Wↄnnyinakee 8

1Ŋga Mbↄↄpↄ wre na hlɛ kre nyu yii yirɛ yire kↄↄnashin wo kre kun kre, lawee na ku dimm nyjeeri wa nyjila chiɛri. 2Bawa ndaa nyjeeri bitumblↄ kↄↄnashin mblɛ pe yire Nyiɛkpↄↄ yiɛ kre nya, a pra bnↄɛ kↄↄnashin le pe kɛɛ. 3Nyjeeri bituŋu wa na swa nyiɛ kotolo ŋga nu pe tuwe ndiom tɛɛn suroi yii, mu yire sragbuɛnlɛɛ yire jaara. A pra u ŋga tuwe ndiom tɛɛn tataara mbe u yi ya Nyiɛkpↄↄ leele kro nyiɛtalaa na, mbe yi taa swa nyiɛ sragbuɛnlɛɛ yire na Nyiɛkpↄↄ ŋujↄↄn kre yiɛ. 4A tuwe ndiom tɛɛn yire wre naa yilii bituŋu wre kɛɛ, a yire na leele pre nyiɛtalaa na chaa mu da Nyiɛkpↄↄ yiɛ. 5A nyjeeri bituŋu wre na kanhun wↄ sragbuɛnlɛɛ yire nu wa, mna le tuwe ndiom tɛɛn kotolo kre nu, mna ki kna mu wo tra, a nyiɛ naa twanri, na tini, na nyini, a tra naa seeri. 6Kre kↄkro kre, nyjeeri bitumblↄ kↄↄnashin pre na peyɛ kna mbe pe bnↄɛ yire fↄ. 7Ŋga bituŋu jle wo wre na u bnↄ fↄ kre, nyiɛ subie na kanhun na nyimi na chaa na woni tra. Kra tia na mu tra yↄↄlɛ taarɛ kre, ki nunu na shↄ peii, a na mu tinyi nyjɛ yi wa tra yiɛ na yↄ taarɛ, yi nunu na nyaa nyinyi nyjɛ yii wa ki yiɛ na kro na shↄ peii. 8Ŋga bituŋu shiin wo na u bnↄ fↄ kre, ndaa yira ka nya badaaŋga na nyua yi, a kraa nyini kanhun, a pra ki wa epo nu. A kra tia na mu epo yↄ taarɛ kre, ki nunu na kaari nyimi. 9A yurɛ mblɛ pee wa epo nu, na mu pe yↄ taarɛ, pe nunu na ku, a krↄɛ nyjɛ yiraa wa epo yiɛ na kre, na mu yi yↄ taarɛ, yi nunu na kla. 10A bituŋu taarɛ wo wre na u bnↄ fↄ, a wↄlↄ badaaŋga ka naa nyini na kania yi. Na mu lↄↄɛ na bloe yↄ taarɛ kre, kra pan mu to nunu nu. 11Wↄlↄ kre mɛɛ na yi Sisrom. Na mu lↄↄɛ yↄ taarɛ kre, yi nunu na sro. A leele tataara na ki gbↄ mna ku, ŋga kra sro kre na. 12Bituŋu jijirɛ wo wre na u bnↄ fↄ, na mu yila yↄ taarɛ, ki nunu na fii. Pan nyiɛpↄ na wↄɛlɛɛ na pe na. Kra tia na mu imi na yi nyaa yↄ taarɛ kre, yii nunu nsraa nyaa, a na mu nyisee yↄ taarɛ kre, ki nunu na kaari wↄmu, a ka na ya ble wↄmu na. 13Bawa ndaa kna mu nya na nyuu wa tro nyjeeri haalee, mna na paara kpↄↄ mbo, "E atɛ! E atɛ! Leele mblɛ ee wa mu tni tra, e atɛ! Ŋgi na hin? Na nyjeeri bitumblↄ taarɛ hamblɛ pre waa pe bnↄ yire fↄ kre, kanyana kpↄↄ we pan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\