1 Kings 21

1Itztoya se tlacatl itoca Nabot tlen ejqui altepetl Jezreel huan quipixqui se xocomeca mili nechca nopa altepetl huan nechca campa Tlanahuatijquetl Acab tlen altepetl Samaria quipixtoya seyoc icaltlanahuatil. 2Huan se tonal Acab quiilhui Nabot: --Xinechnamaquilti moxocomecamil para nijtocas quilitl pampa eltoc nechca nochaj. Nimitztlaxtlahuis ica tomi o intla tijnequi nimitzpatilis ica seyoc xocomeca mili. 3Huan Nabot quinanquili Acab: --TOTECO nechtlatzacuiltis intla nimitzmacas tlen notatahua nechcahuilijtejque, huajca ax quema nijchihuas. 4Huajca Acab yajqui ichaj mocuesojtoc huan cualantoc por tlen quiilhuijtoya Nabot, pampa quiilhui para ax quimacas tlen quicahuilijtejque itatahua. Huan Acab ajsito ichaj, huan motejqui ica ixayac campa tlapepecholi huan ax quinejqui tlacuas. 5Huajca Jezabel, isihua, monechcahui campa Acab huan quiilhui: --¿Para tlen tlahuel timocuesojtoc huan ax tijnequi titlacuas? 6Huan Acab quiilhui: --Pampa nijcamahui Nabot tlen ehua nica Jezreel, huan niquilhui ma nechnamaquilti nopa ixocomecamil, o intla quinequisqu'ia nijpatilisqu'ia ica seyoc xocomeca mili. Pero ya ax quinejqui nechnamaquiltis, niyon ax quinejqui ma titlapatlaca. 7Huajca Jezabel, isihua quinanquili: --¡Ta titlanahuatijquetl ipan ni tlali Israel! ¡Ximehua huan xitlacua huan amo xijchihuili cuenta tlen mitzpanotoc! Na nimitzmacas ixocomecamil Nabot. 8Huajca Jezabel quiijcuilo sequin amatlajcuiloli queja elisqu'ia Tlanahuatijquetl Acab quinijcuilojtoya huan quinsellojhui ica isello. Huan quintitlanili nochi huehue tlacame huan tlayacanani tlen altepetl Jezreel campa itztoya Nabot. 9Ipan nopa amatlajcuiloli quiijtohuayaya: "Xiquinyolmelahuaca nochi tlacame ma mosentilica huan ma mosahuaca. Huan nojquiya xijnotzaca Nabot huan xijsehuica iniixtla nopa tlacame tlen nopa altepetl. 10Huan xiquintemoca ome fiero tlacame tlen quitlateilhuise Nabot para quitelchihuayaya Toteco Dios huan nopa tlanahuatijquetl. Huan teipa xijquixtica huejca tlen nopa altepetl huan xijtepachoca hasta miquis." 11Huan nopa tlacame, huehue tlacame, huan tlayacanani tlen nopa altepetl, quichijque san queja Jezabel quinnahuatijtoya ipan nopa amatini tlen quintitlanilijtoya. 12Huan tlanahuatijque ma mosahuaca nochi tlen ehuaj ipan nopa altepetl huan ma mosentilica huan quisehuijque Nabot iniixpa nopa tlacame tlen nopa altepetl. 13Huajca hualajque ome tlacame tlen fiero ininyolis huan quiteilhuijque Nabot para quitelchijtoya Toteco Dios huan nopa tlanahuatijquetl Acab. Huajca teipa quiquixtijque calixpa tlen nopa altepetl huan quitepachojque hasta quimictijque. 14Teipa tlatitlanque ma quiilhuitij Jezabel para Nabot ya quitepachojque huan ya mictoc san queja ya quiijtojtoya. 15Huan quema Jezabel quimatqui, quiilhui Acab: --Nabot ax quinejqui mitznamaquiltis ixocomecamil, pero ama, quena, huelis timoaxcatis niyon ax tijtlaxtlahuis pampa ya mictoc. 16Huan quema Acab quicajqui para Nabot ya mictoc, moquetzqui huan yajqui moaxcatito ixocomecamil. 17Huajca TOTECO quinojnotzqui El'ias tlen ehua Tisbe huan quiilhui: 18"Xiya huan xiquitati nopa tlanahuatijquetl Acab tlen tlali Israel. Ama yajaya itztoc ipan tlali Samaria campa ixocomecamil Nabot pampa yajtoc quiitati nopa xocomeca mili para moaxcatis. 19Huan tiquilhuis para niimoTECO niquijtohua: 'Tijmicti Nabot huan tijcuili tlen eliyaya iaxca, huajca nopona ipan nopa lugar campa nopa chichime quipipitzojque ieso, nojquiya quipipitzose ta moeso.' " 20Huan El'ias yajqui quiitato Acab huan Acab quiilhui: --¿Ya tinechpantijtoc, tinocualancaitaca? Huan El'ias quiilhui: --Quena, nimitzpantijtoc para nimitzyolmelahuas nopa tlatelchihualistli tlen mitzajsis pampa timotemacatoc para tijchihuas tlen ax cuali iixpa TOTECO. 21Yeca TOTECO quiijtohua quihualicas ipan ta nochi tlamantli tlen ax cuali. Quintzontlamiltis nochi moteixmatcahua, huan ax quicahuilis ma itzto niyon se tlen moixhuihua. 22Quintzontlamiltis mochaj ehuani san se queja quichijqui ica Jeroboam, icone Nabat, huan queja quichijqui ica ichaj Baasa, icone Ah'ias. Pampa tijcualancamacatoc TOTECO huan tiquinchijtoc ma tlajtlacolchihuaca nochi israelitame. 23Huajca TOTECO quiijtojtoc: 'Nopa chichime quicuase Jezabel nechca campa eltoc nopa tepamitl tlen ica quiyahualojtoque ni altepetl Jezreel.' 24Huan nochi moteixmatcahua tlen miquise ipan ni altepetl, quincuase chichime, huan tlen miquise ipan cuatitlamitl, quincuase nopa totome tlen nacacuaj. 25Ax oncac seyoc tlacatl queja Acab tlen monamacac para quichihuas tlen ax cuali iixpa TOTECO, pampa isihua, Jezabel, tlahuel quifuerzajhuiyaya ma quichihua ya nopa. 26Nojquiya quichijqui tlen nel'ia fiero iixpa TOTECO pampa quinhueyichijqui miyac tlaixcopincayotl san queja quichihuayayaj nopa amorreos tlacame tlen TOTECO quinpanquixtijtoya tlen inintlal quema calaquiyayaj israelitame. 27Huan quema Acab quicajqui nochi ni tlajtoli tlen El'ias, quitzayanqui iyoyo, huan motlalili yoyomitl tlen cuesoli huan mosajqui. Cochiyaya ica nopa fiero yoyomitl, huan tlahuel mocuesohuayaya. 28Huajca TOTECO quiilhui El'ias: 29"¿Tiquitztoc quejatza Acab moechcapanojtoc noixtla? Huajca pampa moechcapanojtoc noixtla, ax nijhualicas tlaijiyohuilistli ipan ichaj ehuani quema noja itztos, pero quena, teipa quema miquis niquintzontlamiltis nochi iconehua."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\