2 Chronicles 9

1Huan quema nopa sihua tlanahuatijquetl tlen tlali Sab'a quicajqui tlen nochi quiijtohuayayaj tlen Salom'on, yajqui quipaxaloto ipan altepetl Jerusal'en para quitlatzintoquilis miyac tlamantli tlen ohui para quiitas intla hueli quiixtomilis. Huan nopa sihuatl ajsico moyoyontijtoc nel'ia yejyectzi huan quihuicayaya miyac tlamantli para quiixnextis para onpano miyac iricojyo. Quinhualicayaya miyac itlatequipanojcahua huan tlahuel miyac camellos tlen quimamayayaj tlahuel miyac tlamantli tlaajhuiyacayotl, oro huan piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo. Huan quema ajsico iixpa Salom'on, quitlatzintoquili nochi tlen ohui tlen moilhuiyaya. 2Huan Salom'on quinanquili nochi huan ax oncac niyon se tlatzintoquili tlen Salom'on ax huelqui quinanquilis. 3Huan quema nopa sihua tlanahuatijquetl momacac cuenta tlen nochi itlalnamiquilis Salom'on huan quema quiitac nopa hueyi caltlanahuatili tlen yajaya quichijtoya, ax hueliyaya quineltoca. 4Quiitac nochi nopa tlacualistli ipan imesa huan iyejca nochi nopa cuartos campa mocahuayayaj itequiticahua. Huan quiitac nochi itequiticahua moquentijtoyaj tlen tlahuel yejyectzi yoyomitl huan tequitiyayaj nel'ia cuali. Huan quiitac moyoyontijtoque ica tlen nel'ia cuali tlen quicualtlaliyayaj itlailis nopa tlanahuatijquetl, huan quiitac nopa escalera tlen pano yejyectzi campa Tlanahuatijquetl Salom'on huelqui tlejco xitlahuac ipan ichaj TOTECO. Huan nopa sihua tlanahuatijquetl tlahuel quisentlachili. 5Huan quiilhui Salom'on: "Nel'ia melahuac tlen nijcaquiyaya nepa notlal tlen nochi tlen tijchijtoc huan tlen nochi motlalnamiquilis, 6pero na ax nijneltocayaya. Pero ama, quena, nijneltoca pampa nihualajtoc huan niquitztoc ica noixtiyol. Motlalnamiquilis nel'ia hueyi hasta conpano tlen nijcajqui. Nel'ia ax nechilhuijque tlen niyon tlajco motlalnamiquilis, niyon ax nechilhuijque niyon tlajco nopa ricojyotl tlen tijpiya. 7Nel'ia se hueyi paquilistli quipiyaj motlacajhua huan motlatequipanojcahua tlen itztoque mohuaya nochipa huan quicaquij motlalnamiquilis. 8Ma nochi quitlascamatilica TOTECO Dios tlen moTeco pampa yajaya mitztlalijtoc tielis tiinintlanahuatijca israelitame. Nesi para moTeco Dios nel'ia quinicnel'ia nochi israelitame huan yeca mitztlalijtoc pampa quimatiyaya tiquintlajtolsencahuas xitlahuac huan tiquinyacanas ipan se ojtli tlen cuali." 9Huan nopa sihua tlanahuatijquetl quimactili Salom'on nechca nahui toneladas tlen oro, huan miyac tlamantli tlaajhuiyacayotl huan miyac piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo. Huan ax quema ajsitoya tlaajhuiyacayotl nelcuali para Salom'on queja nopa tlaajhuiyacayotl tlen nopa sihua tlanahuatijquetl tlen Sab'a quimacac. 10Huan quema nopa tlacame tlen eliyayaj itlatequipanojcahua Hiram huan itlatequipanojcahua Salom'on, achtohuiya quihualicaque oro tlen tlali Ofir, nojquiya quihualicaque, miyac huapali tlen nopa cuahuitl tlen itoca s'andalo. Huan quihualicaque miyac piltetzitzi tlen yejyectzitzi huan pajpatiyo. 11Huan ica nopa cuahuitl tlen s'andalo Salom'on quichijqui escaleras para campa monequi tlejcose ipan ichaj TOTECO huan ipan icaltlanahuatil. Huan nojquiya ica san se nopa cuahuitl quichijqui arpas huan salterios para nopa tlatzotzonani huan huicani. Ax quema quipixtoyaj ipan tlali Jud'a cuahuitl queja nopa para ica quichihuase miyac tlamantli. 12Huan Tlanahuatijquetl Salom'on quimacac nopa sihua tlanahuatijquetl tlen tlali Sab'a nochi tlen yajaya quinejqui huan nochi tlen quitlajtlani hasta quionpano quimacac m'as tlamantli que tlen nopa sihuatl quihualiquilijtoya. Huan teipa nopa sihua tlanahuatijquetl mocuepqui ipan itlal ininhuaya itlatequipanojcahua. 13Huan Salom'on quiseliyaya sesen xihuitl nechca 23 toneladas tlen oro. 14Pero ya ni eltoya iyoca tlen nopa oro huan plata tlen tlanahuatiani tlen tlali Arabia quihualicayayaj huan iyoca tlen nopa tlanamacani huan gobernadores ipan itlal quihualiquiliyayaj. 