1 Kings 20

1Teipa Tlanahuatijquetl Ben Adad tlen tlali Siria quinsentili nochi isoldados, huan 32 tlanahuatiani tlen sequinoc tlaltini ica inintepos carrojhua huan inincahuayos. Huan yajque ipan nopa altepetl Samaria, nopa tlayacanca altepetl ipan tlali Israel huan quiyahualotoj huan quitehuitoj. 2Huan quinahuati se tlayolmelajquetl ma quiitati Acab tlen elqui tlanahuatijquetl ipan tlali Israel huan ma quiilhui: 3"Queja ni quiijtohua Ben Adad: 'Noaxca nochi moplata huan mooro huan nopa mosihuajhua huan moconehua tlen achi m'as yejyectzitzi.' " 4Huan Tlanahuatijquetl Acab tlen tlali Israel quinanquili huan quiilhui: "Cualtitoc, elis san queja ta tiquijtohua, tinoteco. Nochi tlen nijpiya ta moaxca." 5Huan teipa nopa tlayolmelahuani sampa hualajque quiitacoj Acab huan quiilhuijque: "Ben Adad queja ni quiijtohua: 'Na nitlatitlanqui ma mitzilhuitij para xinechmaca nochi moplata, mooro, mosihuajhua, moconehua huan nochi tlen tijpiya. 6Mostla ipan ni hora niquintitlanis notlatequipanojcahua campa tiitztoc, huan inijuanti tlajtlachiyase cuali ipan mochaj huan ininchajchaj motlatequipanojcahua. Huan quicuise huan quihualicase nochi tlen ipati inquipixtoque.' " 7Huajca nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quinnotzqui nochi huehue tlacame ipan itlal huan quinilhui: --Xiquitaca, nopa tlacatl quitemohua cualantli. Na ya niquilhuijtoc huelis quinhuicas nosihuajhua, noconehua, noplata huan nooro. 8Huan nochi nopa huehue tlacame huan tlayacanca israelitame quinanquilijque: --Amo xijchihuili cuenta, niyon amo xijchihua tlen mitztlajtlan'ia. 9Huajca Acab quinilhui itlayolmelajcahua Ben Adad: --Xiquilhuica noteco, nopa tlanahuatijquetl, para nijchihuas nochi tlen nechnahuati achtohui, pero ax hueli nijchihuas tlen ama nechtlajtlan'ia. Huan itlayolmelajcahua mocuepque huan quiyolmelahuatoj Ben Adad ica tlen quinilhuijtoya Acab. 10Huan Ben Adad tlanahuati ma quiilhuiti Acab: "Na nitlatestigojquetza para ma nechmictica nopa dioses intla ax nijtlamixolehuas altepetl Samaria hasta ax mocahuas se tlamojtzoli tlen tlaltejpoctli para niquinmacas notlatequipanojcahua para quiilnamiquise nopa altepetl." 11Huan nopa tlanahuatijquetl ipan tlali Israel tlananquili huan quiilhui: "Amo ximohueyichihua amantzi quema aya titlatlani. Ximohueyichihuas quema ya titlatlantos." 12Huan quema Ben Adad quicajqui nopa tlajtoli, yajaya tlaiyaya ininhuaya nopa sequinoc tlanahuatiani ipan ininyoyoncalhua. Huajca quinilhui itlatequipanojcahua: "¡Ximonemilica para titlatehuitij!" Huan nochi mocualtlalijque para quiyahualotij nopa altepetl. 13Huajca hualajqui se tiocamanalojquetl huan monextico iixpa tlanahuatijquetl Acab ipan tlali Israel huan quiilhui: --Queja ni quiijtohua TOTECO: 'Yonque tiquita tlahuel miyac mocualancaitacahua, ama na niquintemactilis momaco. Huan huajca tijmatis para melahuac na niTOTECO.' 14Huan Acab quiilhui: --¿Quejatza quichihuas? Huan nopa tiocamanalojquetl quiijto: --Queja ni quiijtohua TOTECO: 'Nopa tlayacanca soldados tlen neltelpocame tlen hualahuij ipan nopa sequinoc estados ipan motlanahuatilis, inijuanti quichihuase.' Huan Acab quiilhui: --¿Ajqueya quipehualtis nopa tlatehuijcayotl? Huan nopa tiocamanalojquetl quinanquili: --¡Ta! 15Huajca Acab quinsentili nopa 232 tlayacanca soldados tlen telpocame huan hualayayaj campa hueli ipan itlanahuatilis huan nojquiya quinsentili nochi sequinoc israelita soldados huan ica nochi mochijque 7 mil tlacame. 