1 Samuel 15

1Se tonal Samuel quiilhui Sa'ul: --Na tlen nimitztequitlali titlanahuatijquetl pampa queja nopa TOTECO nechnahuati ma nijchihua. Huan ama monequi xijtlacaquili tlen yaja nechilhuijtoc ma nimitzilhui. 2TOTECO Tlen Quinyacana Nochi Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij quiijtohua ya ni: 'Ama niquintlatzacuiltis nopa amalecitame por tlen quinchihuilijque ininhuejcapan tatahua nopa israelitame quema ax quincahuilijque panose ipan inintlal quema quisque ipan tlali Egipto. 3Huajca ama xiya huan xiquinmicti nochi amalecitame huan nojquiya xiquintzontlamilti inintlapiyalhua. Axaca xijtlasojtla. Xiquinmicti nochi tlacame, sihuame, coneme, huan hasta nochi pilconetzitzi tlen sanoc ontlacatij. Huan nojquiya xiquinmicti nochi inintlapiyalhua, yonque huacaxme, borregojme, camellos o burrojme. Nochi monequi xiquinmictica.' 4Huajca Sa'ul quinsentili nochi israelita soldados ipan Telaim, huan eliyayaj 200 mil soldados tlen ejque ipan tlali Israel, huan iyoca eliyayaj 10 mil tlen ejque tlali Jud'a. 5Huajca Sa'ul huan isoldados quiyahualotoj altepetl Amalec huan motlatijque itejteno nopa altepetl ipan se tlamayamitl. 6Huan Sa'ul quititlanqui se tlen quinilhuito nopa ceneo xinachtli tlacame tlen mocahuayayaj ininhuaya nopa amalecitame: --Xiquincajtehuaca ni amalecitame huan xiquisaca tlen ni altepetl pampa imojuanti inquintlasojtlaque tohuejcapan tatahua tiisraelitame quema quisque ipan tlali Egipto huan ax monequi inmiquise ininhuaya. Huajca nimantzi quisque nopa ceneos tlen inialtepe amalecitame. 7Huajca Sa'ul pejqui quinmict'ia nopa amalecitame ipan Havila huan quinmictijtiyajqui hasta campa nopa tepamitl Shur tlen mocahua campa quisa tonati tlen tlali Egipto. 8Huan quiitzquijque Agag, nopa tlanahuatijquetl tlen amalecitame, pero nochi sequinoc amalecitame tlen quinpantijque quintlamimictijque. 9Pero Sa'ul huan isoldados ax quimictijque Tlanahuatijquetl Agag. Huan nojquiya ax quinmictijque nopa borregojme huan huacaxme tlen m'as cuajcualme, niyon ax quinmictijque nopa chivojme huan borregojme tlen m'as tomahuaque. Pero nochi tlen quiitaque para nelquentzi ipati, quena, quinmictijque. 10Huan TOTECO quinojnotzqui Samuel huan quiilhui: 11--Nel'ia nimocuesohua ama pampa nijtlali Sa'ul para tlanahuatijquetl pampa ya nechtlahuelcajtoc huan ax quichihua tlen nijnahuatijtoc ma quichihua. Huajca Samuel nel'ia cualanqui ica Sa'ul huan nochi se yohual momaijto huan quitlajtlani TOTECO ipampa ya. 12Huan hualmostla cualca Samuel yajqui quitemoto Sa'ul huan se tlacatl quiilhui para Sa'ul ya yajqui ipan cuatitlamitl Carmel campa quichijtoc se tlaixcopincayotl tlen ya. Quiilhui para nopona san onpanosqu'ia huan teipa temosqu'ia hasta Gilgal. 13Huajca Samuel yajqui campa itztoya Sa'ul. Huan quema Sa'ul quiitac Samuel, quiilhui: --¡Ma TOTECO mitztiochihua! Nijtlamichijtoc tlen TOTECO nechnahuati. 14Huan Samuel quiilhui: --Huajca ¿para tlen nijcaqui tzajtzij nopa borregojme huan huacaxme? 15Huan Sa'ul quinanquili: --Nopa tlapiyalime quinhualicaque nosoldados tlen nopa amalecitame. Quincajque yoltoque tlen m'as cuajcualme borregojme huan huacaxme para quinmictise nica para quimacase tlacajcahualistli TOTECO Dios, pero nochi sequinoc tlapiyalime tiquintlamimictijque. 16Huajca Samuel quiilhui Sa'ul: --Xinechtlacaquili, nijnequi nimitzyolmelahuas tlen TOTECO nechilhuijtoc ama ni yohuali. Huan Sa'ul quinanquili: --Xinechilhui. 17Huan Samuel quiilhui: --Yonque timomachil'ia para ax tleno mopati, TOTECO mitzchijqui titlayacanquetl tlen nochi israelitame. Mitzchijqui titlanahuatijquetl. 