2 Kings 20

1Ipan nopa tonali Tlanahuatijquetl Ezequ'ias huetzqui ipan se cocolistli huan miquisnequiyaya. Huan tiocamanalojquetl Isa'ias, icone Amoz, yajqui quiitato huan quiilhui: --TOTECO quiijtohua: 'Xiquinconsejomaca mochaj ehuani huan xijchihua nochi tlen monequi pampa timiquis. Ayoc timochicahuas tlen mococolis.' 2Huan Tlanahuatijquetl Ezequ'ias mocuepqui huan quitlali ixayac campa tlapepecholi huan momaijto ica TOTECO huan quiijto: 3"Na nimitztlajtlan'ia noTECO, xiquilnamiqui quejatza ninejnentoc xitlahuac moixpa. Nimitztequipanojtoc ica nochi noyolo huan nijchijtoc tlen mitzpact'ia." Huan tlahuel chocac Ezequ'ias. 4Huan quema aya ajsiyaya Isa'ias tlatlajco ipan nopa calixpamitl para yas ichaj, ajsico se tlajtoli tlen TOTECO ipan ya huan nopa tlajtoli elqui: 5"Ximocuepa huan xiquilhui Ezequ'ias, yajaya tlen inintlanahuatijca notlacajhua para queja ni niquijtohua, niiTECO, huan na tlen niiDios ihuejcapan tata, David: 'Na nijcactoc motlamaijtol huan niquitztoc moixayo. Nimitzchicahuas tlen mococolis huan ica eyi tonali tiyas ipan nohueyi tiopa nimoTECO. 6Nimitzcahuilis xiitztos seyoc 15 xihuitl. Nimitzmaquixtis ta huan ni altepetl Jerusal'en imaco nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria. Huan nijchihuas para tlacame ma nechtlepanitaca pampa niquicnel'ia notlatequipanojca David.' " 7Huajca Isa'ias tlanahuati ma quisencahuaca se tlatixtli tlen higos huan ma quitlalilica campa nopa cocotl. Huan quichijque huan nopa cocotl pachijqui. 8Huan Ezequ'ias quitlajtlani Isa'ias: --¿Tlaque tlanextili TOTECO nechmacas intla nel'ia nimochicahuas huan huelis niyas ipan ichaj TOTECO ipan eyi tonali? 9Huan Isa'ias quiilhui: --TOTECO quichihuas se tlanextili ica toreloj para mitznextilis melahuac timochicahuas queja mitzilhuijtoc. ¿Tijnequi para nopa tonal ecahuilotl ipan toreloj ma nejnemis majtlactli pasos iixmelac o ma mocuepas majtlactli pasos ica iica? 10Huan Ezequ'ias quiijto: --Nochipa nopa tonati iecahuilo ipan toreloj nejnemi pasos iixmelac huajca ya nopa ax m'as ohui. M'as elis tlanextili intla nopa tonati ecahuilotl mocuepas ica iica majtlactli pasos. Ya nopa ohui. 11Huajca nopa tiocamanalojquetl Isa'ias quiilhui TOTECO tlaque tlanextili quinequiyaya. Huan TOTECO quichijqui para nopa tonati ecahuilotl ma mocuepa majtlactli pasos tlen ya nejnentoya ipan nopa reloj tlen Acaz. 12Quema panoc tonali, itelpoca Tlanahuatijquetl Balad'an tlen tlali Babilonia tlen itoca Merodac Balad'an quimatqui para mococohua Tlanahuatijquetl Ezequ'ias ipan tlali Jud'a. Huajca quintitlanqui sequin tlacame tlen quihualicaque amatlajcuiloli huan se regalo tlen quititlaniyaya nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Babilonia. 13Huan Ezequ'ias quinseli nopa tlatitlanilme huan quinnextili nochi tlen patiyo quipixqui ipan ichaj. Quinnextili nochi itomi tlen plata huan tlen oro, huan nochi tlacualpajtli huan nochi tlaajhuiyacayotl. Quinnextili campa quiajcocui nochi itepos para tlatehuis huan senquistoc nochi tlen patiyo campa tlaajcocui. Nochi quinnextili. Ax tleno oncac ipan nopa hueyi caltlanahuatili, niyon ipan nochi itlanahuatilis tlen ax quiitaque. 14Huan teipa nopa tiocamanalojquetl Isa'ias yajqui quiitato Tlanahuatijquetl Ezequ'ias huan quitlajtlani: --¿Canque ehuani nopa tlacame huan tlaque mitzilhuijque? Huan Tlanahuatijquetl Ezequ'ias quiijto: --Inijuanti huejca ehuani. Hualajque tlen tlali Babilonia. 15Huan tiocamanalojquetl Isa'ias quitlajtlani: --¿Huan tlaque quiitaque ipan mochaj? Huan Tlanahuatijquetl Ezequ'ias quiilhui: --Quiitaque nochi tlen onca nica. Niquinnextili nochi campa nitlaajcocui. 16Huajca Isa'ias quiilhui Ezequ'ias: --Xijcaqui ni tlajtoli tlen mitzilhu'ia TOTECO: 17'Hualas se tonal quema nochi tlen onca ipan mochaj quihuicase ipan tlali Babilonia. Quihuicase nochi tlen quisentilijque mohuejcapan tatahua huan tlen ta tijsentilijtoc hasta ama. Ax tleno mocahuas nica. 18Huan hasta nojquiya moteixmatcahua quinhuicase nepa ipan tlali Babilonia. Huan quincaparose huan quintlalise queja tlatequipanohuani ipan icaltlanahuatil nopa tlanahuatijquetl.' 19Teipa Tlanahuatijquetl Ezequ'ias quiilhui Isa'ias: --Nopa tlajtoli tlen TOTECO Dios tlen tiquijtojtoc, cualtitoc. Quiijto ni pampa moilhuiyaya: "Ipan nochi tonali quema noja niitztos oncas tlasehuilistli huan tiitztose ica temachtli, huan nopa tlaohuijcayotl panos teipa." 20Nopa sequinoc tlamantli tlen panoc ipan itequi Ezequ'ias huan nochi tlen quichijqui eltoc ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen itoca Tlen Quichijque Nopa Tlanahuatiani Ipan Tlali Jud'a. Nojquiya quiijtohua quejatza quipixqui miyac ichicahualis huan quejatza quichijqui nopa hueyi pila, huan nopa hueyi aojtli para ipan calaquis atl ipan nopa altepetl. 21Huan quema mijqui Tlanahuatijquetl Ezequ'ias, icone tlen itoca Manas'es pejqui tlanahuat'ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\