Wↄnnyinakee 9

1Nyjeeri bituŋu kunↄ wo wre na u bnↄ kre fↄ, a ndaa wↄlↄ ka nya, a kra yiri nyjeeri mu pan mu to tra yiɛ na, na pe ki ŋga wee ŋga ki n nyukↄↄrↄ ni kre safwa. 2A wↄlↄ kre na wee kre nyu nyaa, a wre badaaŋga na yili ki kre nu, imi na wre yilii paanuu fↄ ndoo badaaŋga kre, wre kre na yila tↄ, a lawee na wↄ duu. 3Kpatↄ tataara plɛ na yili wre kre nu mna pan mu tra yiɛ tↄ, a Nyiɛkpↄↄ na tia pe nyu naa yaa na naala lɛ. 4Mna yo pe pan na pia shia nyaa, ndee tinyi na wrɛ nyjɛ yii wa tra yire kla, la, pra leele mblɛ nduweele na Nyiɛkpↄↄ tnↄmu n wa kre, pra pre niↄ. 5Nyiɛkpↄↄ n na kpatↄ pre ŋga kolo mbe pra leele pre niↄ mbra kuu, la, pe pe niↄ mbe pe kala nya nyiɛpↄ nununu knↄ. Imi na naa ndro niↄ mbe ki u yaa kre, pan kpatↄ pre naa yaa. 6Yire ble yire nu leele we na kumu chaa, a pia ki nya. Pie na kumu chaa titi mbe ku, a kumu wa pan pe pan. 7Kpatↄ pre na pe na soolo mblɛ pe san na shie ŋunↄ lɛ. A yirɛ yɛ naa wa pe ndrɛ na, na swa nyiɛ ŋujuulee yi, a pe yiɛ na na pe na leele yiɛ yi. 8A pe nyjuro na tnu tnu na chlↄ nyjuroe yi, a pe ŋgaala na pe na blɛkpↄↄ ŋgaala yi. 9A pe yirɛ yɛ le na tↄↄnrↄ dodonyi yi mu pe gbun tↄ. Pe kuɛn naa tini na soolo tataara mblɛ pe san mu soolo trogo pↄ pe na, na shie na pe ni ŋunↄ lɛ. 10Praa wa nɛɛ ni na naala lɛ, a pe jaŋga ŋga ni pe leele niↄ mbe pe fiŋge nyiɛbiile knↄ kre naa wa pe nɛɛ yire nu. 11Praa wa na ŋunu ni a wraa pe le. Wee ŋga ki n nyukↄↄnrↄ ni kre bituŋu na wi, a praa u yeeri Abadon Hebrie kayolo nu. A Griiki nu praa u yeeri Apolion, ki nyina na klafun. 12Kanyana jle wo tro, a ŋga kↄkro kre, kanyana shiin wa kro na paan. 13Bituŋu ŋmba u taa kↄↄnanu wre na u bnↄ kre fↄ, a ndaa mana ka loo na ki yilii swa nyiɛ sragbuɛnlɛɛ yire yiraa wa mu yire Nyiɛkpↄↄ yiɛ kre jenu jijirɛ yire na. 14A mana kre na kna na yuu bituŋu kↄↄnanu wo ŋmba kɛɛ bnↄ na nyi kre pan mbo, "Bitumblↄ jijirɛ mblɛ pe yii mu pↄ lↄↄ kpↄↄ Eufreti mbɛɛ na kre saanla." 15A wra bitumblↄ pre saanla, na pe pe yii mu tɛɛ na kre nyjila kre, na kre ble kre, na ki nyiɛkpↄↄ, na ki yɛlɛ kre sri, mbe pe paan leele kro yↄ taarɛ, mbe yↄmu nunu gbo peii. 16Pra ni nyina ŋunↄ wifɛɛnlɛ pre soolo nyu, praa kagbeŋ kagbeŋ lafɛɛshiin. 17Ndaa soolo pre na pe nduufɛɛnlɛ pre nya nyiɛlɛ na, a pra tↄↄnrↄ dodonyi le, a yira nyina, mu pe na ŋgonyina yi. Soolo pre ndrɛ na pe na blɛkpↄↄ ndra yi. A kanhun na wree na pwa tuwe ndiom naa yilii pe nyuu. 18Na mu leele kro yↄ taarɛ kre, yire yirɛ taarɛ nyjɛ yiraa yilii soolo pre nyuu kre na pe yↄmu nunu gbo. 19Soolo pre faŋga ŋga pra ta kre naa wa pe nyuu na pe nɛɛ nu, a pe nɛɛ na pe na wↄↄlↄ lɛ, a ndrɛɛ wa yi nyu na, a pe yi tɛɛ na leele fiŋge. 20Leele pre hamblɛ mblɛ soolo pre nsra gbo kre nsra pe jawala chinɛ. Pe nsra ŋumufuɛn sumiɛ ti. Sɛɛnlɛ yire, pe kɛnyu tnumu yi, a pe swa nyiɛ, na swa nyiɛ fre, na swa fiŋge, na dnɛ, na tinyi tɛɛ mu yi pe, a yi n na nyaa, a yi n na ndru, a yia jaa nyaari. 21Pe linkuuro kepeelee nyjɛ praa pini, na dobodobo nyjɛ praa woni, na pe chachaara na pe juuro kepeelee yire krɛrɛ, pe nsra yi ti mna pe jawala chinɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\