18Huan yajaya mitztitlanqui ipan se tequitl huan mitznahuati xiquintzontlamilti nochi nopa tlajtlacolchijca amalecitame huan xiquintehui hasta tiquintlamimictis. 19Huajca ¿para tlen ax tijtlepanitac TOTECO itlanahuatil? ¿Para tlen timotemacac para tijcuis tlamantli tlen eliyaya iniaxca nopa amalecitame? Nel'ia tijchijtoc tlen fiero iixpa TOTECO. 20Huajca Sa'ul quinanquili: --Pero na nijchijtoc tlen TOTECO nechnahuati. Niyajqui campa yaja nechtitlanqui, huan nijhualicatoc Tlanahuatijquetl Agag tlen nopa amalecitame. Huan niquintzontlamiltijtoc nochi nopa amalecitame. 21Pero ni israelita soldados, inijuanti tlen quincuique nochi ni borregojme huan huacaxme tlen achi m'as cuajcualme pampa quinequij quimacase queja tlacajcahualistli TOTECO Dios ipan Gilgal. 22Huan Samuel quiilhui: "¿Tlaque m'as quipact'ia TOTECO? ¿Achi m'as quinequi tlacajcahualistli tlatlatili, o quinequi ma tijneltocaca tlen techilhuijtoc? Nimitzilhu'ia m'as quipact'ia ma tijneltocaca. Pampa m'as ipati iixpa para tijneltoquilise, huan ax para tijmacase ichiyajca oquich borregojme. 23Intla se tlacatl mosisin'ia ica tlen TOTECO quinahuatijtoc ma quichihua, TOTECO quiita san se queja se tlen tetlajchihu'ia. Huan intla se moyoltetil'ia ica TOTECO, yajaya quiita queja se tlen quinhueyichihua teteyome. Huan ama pampa ta tijtlahuelcajtoc itlanahuatilhua TOTECO, ya nojquiya mitztlahuelcajtoc huan ayoc mitzcahuilis tielis titlanahuatijquetl." 24Huan Sa'ul quiilhui Samuel: --Quena, na nitlajtlacolchijtoc pampa niquixpanotoc tlen TOTECO nechnahuati ica ta. Niquinimacasqui nopa tlacame tlen nohuaya itztoyaj huan nijtlacaquili tlen nechtlajtlanijque. 25Huajca nimitztlajtlan'ia, xinechtlapojpolhui ni tlajtlacoli huan xihuala nohuaya para tijhueyitlalitij TOTECO. 26Pero Samuel quiilhui: --Axtle, ax niyas mohuaya pampa tiquiyocacajtoc TOTECO itlanahuatilhua huan ama ya mitziyocacajtoc huan ayoc quinequi tielis titlanahuatijquetl ipan Israel. 27Huan quema mocuepqui Samuel para yasqu'ia, huajca Sa'ul quiitzquili iyoyo tlen ica mopictoya para ax ma yas. Huan tzayanqui iyoyo. 28Huan Samuel quiilhui Sa'ul: --Queja tinechtzayanilijtoc noyoyo, TOTECO mitztzayanilijtoc motlanahuatil ipan Israel ama ni tonal. Huan quimactilis seyoc tlen m'as cuali huan ax queja ta. 29Huan TOTECO, yajaya tlen tohueyitilis tiisraelitame, ax istlacati huan ax moyolcuepa pampa yajaya ax itztoc queja se tlacatl tlen moyolcuepa. 30Huan Sa'ul quiijto: --Na nitlajtlacolchijtoc, pero nimitztlajtlan'ia para xinechtlepanita queja nitlanahuatijquetl iniixpa ni huehue tlacame huan nochi ni israelitame. Huan xiya nohuaya para tijhueyitlalitij TOTECO Dios. 31Huajca Samuel quitoquili Sa'ul huan mocuepqui ihuaya huan Sa'ul quihueyitlali TOTECO. 32Huan Samuel quiilhui: --Xinechhualiquili Agag nopa tlanahuatijquetl tlen nopa amalecitame. Huan Agag monexti san pactoc iixpa Samuel pampa moilhuiyaya para ayoc aca quimictisqu'ia. 33Pero Samuel quiilhui Agag: --Ica machete tiquinmictijtoc miyac tlacame huan tiquincajqui ininnanahua ininseltitzi queja ax quema quinpixque ininconehua. Huajca queja nopa nojquiya mocahuas monana. Huan quema Samuel tlanqui quiilhu'ia ya ni, quitzojtzontejqui Agag iixpa TOTECO nopona ipan Gilgal. 34Huan teipa Samuel quisqui huan yajqui altepetl Ram'a. Huan Sa'ul yajqui ichaj ipan ialtepe tlen itoca Gabaa tlen Sa'ul. 35Huan Samuel ayoc quema yajqui para quiitati Sa'ul, pero nel'ia tlahuel mocueso ica nochi tlen Sa'ul quichijtoya. Huan TOTECO moyolcuepqui para quichijtoya Sa'ul tlanahuatijquetl ipan Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\