2 Chronicles 30:22

22Huan Tlanahuatijquetl Ezequ'ias quintlascamatili nochi nopa levitame huan quinyolchicajqui ipan inintequi pampa tlahuel hueliyayaj huicaj huan tlatzotzonaj huan nochi caquistiyaya yejyectzi. Huan quitequipanohuayayaj TOTECO ica nochi ininyolo. Huan quichijque nopa Pascua Ilhuitl para chicome tonali huan quitencajque tlacajcahualistli para moyoltlalise ica TOTECO huan para quitlascamatilise yajaya tlen elqui ininTeco ininhuejcapan tatahua.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More