1 Kings 5:6

6"Huajca ama nimitztlajtlan'ia xinechpalehui ipan ni tequitl huan xiquinnahuati motlatequipanojcahua ma nechtzontequilica tiocuatini ipan nopa cuatitlamitl nepa ipan tlali L'ibano. Notlatequipanojcahua quinpalehuise motlatequipanojcahua huan na nimitzmacas tlen ta tinechilhuis para xitlahuac para niquintlaxtlahuis. Cuali tijmati para axaca quimati quema huan quejatza cuatequis queja inSid'on ehuani."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More