Romae 5

1Kena na ki yire shↄnlie na a o fraka kre, wre na Nyiɛkpↄↄ wa tam nu, mu yire o Tafun Yesu Kristo wre na. 2Ŋga o shↄ mu li kre na o dumiɛ ŋga nu o nyi ŋga ta, a o yiɛshↄ o dankna ŋga oo ta Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge nu kre na. 3A o kanyana nu na chↄↄ o yiɛshio. Ŋgi na, o chin na kanyana ki paan na frↄ ni, 4a frↄ ki tii mbe lewo yire gbiŋmbi, a kre ki paan na dankna ni. 5Kre dankna ŋga wa ti mbe nyifɛɛrɛ o gbo. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ yire Kpra Ŋumu ŋmba u o ŋga wre na, mu u koroo le o lolonyi nu. 6Nyjila ŋga ni o n na ja na yaka pini kre, Kristo na ku mu wre sisampefɛɛnlɛ ŋga nyjila ŋga ki fna nu. 7Ki sheli na ndro we ku mbe lewo ŋmba u fraka ŋga. La, kie jaa pan na ndro we yila chichie na mbe ku. 8La, Nyiɛkpↄↄ o nyina imi u o kori mu da. Ŋgi na, nyjila ŋga ni o na pe sisampefɛɛnlɛ kre, kre nyjila kre nu Kristo na ku mu o ŋga. 9Kena ŋga u kumu kre tia o fraka ŋga, ŋgi kie ti mbe wa o shↄ mbe yili Nyiɛkpↄↄ krↄ kuↄn kre nu hin? 10O na Nyiɛkpↄↄ yii loŋgo, a u yire u Pↄ wre kumu na mu o pe u nↄↄlↄ. Ŋgi kie ti ŋga o pe u nↄↄlↄ ŋga mbe wa yire u Pↄ wre ŋmaa kre na mbe o shↄ hin? 11Kre chiin ma, o yire o Tafun Yesu Kristo ŋmba u tia wre na Nyiɛkpↄↄ nↄↄlↄ wru wre na, a o yiɛ na shio Nyiɛkpↄↄ wre nu. 12Ndro nunu na sisam yire mu pan waŋgra nu, a u sisam kre ki pan kumu ni, a ki tia lewo na kuu. Ŋgi na, lewo kro sisam pe. 13Sisam naa wa waŋgra ŋga nu, a Nyiɛkpↄↄ na chin mu Mbose mbra le, la, lawee ŋga nu mbra n wa kre, pra sisam tↄↄnri wa. 14A mu yire Adam na mu pan mu su Mbose na kre, kumu jaŋga ta ndro kro na, hali mblɛ pe nsra sisaa pe a kra da Adam wo kre ni kuraa kre, kumu jaŋga lii pe na. Imi Adam na pan kre chↄↄ pan Yesu pan. 15La, pe kro shiin pre n pe nunu. Ŋgi na, yira ŋga Nyiɛkpↄↄ o kɛ kre n pe na Adam sisaa kre yi. Ndro nunu sisam kre na tia lenɛɛrɛ na ku. La, Nyiɛkpↄↄ dumiɛ kre kpↄↄ. Pan chↄↄ u dumiɛ ŋga u yire Yesu Kristo na mu lenɛɛrɛ ŋga finfin kre nyi. 16Nyiɛkpↄↄ yira ŋga u o ŋga finfin kre na lewo nunu wre sisam kre n pe nunu. Sisam nunu kre na ki yire a pimi kuↄn pan, la, Nyiɛkpↄↄ yira ŋga u o kɛ kre pan tam ni. 17Na ndro nunu wre sisam na ki yire, a kum na ŋunumu lii kre, kena o chin na mblɛ Nyiɛkpↄↄ dumi mu pe fraka finfin kre, pie yire Kristo wre na mbe ŋmaa ta, mbe ŋunumu li. 18Kena, imi na ndro nunu chom sisam pee pan pimi ni leele kro na kre, pan chↄↄ ndro nunu frakaa pan na tam ni, a leele kro ŋmaa ta. 19A imi ki yire ndro nunu ndikana na, a lenɛɛrɛ pe sisampefɛɛnlɛ kre, pan chↄↄ ki yire ndro nunu yɛnyjiimu na, mbe lenɛɛrɛ fraka Nyiɛkpↄↄ yiɛ. 20Mbose mbra yire na pan mu leele nyina sisam tataara nyjɛ praa piin, la, mna sisam nɛɛ kre, bawa Nyiɛkpↄↄ dumiɛ nyi kpↄↄ. 21A imi sisam jaŋga ta na leele kuu kre, pan chↄↄ Nyiɛkpↄↄ dumiɛ jaŋga ta na leele fraka, mu yire o Tafun Yesu Kristo na mu o ŋga blenyini ŋmaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\