2 Chronicles 26:15

15Huan nojquiya quinnahuati tlacame tlen altepetl Jerusal'en tlen nel'ia tlalnamiquini para ma quichihuilica huejhueyi tepostli para ica tlatehuise. Huan nopa tepostli quitlalijque campa m'as huejcapa ipan tepamitl huan ipan torres. Huan ica nopa tepostli quimajcahuayayaj cuatlamintli huan tetini tlen huejhueyi. Huan nel'ia mohueyichijqui Tlanahuatijquetl Uz'ias huan campa hueli tlaltini nochi quimatque tlen ihueyitilis pampa Toteco tlahuel onpano quipalehui ica nochi tlamantli huan teipa quipixqui miyac chicahualistli.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More