1 Kings 11

1Tlanahuatijquetl Salom'on quinicneliyaya miyac sihuame tlen campa hueli ehuani. Iyoca tlen iichpoca Fara'on, nojquiya mocuili sihuame tlen ehuayayaj tlali Moab, Am'on, Edom, Sid'on huan nojquiya mocuili sequin heteo sihuame. 2Pero TOTECO quinilhuijtoya nopa israelitame ma ax monamictica ininhuaya sihuame tlen sejcoyoc ehuani. Quinilhui para nopa sihuame quinchihuase ma quintoquilica inintiotzitzi. Pero Salom'on quinicneli huan motemacac para mosihuajtis ininhuaya yonque quimatiyaya tlen quiijtojtoya TOTECO. 3Quinpixqui 700 sihuame tlen inelsihuajhua huan 300 sihuame san itztoyaj ipan ichaj. Huan queja TOTECO quiijto, inijuanti quiyolcuepque para ma quinhueyichihua inintiotzitzi. 4Huajca quema Salom'on ya huehuejtixtoya, isihuajhua quichijque ma quicajtehua iojhui TOTECO Dios huan ma quintoquili tlen nopa isihuajhua inindioses. Huan Salom'on ayoc motemachi san ipan TOTECO Dios queja quichijtoya itata David. 5Salom'on quihueyichijqui nopa fiero tlaixcopincayotl Astaret tlen quitequipanohuayayaj nopa Sid'on ehuani. Huan quihueyichijqui Moloc, nopa teteyotl tlen m'as fiero tlen quitequipanohuayayaj nopa amonita tlacame. 6Huan queja nopa Salom'on quichijqui tlen ax cuali iixpa TOTECO. Ayoc quinejqui senquistoc quitoquilis TOTECO queja quichijtoya itata, David. 7Ipan nopa tepetl Olivos campa quisa tonati, Salom'on quisencajqui se pilcaltzi para nopa tlaixcopincayotl tlen itoca Quemos tlen Toteco Dios tlahuel quicualancaita. Quemos eliyaya se tlaixcopincayotl tlen quihueyichihuayayaj moabita tlacame. Huan nojquiya ipan nopa tepetl Salom'on quichijqui se pilcaltzi para nopa tlaixcopincayotl itoca Moloc tlen Toteco Dios tlahuel quicualancaita. Moloc eliyaya se teteyotl tlen quihueyichihuayayaj nopa amonitame. 8Huan nojquiya Salom'on quichijqui miyac tlaixpamitl huan pilcaltzitzi campa nochi isihuajhua tlen sejcoyoc ehuani hueliyaya quitlatise copali huan quitencahuase tlacajcahualistli ica inintiotzitzi. 9Huan TOTECO tlahuel cualanqui ica Salom'on pampa ipan iyolo quitlahuelcajtoya TOTECO toDios tiisraelitame tlen moixnextijtoya iixtla ome huelta. 10Huan quema monexti iixtla, quiilhuijtoya Salom'on ma ax quinhueyichihua tiotzitzi. Pero Salom'on ax quichihuili cuenta tlen TOTECO quinahuatijtoya. 11Huajca TOTECO quiilhui Salom'on: "Pampa queja ni motlalnamiquilis huan ax tijchijqui tlen nimitzilhuijtoc xijchihua, huajca na nimitzcuilis motequihuejcayo para titlanahuatis huan nijmacas se tlen mitztequipanohua. 12Pero ax nijchihuas quema noja tiitztoc san pampa niquicnel'ia David, motata. Pero, quena, nijquixtilis mocone. 13Pero ax nijquixtilis nochi itequihuejcayo. Na nijcahuilis mocone ma eli tlanahuatijquetl ipan se hueyi familia san pampa niquicnel'ia motata David huan niquicnel'ia ni altepetl Jerusal'en tlen na nijtlapejpenijtoc para elis nopa altepetl tlen quihuicas notoca." 14Huajca TOTECO quichijqui ma motlalana Hadad tlen elqui icone nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Edom. Huan Hadad mochijqui icualancaitaca Salom'on. 15Quipiya miyac xihuitl David yajqui tlali Edom ihuaya Joab, nopa tlayacanquetl tlen isoldados quema yajque para quintlalpachotij sequin israelita soldados tlen mictoyaj ipan tlatehuijcayotl. Huan quema noja itztoyaj nepa, quinmictijque nechca nochi tlacame huan oquichpilme tlen tlali Edom. 16Huan Joab mocajqui nopona chicuase metztli ininhuaya iisraelita soldados huan quinmictijtiyohuiyayaj nopa tlacame ipan Edom. 17Pero Hadad tlen noja eliyaya se piloquichpiltzi cholojtoya ininhuaya sequin itlatequipanojcahua itata. Huan inijuanti quihuicaque ipan tlali Egipto. 