2 Chronicles 13

1Ab'ias, icone Roboam, pejqui tlanahuat'ia ipan tlali Jud'a quema Jeroboam yahuiyaya para 18 xihuitl ipan itequi queja tlanahuatijquetl ipan tlali Israel ica ajco. 2Huan Ab'ias san tlanahuati ipan altepetl Jerusal'en eyi xihuitl. Inana itoca eliyaya Mica'ias huan yajaya eliyaya iichpoca Uriel tlen tlali Gabaa. Huan quema tlanahuatiyaya, oncac se tlatehuijcayotl ica Tlanahuatijquetl Ab'ias huan Tlanahuatijquetl Jeroboam. 3Huan Ab'ias mocualtlali ica 400 mil soldados tlapejpenilme tlen tlali Jud'a. Huan Jeroboam mocualtlali ica 800 mil soldados tlen eliyayaj tlapejpenilme huan yolchicahuaque. 4Huan Tlanahuatijquetl Ab'ias huan nochi isoldados tlen Jud'a ajsitoj ipan nopa tepetl tlen itoca eliyaya Zemaraim campa onca tepetini ipan tlali Efra'in. Huan Ab'ias quiijto: "Tlanahuatijquetl Jeroboam huan nochi inisraelitame xinechtlacaquilica. 5┬┐Ax inquimatij para TOTECO Dios tlen itztoc toTeco tiisraelitame quisencajqui se tlajtoli ihuaya David para se icone o se iixhui para nochipa elisqu'ia tlanahuatijquetl ipan nochi tlali Israel? 6Pero ta Jeroboam, tlen tiicone Nabat, huan tlen tieliyaya tiitlatequipanojca Salom'on icone David, ta timosisini ica Salom'on. 7Huan teipa mosejcotilijtoque mohuaya, Jeroboam, tlahuel miyac ax cuajcualme tlen ax tleno ininpati. Huan inmoyolajcomanque ica Roboam, itelpoca Salom'on, quema yajaya noja eliyaya telpocatl huan aya quipiyayaya tetili ipan itequi. Huan yeca Roboam ax huelqui inmechtlani. 8"Huan ama imojuanti inquinequij innechtzontlamiltise tlen niiixhui David, tlen TOTECO nechtlalijtoc ma nieli nitlanahuatijquetl. Inmoilhu'iaj innechtlanise pampa m'as inmiyaqui huan pampa inquinpiyaj nopa becerros tlen oro tlen ta tiJeroboam tiquinchihuilijtoc queja imodioses. 9Ya tiquintequicuilijtoc itotajtzitzi TOTECO tlen itztoque iixhuihua Aar'on huan nopa levitame. Huan tiquintequimacac tlen hueli tlacame para elise totajtzitzi queja quichihuaj tlacame ipan sequinoc tlaltini tlen ax quiixmatij TOTECO. Imojuanti inquisel'iaj queja totajtzi ajqueya hueli tlen quihualica se becerro huan chicome oquich chivojme para tlacajcahualistli para quinhueyitlalis imoteteyohua tlen ax nel'ia Dios. 10Pero tojuanti ipan Jud'a ax tijcajtoque TOTECO Dios, yajaya tlen toTeco. Huan nopa totajtzitzi tlen quitlat'iaj tlacajcahualistli para TOTECO ipan totlal itztoque iixhuihua Aar'on. Huan inijuanti tlen quinpalehu'iaj nopa totajtzitzi itztoque levitame queja quiijtohua tlanahuatili. 11Inijuanti quitlat'iaj tlacajcahualistli mojmostla iixpa TOTECO ica ijnaloc huan ica tiotlac. Nojquiya mojmostla quitlat'iaj copali huan quitlal'iaj nopa pantzi tlen tlatzejtzeloltic ipan nopa mesa iixtla. Inijuanti tlen quitlat'iaj nopa tlahuili tlen nopa tlahuil quetzali tlen oro ica tlayohua. Tojuanti tijchihuaj senquistoc tlen quiijtohuaj itlanahuatilhua Toteco Dios, pero imojuanti axtle. Ya inquitlahuelcajtoque. 12Huajca xijmatica cuali para Toteco Dios itztoc tohuaya queja totlayacanca. Huan nopa totajtzitzi quipixtoque tlacualtlalili inintlapitzal para tlapitzase quema monequis tijpehualtise ni tlatehuijcayotl ica imojuanti. Pero imojuanti tlen intoisraelita icnihua, amo ximotehuica ihuaya TOTECO Dios yajaya tlen elqui ininTECO tohuejcapan tatahua pampa ax intlatlanise." 13Pero quema quincamahuiyaya, Tlanahuatijquetl Jeroboam quintitlanqui isoldados para ma quinyahualotij nopa Jud'a ehuani ica iniica huan ica iniixpa. 14Huan quema momacaque cuenta nopa Jud'a ehuani para quinyahualojtoyaj huan monequi quintehuise tlen iniixpa huan iniica, chicahuac quitzajtzilijque TOTECO ma quinpalehui huan ma quinmanahui tlen nopa israelitame tlen hualajque ica norte. Huan nopa totajtzitzi quipitzque nopa tlapitzali. 15Huan nochi tlali Jud'a ehuani tzajtzique chicahuac para pehuase quintehuise nopa israelitame. Huan quema tzajtzique, Toteco Dios pejqui quintlani Tlanahuatijquetl Jeroboam huan nopa tlali israelitame iniixtla huan iixtla inintlanahuatijca, Ab'ias. 16Huan nochi nopa israelitame tlen ica ajco cholojtejque, pampa Toteco Dios quintemactili ininmaco nopa israelitame tlen tlali Jud'a ehuani. 17Huan Tlanahuatijquetl Ab'ias tlahuel quincoco ipan nopa tonal. Quinmictijque 500 mil israelita soldados tlen m'as tlapejpenilme. 18Huan queja nopa, nopa Jud'a ehuani quintlanque nopa israelitame ica norte pampa motlatzquilijtoyaj ipan TOTECO Dios tlen elqui ininTeco ininhuejcapan tatahua. 19Huan Ab'ias huan isoldados quitoquilijque Jeroboam huan quicuili sequin ialtepehua. Quicuili altepetl Betel ica ipilaltepetzi huan Jesana ica ipilaltepetzitzi huan altepetl Efra'in ica nochi ipilaltepetzitzi. 20Huan Tlanahuatijquetl Jeroboam ayoc tleno huelqui quichihua ipan Israel quema Tlanahuatijquetl Ab'ias eliyaya tlanahuatijquetl ipan tlali Jud'a. Huan teipa TOTECO quicoco Jeroboam huan yajaya mijqui. 21Pero Ab'ias quipixtiyajqui m'as chicahualistli hasta nel'ia elqui hueyi. Nojquiya quinpixqui 14 isihuajhua, 22 itelpocahua huan 16 iichpocahua. 22Huan nochi sequinoc tlamantli tlen panoc ipan itlanahuatilis Ab'ias huan nochi tlen quichijqui ipan iyolis huan nochi tlen quiijto eltoc ijcuilijtoc ipan nopa Amatlapohuali tlen nopa tiocamanalojquetl Iddo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\