16Huan quisque tlajcotona quema Tlanahuatijquetl Ben Adad huan nochi nopa seyoc 32 tlanahuatiani tlen sequinoc tlaltini tlaiyayaj ipan ininyoyoncalhua. 17Huan quisque achtohui nopa tlayacanca soldados tlen telpocame tlen campa hueli ehuayaya ipan tlali Israel. Huan quema itlayolmelajcahua Ben Adad quiyolmelajque para sequin tlacame tlen altepetl Samaria hualahuij, 18yajaya quiijto: "Intla hualahuij ica cuali o ica cualantli, xiquinitzquica yoltoque." 19Huajca quisque nochi nopa tlayacanca soldados tlen telpocame huan nochi m'as soldados iniica. 20Huan sesen tlen nopa israelita soldados pejqui quimict'ia sesen soldado tlen tlali Siria. Huan nimantzi tlen huelque tlen nopa sirio soldados cholojtejque. Huan nopa israelita soldados quintepotztocaque para quinmictise. Pero Tlanahuatijquetl Ben Adad tlen tlali Siria mochololti ipan se cahuayo huan se ome m'as tlacame tlen tlejcotoyaj ipan cahuayojme. 21Huan yajqui Tlanahuatijquetl Acab tlen tlali Israel huan quintlamimicti nochi nopa tlali Siria ehuani huan inincahuayos yonque yohuiyayaj cahuajtipa o ipan tlatehuijca carros. Huan nechca nochi nopa sirios mijque ipan nopa tlatehuijcayotl. 22Huan teipa nopa tiocamanalojquetl moixnextito iixpa nopa tlanahuatijquetl Acab tlen tlali Israel huan quiilhui: --Xiya huan ximocualtlalica huan ximochihuaca m'as intetique para intlatehuise pampa ne seyoc xihuitl quema moselilt'iaj cuatini nopa tlali Siria tlanahuatijquetl sampa hualas mitztehuiqui. 23Huan itlapalehuijcahua Tlanahuatijquetl Ben Adad ipan tlali Siria quiilhuijque: --Nopa israelitame techtlanque ipampa ininDios, itztoc se Dios tlen iaxca nochi tepetini. Pero intla tiquintehuise campa tlamaya, tiquintlanise. 24Huajca xiquintlali tlayacanani tlen soldados ipan ininlugar nopa tlanahuatiani tlen tiquinpixqui. 25Huan xiquinsentili miyac tlacame para mochihuase soldados san queja tlen mijque. Xitechmaca san se imiyaca cahuayojme, carros huan tlacame tlen tiquinpiyayayaj huan tiyase timotehuise ininhuaya ipan tlamayamitl. Huan temachtli tiquintlanise. Huajca Ben Adad quintlacaquili huan queja nopa quichijqui. 26Huan seyoc xihuitl quema moselilt'iaj cuatini, Ben Adad quinsentili nochi isoldados ipan tlali Siria huan yajque ipan se altepetl itoca Afec para motehuise ica israelitame. 27Nojquiya nopa israelitame quinsentilijque ininsoldados huan quisque para tlatehuitij ica nopa sirios huan mochijque iniixmelac. Pero nopa israelitame nesiyaya queja ome pamitl tlen pilborregojtzitzi huan nopa Siria ehuani eliyaya tlahuel miyac hasta temitoya nopa tlamayamitl. 28Huajca moixnexti itlatequipanojca Toteco Dios iixpa Tlanahuatijquetl Acab ipan tlali Israel huan quiilhui: --Queja ni quiijto TOTECO: 'Nopa tlali Siria ehuani quiijtojtoque para na san nise Dios tlen tepetini huan ax tlen tlamayamitl, huajca na niquintemactilis momaco para xiquintlani yonque nel'ia inijuanti quipiyaj tlahuel miyac ininsoldados. Huan queja nopa tijmatis para melahuac na niimoTECO.' 29Huajca para chicome tonali mosehuijque nopa israelitame campa mochijtoyaj iniixmelac nopa Siria ehuani huan nopa sirios itztoyaj iniixmelac israelitame. Huan ipan nopa chicompa tonal pejque motehu'iaj. Huan nopa israelitame quinmictijque 100 mil tlali Siria soldados tlen san icxinejnemiyayaj san ipan se tonal. 