15Huan Tlanahuatijquetl Salom'on tlanahuati ma quichihuilica 200 huejhueyi yolixtzajcayotl tlen oro tlatejtzontli. Huan sesen yolixtzajcayotl quipiyayaya 6 kilos ietica. 16Huan tlanahuati ma quichihuaca seyoc 300 yolixtzajcayotl tlen oro pero ax m'as huejhueyi. Huan sesen quipiyayaya 3 kilos ietica. Huan nochi nopa yolixtzajcayotl Salom'on quintlali ipan nopa caltlanahuatili campa itoca Cuatitlamitl tlen L'ibano. 17Huan nojquiya Salom'on tlanahuati ma quiixaltica se siya para ipan mosehuis para tlanahuatis huan ma quichihuaca ica nopa yejyectzi tetl itoca marfil huan ma quiixaltica ica senquistoc oro. 18Huan para ajsis campa isiya quichijque 6 escalones tlen oro huan tlen oro quichijqui se pilmesajtzi campa quitlalisqu'ia iicxihua. Ipan isiya quichijque campa quitlalis ima. Huan ica oro quinchijque ome tlaixcopincayome tlen le'on tecuani huan quinquetzque nechca isiya ipan sesen lado. 19Huan quinchijque seyoc 12 tlaixcopincayome tlen leones. Huan quinquetzque 6 tlen nopa leones ipan nopa escalones ipan se lado tlen isiya huan sequinoc 6 ipan ne sejcoyoc. Huan nochi quinchijque ica oro. Ipan nochi tlaltepactli ax quema oncac seyoc isiya se tlanahuatijquetl tlen yejyectzi queja iaxca Salom'on. 20Huan nochi itazas huan ivasos Salom'on eliyaya senquistoc oro. Nojquiya nochi tlen quitequihuiyayaj ipan icaltlanahuatil tlen itoca Cuatitlamitl tlen L'ibano, eliyaya senquistoc oro pampa quema itztoya Salom'on huejcajquiya nopa plata ax quipatiitayayaj. 21Huan Salom'on quinpixqui miyac huejhueyi barcos tlen itlatequipanojcahua Hiram quinnejnemiltiyayaj huejca ipan hueyi atl. Huan ica ejeyi xihuitl mocuepayayaj nopa barcos tlen altepetl Tarsis ica oro, plata, marfil, monos huan nopa totome tlen inintoca pavos reales. 22Huan Tlanahuatijquetl Salom'on m'as moricojchijqui huan m'as mochijqui tlalnamiqui que nochi sequinoc tlanahuatiani ipan nochi tlaltini. 23Huan tlanahuatiani tlen campa hueli tlaltini hualayayaj quipaxalohuaj Salom'on pampa quinequiyayaj quiitase huan quinequiyayaj quicaquise nochi tlalnamiquistli tlen Toteco Dios quimacatoya. 24Huan nochi tlen quipaxalohuayayaj quihualiquiliyayaj tlamantli tlen plata, oro, yoyomitl, tepostli para ica tlatehuise isoldados, tlaajhuiyacayotl, cahuajme huan mulas. 25Huan Salom'on quipixqui 4 mil caltini para icahuayojhua huan itlatehuijca carros. Huan quinpixtoya 12 mil soldados tlen quimatque quihuicaj itlatehuijca carros o quimatque tlejcose ipan cahuajme. Huan quintlali nopa tlacame ipan nopa altepetini tlen quipixque icahuayos huan itlatehuijca carros. Nojquiya quintlali sequin nechca ya para quimocuitlahuise ya huan icaltlanahuatil ipan altepetl Jerusal'en. 26Huan Salom'on quinnahuatiyaya nochi nopa tlanahuatiani tlen itztoyaj tlen iteno nopa atemitl 'Eufrates campa quisa tonati huan hasta campa inintlal filisteos huan hasta inepa tlali Egipto campa temo tonati. Nochi eltoya ipan itlanahuatilis. 27Huan Salom'on quipixqui onpano miyac plata hasta elqui queja imiyaca tetini ipan altepetl Jerusal'en. Huan tiocuahuitl tlen eliyaya patiyo quipixqui onpano miyac hasta eltoya queja imiyaca higo cuatini tlen campa hueli onca cuatitla. 28Huan Salom'on quinhualicayaya icahuajhua tlen Egipto huan tlen miyac sequinoc tlaltini. 29Huan nochi sequinoc tlamantli tlen quichijqui Salom'on eltoc ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen Nat'an nopa tiocamanalojquetl, huan Ah'ias tlen altepetl Silo, huan nojquiya ipan Nopa Tlanextili tlen Quiitac tiocamanalojquetl Iddo tlen tlayolmelajqui tlaque ipantis Jeroboam, icone Nabat. 30Huan Salom'on tlanahuati ipan nochi tlali Israel 40 xihuitl. 31Teipa mijqui huan quitlalpachojque ipan Ialtepe David. Huan icone, Roboam, mochijqui tlanahuatijquetl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\