18Teipa quistejque ipan altepetl Madi'an huan ajsitoj ipan altepetl Par'an campa quinpantijque sequinoc tlacame tlen nopona ehuaj huan mosentilijque ininhuaya. Teipa ajsitoj ipan tlali Egipto huan moixnextito iixpa Tlanahuatijquetl Fara'on huan yajaya quinmacac se cali. Nojquiya quinmacac tlacualistli huan tlali. 19Huan Fara'on huan Hadad mohuampochijque, huan Fara'on quimacac se ihuejpol para elis isihua. Ihuejpol eliyaya iicni nopa sihua tlanahuatijquetl Tahpenes tlen eliyaya isihua Fara'on. 20Teipa iicni Tahpenes quimacac Hadad se icone tlen quitocajti Genubat. Huan nopa sihua tlanahuatijquetl Tahpenes quiiscalti ipan ichaj Fara'on ihuaya ya iconehua. 21Pero quema ajsic tlajtoli ipan tlali Egipto para ya mictoya David huan nojquiya ya mictoya Joab nopa tlayacanquetl tlen isoldados, Hadad quimatqui huan yajqui quiilhuito Fara'on: --Xinechcahuili ma nimocuepa ipan notlal. 22Huan Fara'on quinanquili: --¿Para tlen tijnequi timocuepas ipan motlal? ¿Tlaque mitzpolohua nica tlen tijpantis nepa? Huajca Hadad quinanquili: --¡Axtle! Ax tleno nechpolohua nica, pero monequi tinechcahuas ma niya. 23Huan Toteco Dios nojquiya quitlalanqui seyoc tlacatl para ma mochihua icualancaitaca Salom'on huan itoca eliyaya Rez'on. Rez'on eliyaya icone Eliada tlen cholojtoya imaco iteco, nopa Tlanahuatijquetl Hadad Ezer ipan tlali Soba. 24Huan Rez'on quinsentili miyac tlacame tlen mosisin'iaj huan mochijqui inintlayacanca. Huejcajquiya quema David quintlantoya Soba ehuani, Rez'on huan ihuampoyohua yajtoyaj ipan altepetl Damasco huan nopona yajaya motlalanqui huan mochijqui tlanahuatijquetl. 25Rez'on tlanahuati nopona ipan tlali Siria huan quimacac cuesoli Salom'on queja nojquiya quichihuayaya Hadad pampa Rez'on nel'ia mochijqui inincualancaitaca israelitame hasta mijqui Tlanahuatijquetl Salom'on. 26Seyoc tlen mosisini ica Salom'on elqui Jeroboam, icone Nabat. Jeroboam tlacatqui ipan nopa hueyi familia Efra'in ipan altepetl Sereda huan inana elqui se cahuali itoca Zerua. Jeroboam eliyaya se itlatequipanojca Salom'on pero teipa pejqui mosisin'ia huan quiixpano. 27Nimitzilhuis quejatza Jeroboam mochijqui icualancaitaca Salom'on. Ipan nopa tonali quema Salom'on quichihuayaya tlen itoca nopa Milo ipan Jerusal'en, ipan nopa barrio tlen itoca Ialtepe David, Jeroboam nopona tequitiyaya huan nochi quitlaltemiyayaj tlatlajco nopa ome tepamitl tlen quiyahualohuayayaj nopa altepetl. 28Huan Jeroboam eliyaya se tlacatl ica miyac yajatili huan tlahuel tequitqui chicahuac. Huan Salom'on quiitac para yajaya se telpocatl tlen nel'ia tequiti cuali, huajca quitequimacac ma quinyacana nochi nopa tlacame tlen eliyayaj iteipa ixhuihua Jos'e tlen familias tlali Efra'in huan Manas'es huan quichihuayayaj comun tequitl nopona. 29Huan se tonal quema Jeroboam quisayaya tlen altepetl Jerusal'en, quinamijqui ipan ojtli nopa tiocamanalojquetl Ah'ias tlen ehua Silo. Huan Ah'ias moquimilojtoya ica se yancuic iyoyo huehueyac huan nopa ome itztoyaj ininseltitzi ipan ojtli. 