1 Samuel 13

1Huan Sa'ul quipiyayaya 30 xihuitl quema pejqui tlanahuat'ia ipan tlali Israel. Huan tlanahuati 42 xihuitl. 2Huan Sa'ul quintlapejpeni eyi mil soldados tlen m'as cuajcualme tlen nochi israelita soldados para tlamocuitlahuise. Ome mil mocajque ihuaya ipan pilaltepetzi Micmas huan ipan nopa cuatitlamitl campa tepeyo nechca altepetl Betel. Huan ne seyoc mil soldados mocajque ihuaya Jonat'an ipan altepetl Gabaa ipan tlali Benjam'in. Pero ne sequinoc soldados tlen ax tlapejpenilme quinnahuati Sa'ul ma mocuepaca ininchajchaj. 3Huan Jonat'an huan isoldados quintehuijque nopa filisteo soldados tlen itztoyaj ipan Gabaa huan quintzontlamiltijque, huan quimatque nochi sequinoc filisteos. Huan Sa'ul tlanahuati ma quipitzaca nopa tlapitzali campa hueli ipan inintlal israelitame para quinmatiltise nochi. Quinilhui: "Xijtlacaquilica tlen panoc nochi inisraelitame ipan campa hueli altepetini campa initztoque." 4Huajca nochi nopa israelita tlacame quimatque para Sa'ul quintlamimictijtoya nopa filisteo soldados, huan yeca nopa miyac filisteos tlahuel quincualancaitayayaj tlen israelitame huan quintehuisnequiyayaj. Huajca yeca quinnotzqui nochi israelita soldados ma mosentilica campa Sa'ul ipan altepetl Gilgal, huan ya nopa quichijque. 5Huan nopa filisteo soldados nojquiya mosentilijque para quintehuise israelitame. Nopa filisteos quipixtoyaj 30 mil tlatehuijca carros tlen tepostli huan chicuase mil soldados tlen yahuiyayaj cahuayojtipa. Huan iyoca quinpiyayayaj soldados queja imiyaca xali nechca hueyi atl. Huan nochi ni miyac soldados ixtlejcoque ipan nopa tepetl huan mochijque nechca nopa pilaltepetzi Micmas tlen mopantiyaya achi m'as campa quisa tonati tlen campa itoca Bet Av'en. 6Huan quema nopa israelitame momacaque cuenta para nopa filisteos tlen eliyaya inincualancaitacahua quinyahualohuayayaj, tlahuel momajmatijque. Huan motlatijque campa mijca ostotl, huan campa huitztli, huan campa huejhueyi tetini, huan ipan ostotl huan ameli. 7Huan miyac nopa israelitame apanoque atemitl Jord'an, huan cholojque hasta tlali Gad huan Galaad. Pero Sa'ul noja mocajqui campa itoca Gilgal huan nochi isoldados quitoquiliyayaj huihuipicayayaj ica majmajtli. 8Huan Sa'ul quichixqui chicome tonali para Samuel ma huala, queja Samuel quiilhuijtoya. Huan quema Samuel noja ax ajsiyaya, miyac israelita soldados quicajtejque para mocuepase ininchajchaj. 9Huajca Sa'ul quiijto: --Xinechhualiquilica tlapiyalime para nijmacas TOTECO queja tlacajcahualistli tlatlatili huan queja tlacajcahualistli para ma onca tlayoltlalili ihuaya. Huan Sa'ul quitlati tlacajcahualistli iixpa TOTECO yonque ax quipixqui tequihuejcayotl quichihuas. 10Huan quema sanoc ontlantoya quitlat'ia nopa tlacajcahualistli, ajsico Samuel. Huan Sa'ul yajqui quinamiquito huan quitlajpalo. 11Huan Samuel quiilhui: --┬┐Para tlen tijchijtoc ni tlamantli tlen ax quinamiqui tijchihuas? Huan Sa'ul quinanquili: --Niquitac para nochi ni tlacame nechcajtehuayayaj huan ta ax tiajsiyaya. Huan nijmatqui para nopa filisteos ya mosentilijtoyaj ipan nopa pilaltepetzi Micmas. 12Huajca nimoilhui huelis hualase nica Gilgal para techtehuiquij huan aya nimomaijtojtoya ica TOTECO para nijtlajtlanis itlapalehuil. Huajca nimofuerzajhui huan nijtlati na nopa tlacajcahualistli iixpa TOTECO huan ax nimitzchixqui. 13Huan Samuel quiilhui Sa'ul: --Nel'ia tijchijtoc se huihuiyotl. Tiquixpanotoc itlanahuatilhua TOTECO moDios tlen yaja mitznahuati ica na. Intla tijneltocatosqu'ia, yajaya quitlalijtosqu'ia ta huan moteipa ixhuihua ma tlanahuatisqu'iaj ipan tlali Israel para nochipa. 14Pero ama motlanahuatilis ax huejcahuas. TOTECO quinequi se tlacatl tlen quineltoquilis para quinnahuatis itlacajhua; se tlacatl tlen quipiya cuali iyolo iixpa ya. Huan TOTECO quitemojtoc nopa tlacatl huan quipantijtoc huan quitlalijtoc para ya elis inintlanahuatijca itlacajhua pampa ta ax tijtlepanitztoc tlen TOTECO mitznahuati. 15Huan Samuel quisqui Gilgal huan yajqui altepetl Gabaa ipan tlali Benjam'in. Huan Sa'ul quinpojqui isoldados tlen mocajtoyaj ihuaya, huan san eliyayaj queja 600 tlacame. 16Huajca Sa'ul, huan itelpoca tlen itoca Jonat'an huan nochi nopa tlacame tlen itztoyaj ininhuaya mocajque altepetl Gabaa ipan tlali Benjam'in. Huan nopa filisteos mochijtoyaj ipan altepetl Micmas. 17Huan eyi pamitl tlen filisteo soldados quistejque campa mochijtoyaj huan hualajque para tlaxolehuase. Huajca moxelojque, se pamitl yajqui altepetl Ofra ipan tlali Sual. 18Huan seyoc pamitl yajqui campa itoca Bet Hor'on. Huan nopa seyoc pamitl yajque campa nopa tepetini tlen quiyahualojtoque nopa tlamayamitl Zeboim huan teipa nejnenque hasta nopa huactoc tlali. 19Huan ipan nochi nopa tlali Israel ax itztoya niyon se teposchijquetl, pampa nopa filisteos ax quincahuiliyayaj tequitise para nopa israelitame ax huelise mochihuilise tepostli queja machetes o cuatlamintli tlen huehueyac para ica tlatehuise. 20Huajca quema israelitame quinequiyayaj quitentise inintepos tlen ica tlapoxon'iaj o iniazad'on, o ininhacha o ininhuingaro, monequiyaya yase ica se filisteo tlacatl para ma quintentilica. 21Huan quininamayayaj tlahuel miyac plata tomi san para quintentilise se inintepos tlen ica tlapoxahuaj o se azad'on. Huan para quintentilise ininhacha o inintepos tlen yecapan tlatequi, quininamayayaj nojquiya patiyo. 22Huan yeca nochi nopa israelita tlacame tlen yahuiyayaj ihuaya Sa'ul huan Jonat'an ax quihuicayayaj machetes niyon se cuatlamintli tlen huehueyac. San Sa'ul huan Jonat'an, quena, quihuicayayaj. 23Huan nopa filisteos yajque ipan tlali Micmas para quimocuitlahuise campa tlacame huelque pano ipan nopa tepetini para israelitame ax hueli ajsise campa mochijtoyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\