Romae 16

1Ni o jaa Foibe ŋmba u tnumu tuni Kenkria sumifɛɛnlɛ nu wre nyinai e pan. Kia mu we pan wa. 2E u yii chichie o Tafun wre mɛɛ nu, imi na ki fna Nyiɛkpↄↄ ndro ni. Yira ŋga kie u shian kro e ya u na. Ŋgi na, imi na u yaa lenɛɛrɛ na kre chↄↄ, pan u ya ni na. 3Ni Prisila na Akwila, mblɛ pe pe ni ŋmbilɛ tnumu tunfɛɛnlɛ Yesu Kristo nu kre shaari. 4Pra pe ŋmaa tɛɛ mu ni ŋmaa lↄ. Mi chiin ma ni pe kaan mboo, sumifɛɛnlɛ mblɛ pe n pe Judae pre kro pe kaan mboo na. 5Ni sumifɛɛnlɛ mblɛ pe fnii pe katoo wa kre kro shaari na. E ni nunu chichio Epaeneto, ŋmba wra klu mu Kristo shↄ mu li Asia tra nu wa kre shaari ni pan. 6A e Maria ŋmba u tnumu kpↄↄ tun e nu wa wre shaari ni pan na. 7Ni Androniko na Junia, ni wolo Judae mblɛ pra yii mu ya ni na mu le nyuŋgo kre shaari. Pe pe chin Nyiɛkpↄↄ bitumblↄ pre nu, a pe klu mu Kristo chin ni na. 8Ni Apliato, ni nunu ŋmba ni kori o Tafun ndra na wre shaari. 9Ni Urbanu, o ŋmbrↄ Kristo tnumu tunfun wre shaari, wre na ni ŋmbrↄ chichio Stachi. 10Ni Apele ŋmba u yire penlee tataara na mu taa Kristo kro wre shaari. Ni Aristoblo sele wolo pre shaari. 11Ni Herodion, ni ŋmbrↄ Judae wo wre, na ni wolo kristofɛɛnlɛ mblɛ pee wa Naakiso sele nu pre kro shaari. 12Ni Trafaina, na Trafosa mblɛ pe o Tafun wre tnumu tuni kre shaari, na ni ŋmbrↄ chichio Pɛɛsi ŋmba u ka pe o Tafun tnumu nu wre shaari. 13Ni Rufu, Kristo tnumu tunfun ŋmba u wↄ wre na u lo ŋmba wra ni wru mu pe u pↄ wre shaari. 14Ni Asinkreto, na Flegↄn, na Hɛɛmi, na Patroba, na Hɛɛma, pre na kristofɛɛnlɛ mblɛ pee wa wa kre kro shaari. 15Ni Fililogo na Julia, na Nero na u jaa, na Olimpa na Nyiɛkpↄↄ leele mblɛ pee wa pe pan wa pre kro shaari. 16E eyɛ shaari chichie ni pan. Kristo sumifɛɛnlɛ pre kro e shaari. 17Ni wolo, ni e tali, e mblɛ pe leele lalaa yↄↄlɛ, na leele shↄnlie kna na juule pre dↄↄta. Pre pe paara na Nyiɛkpↄↄ kee nyjɛ e twan yire taanla. E kun pe na. 18Ŋgi na, mblɛ pe yire kee yire pini kre, o Tafun Kristo wre ma pe sumi, la, pre titi niŋge yirɛ pe sumi. Pre pe paaraa, na nyutnam wru na leele mblɛ pe n sisam chin kre fana. 19A yire ndro kro e nyjiimu kre loo, ki tia ni yiɛshↄ e na. Ni chaa mbe e kala chin, mbra ŋga ki nyu pini, mbe yaa sisaa ka pimi li. 20A Nyiɛkpↄↄ ŋmba u o kaan wejinyiŋge kre, kia mu kuraa mbe u Sutna tre mbe le e jeelee jaara. Yire na o Tafun Yesu dumiɛ e tni. 21Ni ŋmbrↄ tnumu tunfun Timotio wre e shaari. Pan Lusio, na Jesↄn, na Sosipata, ni wolo Judae pre e shaari. 22Mi Tɛɛtiu ŋmba ni hlɛ ŋga nyunↄi ŋga e shaari o Tafun wre ndra na. 23Ni nyuŋgofun Gaiu ŋmba katoo sumifɛɛnlɛ pre fni kre, u e shaari. Erasto, chia ŋga swa tɛɛfun wre, na o ŋmbrↄ Kwaato e shaari. 24Yire na o Tafun Yesu Kristo dumiɛ e tni. Amin. 25E ti mbe o Nyiɛkpↄↄ ŋga yɛnyiŋge. Wre we jaa ti e yire gbiŋmbi e shↄnlie nu, mu yire Yesu Kristo ketaan kre ni kpali e pan kre na. Kekpra kre, pra ki ndra e na fa. 26Fuŋga rɛ, pe yire Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre kee yire pe nyunↄ yire na, mu kpra kre wↄ fimi na a e nya. A ki yire blenyini Nyiɛkpↄↄ wre nyu kee na, a waŋgra kro leele kee kre loo, mbe shↄↄli, mbe ndie tɛɛ Nyiɛkpↄↄ pan. 27Nyiɛkpↄↄ ŋmba u pe kachiŋu nunu chom wre, u yɛnyiŋge ki yire Yesu Kristo na mbe pe u wo nyjila kro nu. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\