan kre na swanyiɛ kaan ŋga ni pe yirɛ kra yii kɛɛ, ŋga ni wraa paan mbe chia kre jlonwee, na ki mboo ŋga pe faanri mu ki fɛ mu kun kre kra. 16Chia kre titnↄmu na ki valam na yila, chichie a ki jenu jijirɛ yire kro na yila. A bituŋu wre na u kra kaan kre tɛɛ mna chia kre kra, a ki titnↄmu na ki valam na ki gedem kro na pe kↄnsni kagbeŋge na lafɛɛknↄ. 17Bituŋu wre na bubuŋgo kre kra, a kre gedem na pe sↄↄlↄɛ fuloetaarɛ na mu ki wru imi na lewo yira kra na. 18Dnɛ chiɛnri wee yɛ yi, pe i yeeri jaspa, yire ni pra tɛɛ mu bubuŋgo kre faanri, a swa nyiɛ titi ni pe tɛɛ mna chia kre sin, a kraa nyaa chasi na dwanle yi. 19Bubuŋgo kre nↄↄhlehaa kre, dnɛ chichiele nyini nyini ni pra tɛɛ mu ki hle. Dnɛ jle wo kre praa ki yeeri jaspa, kraa chiɛnri, a shiin wo kre na pe na bluu yi, praa ki yeeri Safai, a taarɛ wo na pe dnɛ chaarachaara yi, pe ki yeeri agate, jijirɛ wo kre praa ki yeeri emerald. 20Ki ŋga kra taa knↄ wo kre pe ki yeeri oniks, a kↄↄnanu wo kre praa ki yeeri kanilian, a kↄↄnashin wo kre na pe na ŋgonyina yi, praa ki yeeri kwats. Kↄↄnataarɛ wo kre praa ki yeeri bɛril, a kↄↄnajirɛ wo kre praa ki yeeri Topaz. Kɛ wo kre praa ki yeeri Krisopreiz, a kɛmbↄnunu wo kre pe ki yeeri jasinf, a kɛmbↄshiin wo kre, pe ki yeeri ametist. 21Chia kre salegu kɛmbↄshiin yire, dnɛ chichiele kɛmbↄshiin pra tɛɛ mna yi pe, pe dnɛ yire yeeri pearl, salegu nunu na ki dnɛ yi. A swa nyiɛ ni pe tɛɛ mu chia kre lete pe, a kraa nyaa yem na dwanle yi. 22Ni nsra Nyiɛkpↄↄ sumi nyuŋgo nya chia kre na. Ŋgi na, o Tafun Nyiɛkpↄↄ wre, jaŋga kro Tafun wre, na Mbↄↄpↄ wre, pra wa lawee kro nu, a pra u sumi. 23Chia kre n yila shian, a nyiɛpↄ fiŋge n shian wa. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge kre tia chia kre na nyaa kama. A Mbↄↄpↄ wre pe ki kania. 24Waŋgra kro leele we nya ki kania na mbra nyaari, mbe ŋulo mblɛ pee wa tra na pan na pe swa yirɛ ni ki na. 25Nyjila kro nu, chia kre salegu yire we nyaa mbe tni, pia yi tↄ fio. Ŋgi na, ble na wↄ wa, 26Pie yire yɛnyiŋge na kpↄↄmu ni waŋgra kro nu mbe pan chia kre na. 27La, yira ŋga ki n pe cheche ka wa le chia kre na, a lewo ŋmba u afunyi kee pini, na kafinɛfɛɛnlɛ wa le ki na. Fↄ mblɛ mɛɛ pe nyunↄ Mbↄↄpↄ wre ŋmaa hlɛ kre nu kre bↄkↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\