Romae 10

1Ni wolo, ŋga ni loloŋgo chaa, na ŋga ni tali Nyiɛkpↄↄ pan na ni leele kaan yi na, pie ti Nyiɛkpↄↄ pe ŋmaa shↄ. 2Mbe jaa pe dansiɛrɛ li na pe gbeŋmba Nyiɛkpↄↄ sumiɛ nu, la, ki n pe kpra titi kre kolo na yi. 3Ŋgi na, kolo ŋga na Nyiɛkpↄↄ lewo fraka kre, pe ki je, mu pre titi kolo wru. Ki tia pe n taa kolo ŋga na Nyiɛkpↄↄ lewo fraka kre na. 4Kristo na pan, mbe ŋmba we u shↄ mbe li kpan fraka, la, mbra ma yie lewo fraka na. 5Mbose na ki nyunↄ na, "Lewo ŋmba u chaa mbe fraka, mu taa nyjɛ mbra yire yo na kre, we ŋmaa ta mbra yire nu." 6La, kolo ŋga na lewo fraka mu yire shↄnlie na kre yi kre, mbo, "Maa shia yo mu lɛɛ na, 'ŋmbi we sɛ nyjeeri mbe sɛ Kristo wre wru mbe pan hin?' 7Ndee, 'ŋmbi we sɛ tra tapan mbe sɛ Kristo wↄ kuulo nu mbe pan hin?' " 8La, kee kre kro yi na, "Nyiɛkpↄↄ kee kre, ki mbra e na, kii wa e nyuu, na e lolonyi nu," Kre yi shↄnlie kee ŋga o kpali kre. 9Na mu ki yo nyu lam na Yesu wi o Tafun wre, a mu ki shↄnli mu loloŋgo nu na Nyiɛkpↄↄ na u nyi mna yili kuulo nu kre, mu ŋmaashↄmu ta. 10Ŋgi na, o shↄnlie ŋga o ta kre, kre ki tia o fraka, a ŋga o ki yuu nyu lam kre ki tia o ŋmaashↄmu ta. 11Nyiɛkpↄↄ kee ŋga pe nyunↄ mu tɛɛ kre yo mbo, "Ŋmba we u shↄ mbe li kre, wa ti mbe nyifɛɛrɛ ufun gbo." 12Ndro kro pan u ki yo, ŋgi na? Judae, na mblɛ pe n pe Judae o, o kroo nunu, wa n uyɛ. Nyiɛkpↄↄ nunu wre wi o kro Tafun, a mblɛ pe u mɛɛ yeeri kre, u pe kro dwan. 13Imi na Nyiɛkpↄↄ kee kre pe nyunↄ mu tɛɛ kre yo kre mbo, "Ŋmba we o Tafun wre mɛɛ yeeri na u u ŋmaa shↄ kre, we u ŋmaa shↄ." 14A mni pie pe mbe u yeeri mbe u paan ya pe na hin? Na pe n u shↄ mu li. A mni pie pe mbe u shↄ mbe li hin? Na pe n kee kre loo tun. A mni pie pe mbe kee kre loo hin? Na pe n kee kre kpalifun ta. 15A mni leele we pe mbe kee kre kpali hin? Na ndro n pe tun. Imi na pe ki nyunↄ Nyiɛkpↄↄ hlɛ kre nu mu tɛɛ kre mbo, "Ketaan kre kpalifɛɛnlɛ pre paan kre pe yiɛshↄↄrↄ ni mu tro." 16La, leele kro ma pe taa ketaan kre na. Ŋgi na, Yisaia na ki yo mbo, "O Tafun, ŋmbi u kee ŋga u loo o pan kre shↄ mu li hin?" 17Kena kee kre loo ki paan na shↄnlie ni, a Kristo kee kre kpalaa ki paan na kee kre loo ni. 18A ndaa kna mu wie na, kena pe n kee kre loo ree? Pra ki loo mu tro, imi kee kre pe nyunↄ Nyiɛkpↄↄ hlɛ kre nu mu tɛɛ kre yo kre mbo, "Pe mana sɛ waŋgra kro nu, a pe kee yire sɛ su tra nyukↄↄrↄ na." 19A ndaa ndru mu wie na, kena Israel leele pre nsra kee kre nↄↄ loo ree? Mbose na klu mu yo na Nyiɛkpↄↄ yo mbo, "Mbe ti mbe e yiɛnyina leele mblɛ pra pe e pan lewaala kre na, pre leele mblɛ pe nsra kala chin pre ni mbe ti e krↄ wru." 20A Yisaia na gbun ta mna yo mbo, Nyiɛkpↄↄ yo na, "Mblɛ pe nsraa ni haa chaa kre, pre pra ni nya, mblɛ pe nsraa ni haa wie kre, pre ndaa niyɛ wↄ mu nyina." 21La, mu wru Israel leele haa rɛ, wra yo na, "Ble kro nu, ni kɛnyi nyaa mu tɛɛ na ndikanafɛɛnlɛ, na nyukaanrifɛɛnlɛ pre sri."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\