30Huan Ah'ias moquixtili nopa iyoyo yancuic huan quitzayanqui huan quichijqui 12 pedazos. 31Huan quiilhui Jeroboam: "Xijcui majtlactli pedazos para ta pampa TOTECO Dios, yajaya tlen toDios tiisraelitame, quipiya ni tlajtoli para ta. Queja ni quiijtohua TOTECO Dios: 'Nijquixtilis ihueyi tequihuejcayo Salom'on huan nimitzmacas ta majtlactli huejhueyi familias. 32Pero nijcahuilis san se hueyi familia para icone Salom'on ma quinahuati pampa niquicnel'ia notlatequipanojca David huan nopa altepetl Jerusal'en tlen nijtlapejpenijtoc tlen nochi altepetini ipan tlali Israel. 33Nijquixtilis itequihuejcayo Salom'on pampa yajaya nechtlahuelcajtoc huan quihueyichijtoc nopa tlaixcopincayotl Astaret tlen eltoc inindios nopa Sid'on ehuani. Huan quihueyichijtoc nopa tlaixcopincayotl Quemos tlen quitequipanohuaj nopa tlali Moab ehuani. Huan quihueyichijtoc Moloc inintlaixcopincayo nopa amonitame. Nijquixtilis itequihuejcayo pampa Salom'on ax nejnentoc ipan noojhui. Ax quichijtoc tlen xitlahuac noixtla. Ax quineltocatoc notlanahuatilhua huan notlamachtilhua queja quichijqui David, itata. 34Pero ax nijquixtilis itequihuejcayo Salom'on amantzi quema noja yoltoc san pampa niquicnel'ia notlatequipanojca David tlen nijtlapejpeni. David quichijqui nochi notlanahuatilhua huan nochi tlen niquilhui. 35Pero nijquixtilis ihueyi tequihuejcayo itelpoca Salom'on quema yajaya pehuas tlanahuatis huan nimitzmacas ta. Quena, nimitzmacas nopa majtlactli huejhueyi familias para tiquinnahuatis. 36Huan san se hueyi familia tlen israelitame nijcahuilis imaco itelpoca Salom'on para quinahuatis. Yeca para nochipa notlatequipanojca David quipiyas se iixhui para tlanahuatis ipan altepetl Jerusal'en, nopa altepetl tlen nijtlapejpeni para quihuicas notoca. 37Huan ta nimitzsehuis ipan tequicali campa tlali Israel ica norte. Huan nimitzmacas tequihuejcayotl para titlanahuatis ipan nochi tlen mitzyolpactis para xijnahuati. 38" 'Huan intla tijtlacaquilis nochi tlen nimitzilhuis huan tinemis ipan noojhui huan tijchihuas tlen xitlahuac noixtla, huan tijneltocas nochi notlanahuatilhua queja quichijqui David, notlatequipanojca, huajca na niitztos mohuaya. Huan nijchihuas para se moixhui nochipa quipiyas tequihuejcayotl queja tlanahuatijquetl queja nijchijqui ica David. Huan nimitzmacas tlali Israel. 39Huan na niquintlatzacuiltis iixhuihua David ipampa nochi tlen quichijtoc Salom'on, pero nopa tlatzacuiltili ax huejcahuas para nochipa.' " Queja nopa, Ah'ias, nopa tiocamanalojquetl, quimacac Jeroboam nopa tlajtoli tlen Toteco. 40Huan ipampa tlen quiilhui, Salom'on quinequiyaya quimictis Jeroboam, pero Jeroboam cholo huan yajqui ipan tlali Egipto campa itztoya Tlanahuatijquetl Sisac. Huan nopona mocajqui hasta quema mijqui Salom'on. 41Nopa sequinoc tlamantli tlen quichijtoya Salom'on huan quejatza nelhueyi itlalnamiquilis, nochi eltoc ijcuilijtoc ipan amatlapohuali tlen itoca Tlen Quichijqui Salom'on. 42Salom'on tlanahuati ipan altepetl Jerusal'en huan quipixqui tequihuejcayotl ipan nochi israelitame para 40 xihuitl. 43Huan quema Salom'on mijqui, quitlalpachojque ipan Jerusal'en ipan nopa barrio tlen itoca Ialtepe David. Teipa pejqui tlanahuat'ia icone tlen itoca Roboam queja tlanahuatijquetl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\