Romae 13

1Ndro kro u uyɛ nyjii u waŋgra jaŋgafɛɛnlɛ ŋga. Ŋgi na, jaŋga ka n wa a Nyiɛkpↄↄ n chin ki kee nu. A wre u jaŋgafɛɛnlɛ pre tɛɛ. 2Kena ŋmba we jaŋgafɛɛnlɛ kee je kre, u Nyiɛkpↄↄ kee je, a we uyɛ gbun pimi ni. 3Chichie pefun na waŋgra lopom fiɛ, fↄna sisaa pefun. Mu chaa mbe ma jaŋgafun fiɛ ra? Kena ta ŋga ki fna pini, kre mu mɛɛ chichie ta u pan. 4Ŋgi na, mu chichie na, Nyiɛkpↄↄ tnumu u tuni. La, na maa sisaa pe to, ta u fiɛ, ŋgi na, uu jaŋga ni mbe jaa mu ndie tini, a we ki pe. Nyiɛkpↄↄ tnumu u tuni, na paan Nyiɛkpↄↄ krↄkuↄn ni sisam pefɛɛnlɛ na. 5Kre ndra na, ki fna e eyɛ nyjii mbe jaŋgafɛɛnlɛ ŋga, ki n pe ŋga pie mu ndie tini kre chiin na, la, e chin na pan ki fna e pe. 6Kre ki tia ki fna e na e tↄↄ toni, ŋgi na, jaŋgafɛɛnlɛ pre, na pe pe tnumu tuni, kena Nyiɛkpↄↄ pe tnumu tuni na kaan. 7Kena ŋga ki fna e tↄ mbe pe ŋga kre, e ki tↄ. Tↄↄ ŋga nyini ki fna mu tↄ kpan, ki tↄ mu ki fun ŋga, ŋmba ki fna mu ŋga buuro kre, u ŋga ki yi, a ŋmba ki fna mu ŋga mɛɛ kre, u ŋga ki yi. 8Yaa shia ndro fↄlↄ li, la, fↄlↄ ŋga kii wa e na yi na, ki fna e eyɛ kori nyjila kro nu. Ŋmba u u ŋmbrↄ kori kre li mbra yire kro na. 9Mbra yire yi na, "Maa shia leŋgeere kla, maa shia linkuuro kee pe, maa shia ju, maa shia ti mu yiɛnyina yirɛ na". Yire na mbra nyjɛ yii wa yire kro ndra yi "Mu ŋmbrↄ kori imi na mu muyɛ kori kre." 10Na mu mu ŋmbrↄ kori, ma u pe sisaa. Kena ki tia na koroo wa mu nu, kena mu li mbra yire kro na. 11Ki fna e ma pe, ŋgi na, e chin nyjila ŋga nu e nyi, nyjila da na e ŋunu kuraa kre, mbe e nyi, ŋgi na, o Tafun pan nyjila kre mbra mna, mu wɛ nyjila ŋga ni o na shↄ mu li jle kre na. 12Blee wↄmu chaa tro, a nyisee na mbrai o na. Kena e ti mbe o wↄmu tnumu yire ti, mbe kee nyjɛ yi nyu Nyiɛkpↄↄ pan yire wru mbe pe lafo ŋunↄ wiyirɛ. 13E ti mbe o nyaari chiriri na lafo na o nyaari, mbe waa na pnaa fuɛn, na simi gbↄↄrↄ, na tiɛrɛɛ, na niŋge sisaa, na kakrↄ, na yenyjam kee pini. 14La, e o Tafun Yesu Kristo ŋunↄwiyirɛ yire le, mbe o krↄ kna mbe wa o sisam niŋge yirɛ yire na, mbe waa yi ŋga yiɛ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\