1 Kings 11:38

38" 'Huan intla tijtlacaquilis nochi tlen nimitzilhuis huan tinemis ipan noojhui huan tijchihuas tlen xitlahuac noixtla, huan tijneltocas nochi notlanahuatilhua queja quichijqui David, notlatequipanojca, huajca na niitztos mohuaya. Huan nijchihuas para se moixhui nochipa quipiyas tequihuejcayotl queja tlanahuatijquetl queja nijchijqui ica David. Huan nimitzmacas tlali Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More