30Huan nopa sequin cholojque huan motlatitoj ipan altepetl Afec, pero nopa tepamitl tlen ica quiyahualojtoya nopa altepetl huetzqui ininpani nopa 27 mil tlacame tlen mochololtijtoyaj. Huan Ben Adad nojquiya cholo huan ajsito ipan nopa altepetl huan motlati ipan se cuarto tlen nelcalijtic. 31Huan nopa itlapalehuijcahua quiilhuijque: --Tijcactoque para nopa tlanahuatiani tlen tlali Israel quipiyaj hueyi ininyolo. Huajca ma timoyoyontica ica yoyomitl tlen cuesoli, huan xitechtlalili se lazo ipan toquechcuayo huan tiquitatij nopa tlanahuatijquetl Acab para ma techcahuaca tiyoltoque. 32Huajca moquentijque yoyomitl tlen cuesoli huan lazos ipan ininquechcuayo huan yajque quiitatoj Tlanahuatijquetl Acab tlen tlali Israel huan quiilhuijque: --Motlatequipanojca Ben Adad mitztlajtlan'ia, se favor, xijcahuili ma itzto. Huan Acab quinilhui: --¿Noja itztoc? ¡Yajaya noicni! 33Huan nopa tlacame quicualcajque ni tlajtoli huan nimantzi quinanquilijque: --Quena, moicni, Ben Adad, noja itztoc. Huan Acab quinilhui: --Xiyaca huan xinechhualiquilica. Huajca Ben Adad moixnextito iixpa Acab, huan Acab quitlejcolti ipan itepos carro queja ihuampo. 34Huan Ben Adad nimantzi quiilhui: --Nimitzcuepilis nopa altepetini tlen notata quicuilijtoya motata. Ta huelis tijpiyas tlali para tianquis campa titlanamacas ipan altepetl Damasco san queja notata quichijqui ipan altepetl Samaria. Huan Tlanahuatijquetl Acab quiilhui: --Huajca tijchihuase se tlajtolsencahuali huan nimitzcahuas para tiyas. Huajca Acab quichijqui nopa tlajtolsencahuali ihuaya Ben Adad huan quicahuili ma yahui. 35Huan TOTECO quiilhui se itiocamanalojca ma quiilhui se ihuampo para Toteco Dios quiijtojtoya: --Xinechcoco ica momachete. Pero nopa ihuampo ax quinejqui quicocos. 36Huajca ya quiilhui: --Pampa ax tijneltocac Itlajtol TOTECO, ama quema tinechcajtehuas, mitzmictis se tecuani. Huan quena, quema quicajtejqui nopa ihuampo, quipanti se tecuani ipan ojtli huan quimicti. 37Teipa nopa tiocamanalojquetl quipanti seyoc tlacatl, huan quiilhui: "Xinechcoco ica momachete." Huan nopa tlacatl, quena, quitejqui ica imachete huan quicoco. 38Huajca nopa tiocamanalojquetl yajqui quichiyato Tlanahuatijquetl Acab ipan ojtli, moixtzactoya ica se yoyomitl ipan iixtiyolhua para ax quiixmatis. 39Huan quema Tlanahuatijquetl Acab ajsico, nopa tiocamanalojquetl quitzajtzili huan quiilhui: --Na niitztoya ipan tlatehuijcayotl huan se soldado nechhualiquili se tocualancaitaca tlen quiitzquitoya huan nechilhui ma nijmocuitlahui huan intla cholos huajca nimiquis o nitlaxtlahuasqu'ia 30 kilos tlen plata. 40Huan quema na nimotequihuiyaya ipan sequinoc tlamantli, tocualancaitaca san polijqui. Huajca nopa tlanahuatijquetl ipan tlali Israel quinanquili: --Huajca ta motlajtlacol huan ya tiquijtojtoc para monequi timiquis. 41Huan nopa tiocamanalojquetl nimantzi moquixtili tlen ica moixtzactoya, huan nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quiixmatqui para eliyaya se tlen itiocamanalojcahua TOTECO. 42Huan yajaya quiilhui: --Queja ni quiijtohua TOTECO: 'Pampa tijcajqui ma yohui Ben Adad tlen na nimitzilhuijtoya ma miqui, ama monequi ta timiquis queja ipatlaca huan motlacajhua miquise queja ininpatlaca itlacajhua.' 43Huajca Acab, nopa tlanahuatijquetl ipan tlali Israel yajqui ichaj ipan altepetl Samaria, mocuesojtoc huan cualantoc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\