1 Chronicles 15

1Huan David mosencahuili miyac caltini ipan nopa barrio tlen itoca Ialtepe David. Nojquiya quicualtlali se yoyon cali para ipan quitlalis icaxa Toteco Dios. 2Huan temacac ni tlanahuatili: "Quema tijhuicase icaxa Toteco Dios, san levitame hueli quihuicase. TOTECO quintlapejpenijtoc inijuanti para quihuicase icaxa huan para nochipa motequihuise nopona iixpa." 3Teipa David quinsentili nochi israelitame ipan altepetl Jerusal'en para quihualicase icaxa TOTECO tlen campa eltoya hasta nopa yancuic yoyon cali tlen yajaya quicualtlalijtoya. 4Huan David quinsentili miyac totajtzitzi huan levitame. 5Tlen ifamilia Coat hualajque 120, huan Uriel eliyaya inintlayacanca. 6Tlen ifamilia Merari hualajque 200, huan Asa'ias eliyaya inintlayacanca. 7Tlen ifamilia Gers'on hualajque 130, huan Joel eliyaya inintlayacanca. 8Tlen ifamilia Elizaf'an hualajque 200, huan Sema'ias eliyaya inintlayacanca. 9Tlen ifamilia Hebr'on hualajque 80, huan Eliel eliyaya inintlayacanca. 10Tlen ifamilia Uziel hualajque 112, huan Aminadab eliyaya inintlayacanca. 11Huan David quinotzqui Sadoc huan Abiatar tlen eliyayaj tlayacanani tlen totajtzitzi. Huan quinnotzqui nopa levita tlayacanani: Uriel, Asa'ias, Joel, Sema'ias, Eliel huan Aminadab. 12Huan quinilhui: "Imojuanti ininintlayacancahua nochi familias tlen levitame huan monequi ximotlapajpacchihuaca huan ma motlapajpacchihuaca nochi imoicnihua. Queja nopa huelis inquihualicase icaxa TOTECO Dios tlen toTeco tiisraelitame huan inquitlalise ipan nopa yoyon cali tlen nijsencahuilijtoc. 13Achtohuiya ax inquihuicayayaj nopa caxa queja quinamiqui huan TOTECO cualanqui tohuaya. Ax tijtemojque ipan itlanahuatilhua quejatza yajaya quiijtohua para ma tijhuicaca." 14Huajca nochi nopa totajtzitzi huan nopa levitame motlapajpacchijque para huelise quicuitij icaxa TOTECO Dios tlen toTeco tiisraelitame. 15Huajca nopa levitame quihuicaque nopa caxa ipan iniajcol ica nopa ome huehueyac cuahuitl tlen quitlalilijtoyaj ipan nopa caxa para ica quihuicase pampa queja nopa TOTECO quinahuatijtoya Mois'es ma quichihuaca. 16Nojquiya David quinilhui nopa levita tlayacanani para ma quintequimacaca levitame tlen huicani huan tlen quimatij tlatzotzonase para huicase ica miyac paquilistli ininhuaya tlen tlatzotzonase ica salterios, arpas huan c'imbalos. 17Huan nopa levitame quintequimacaque: Hem'an, icone Joel, Asaf, icone Berequ'ias, huan Et'an, icone Cusa'ias. Nochi inijuanti hualahuij ipan nopa familia Merari. 18Huan sequinoc tlacame tlen tlapalehuijque inintoca eliyayaj: Zacar'ias, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Bena'ia, Maas'ias, Matat'ias, Elifelehu huan Micn'ias. Nojquiya tlapalehuijque Obed Edom huan Jeiel tlen quipixque inintequi queja tlamocuitlahuiani ipan puerta. 19Huan Hem'an, Asaf huan Et'an tlen eltoyaj huicani, quintequitlalijque para quitzotzonase nopa tepos tlatzotzonali tlen itoca c'imbalo tlen tlachijchihuali ica bronce. 20Huan Zacar'ias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maas'ias huan Bena'ia quintequimacaque para tlatzotzonase ipan salterios. 21Huan Matat'ias, Elifelehu, Micn'ias, Obed Edom, Jeiel huan Azaz'ias quintequimacaque para tlatzotzonase ipan arpas. 22Huan Quenan'ias tlen eliyaya se tlayacanquetl tlen levitame huan eliyaya neltlalnamiqui para tlatzotzonas huan huicas, quitequitlali para quinyacanas nochi tlen huicayayaj. 23Huan Berequ'ias huan Elcana quintequimacaque para quimocuitlahuise nopa caxa. 24Huan nopa totajtzitzi Seban'ias, Josafat, Natanael, Amasai, Zacar'ias, Bena'ia huan Eliezer quintequitlalijque para quitlayacancuilise icaxa Toteco Dios huan tlapitztiyase. Huan nojquiya Obed Edom huan Jeh'ias quintequitlalijque para quimocuitlahuise nopa caxa. 25Huajca David huan nopa huehue tlacame tlen tlali Israel huan nopa tlayacanani tlen soldados, yajque ipan ichaj Obed Edom para quihualicase icaxa TOTECO ipan altepetl Jerusal'en ica miyac paquilistli. 26Huan pampa Toteco Dios quinpalehuiyaya nopa levitame tlen quihuicatiyahuiyayaj nopa caxa, quintencahuilijque chicome torojme huan chicome oquich chivojme para tlacajcahualistli. 27Huan David moquentijtoya iyoyo tlen huehueyac tlen tlachijchihuali ica lino tlen m'as cuali. Huan nojquiya san se moquentiyayaj nopa levitame tlen quihualicayayaj nopa caxa, huan nopa tlacame tlen huicayayaj huan Quenan'ias tlen tlayacanayaya ipan huicatl. Nojquiya David quihuicayaya se pantzajcayotl tlen itoca efod tlen tlachijchihuali ica lino. 28Huan queja nopa, nopa israelita tlayacanani quihualicaque nopa caxa ica paquilistli para quicahuaquij ipan altepetl Jerusal'en. Quipitztiyajque cuacuajtli huan tepos tlapitzali. Nojquiya tlatzotzontiyajque ica c'imbalos, arpas huan c'itaras. 29Pero quema ajsicoj ica nopa caxa ipan altepetl Jerusal'en, isihua David tlen elqui iichpoca Tlanahuatijquetl Sa'ul huan itoca Mical, tlachixqui ipan ventana, huan quiitac para Tlanahuatijquetl David huitontihualayaya huan moilhui nesiyaya queja se tlacatl tlen tzontlapolohua, huajca pejqui quicualancaita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\