1 TESALONICENSES 4

1Huajca ama, toicnihua timechtlajtlan'iaj chicahuac ximonejnemiltica queja quipact'ia Toteco queja tojuanti timechmachtijtoque. Ya inquichihuaj ya ni, pero tijnequij timechyolchicahuase ipan Toteco para achi m'as xijchihuaca. 2Huan ya inquimatij nopa tlanahuatili tlen timechmacaque ica itequihuejcayo Tohueyiteco Jes'us. 3Pampa Toteco quinequi mojmostla m'as initztose intlatzejtzeloltique huan intlaiyocatlalilme tlen tlajtlacoli. Yajaya quinequi para axaca tlen imojuanti ma quichihua tlamantli ica se tlen ax inamic. 4Quinequi sesen imojuanti ma quinahuati sese itlacayo. Quinequi ximonemiltica queja tlatzejtzelolme iixpa Toteco para nochi tlacame inmechtlepanitase. 5Ax quinequi para inquicahuilise inmotlajtlacolchijca tlanequilis ma inmechnahuatis queja quichihuaj tlacame tlen ax quiixmatij Toteco. 6Huan ma axaca quicajcayahuas, niyon quiixpanos, iicni ipan Cristo ica ni tlajtlacoli huan mocuilis isihua, pampa Toteco chicahuac quitlatzacuiltis tlen ya nopa quichihuas. Ya timechilhuijque ya ni achtohuiya. 7Pampa Toteco technotztoc para timochihuase titlatzejtzeloltique, ax technotztoc para ma tijchihuaca tlen fiero iixpa. 8Huajca intla se tlacatl quitlahuelcahua ni tlamachtili, ax quitlahuelcahua se tlacatl; yajaya quitlahuelcahua Toteco tlen techmacatoc Itonal tlen tlatzejtzeloltic. 9Pero ax monequi timechtlajcuilhuise para timechilhuise xiquinicnelica imoicnihua, pampa Toteco ya inmechmachtijtoc quejatza monequi inmoicnelise se ica seyoc. 10Huan nel'ia inquinicnel'iaj nochi imoicnihua ipan nochi imotlal Macedonia. Pero toicnihua, timechtlajtlan'iaj para achi m'as xiquinicnelica. 11Xijchihuaca campeca para mojmostla initztose inmoyoltlalijtoque huan innejnemise ica yoltlasehuilistli. Huan ximotequihuica ica tlen imojuanti imocuenta. Xitequitica cuali ica imoma queja ya timechnahuatijque. 12Queja nopa tlacame tlen ax quineltocaj Toteco inmechtlepanitase, huan ax monequis inquintlajtlanise sequinoc tlen inmechmonequil'ia. 13Toicnihua, tojuanti tijnequij xijmachilica tlaque panos ica tlaneltocani tlen ya mictoque para ax inmocuesose queja ne sequinoc tlacame tlen ax mochiyaj para itztose ihuaya Jesucristo. 14Tojuanti tijmatij para Jes'us mijqui huan sampa moyolcuic, yeca nojquiya tijneltocaj para Toteco Dios quichihuas para toicnihua tlen ya mictoque ma hualaca ihuaya Jes'us quema yajaya sampa hualas. 15Huan timechilhu'iaj ya ni tlen Tohueyiteco techilhui. Tojuanti tlen noja tiitztose huan timocajtose ipan tlaltepactli quema sampa hualas Tohueyiteco, ax titlejcose huan tiquintlayacancuilise nopa tlaneltocani tlen ya mictoque. 16Pampa yajaya Tohueyiteco tzajtzis ica hueyi tlanahuatili huan hualtemos tlen elhuicac. Huan ielhuicac ejca Toteco tlen m'as quipiya chicahualistli camatis nel'ia chicahuac huan se quipitzas itlapitzal Toteco para tematiltise tlen onca. Huan achtohui moyolitise inintlacayohua nopa tlaneltocani tlen ya mictoque. 17Teipa Toteco techquixtis huan techtlejcoltis tojuanti tlen noja tiitztose ipan tlaltepactli huan san sejco ica inijuanti para timopantise ihuaya Tohueyiteco nepa campa mixtli ipan elhuicactli. Huan queja nopa tiitztose para nochipa ihuaya Tohueyiteco. 18Huajca ximoyolchicahuaca se ica seyoc ica ni tlajtoli. Amo ximocuesoca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\