2 Samuel 14

1Huan quema Joab, icone Sarvia, momacac cuenta para Tlanahuatijquetl David tlahuel quinequiyaya quiitas icone, Absal'on, 2huajca tlanahuati ma quicuitij se sihuatl tlen pilaltepetzi Tecoa pampa tlahuel tlalnamiquiyaya. Huan Joab quiilhui quejatza ma quiilhuiti nopa tlanahuatijquetl, quiijto: "Ximoyoyonti huan ximochihua queja tijpiya miyac cuesoli. Amo ximoyejyecchihua para queja nopa tinesis para ya huejcajtoc tijpiya cuesoli pampa acajya mijqui. 3Huan xiya iixpa nopa tlanahuatijquetl huan tiquilhuis queja nimitzilhuis." Huan Joab quiilhui nochi tlen quinequiyaya ma quiilhuisqu'ia David. 4Huan nopa sihuatl tlen Tecoa yajqui quiitato Tlanahuatijquetl David. Huan quema ajsito, mohuijtzonqui hasta tlalchi ica miyac tlatlepanitacayotl huan quiilhui: --Xinechpalehui, Tlanahuatijquetl. 5Huan David quiilhui: --¿Tlaque tijpiya? Huan ya quinanquili: --Na nicahuali pampa nohuehue ya mijqui. 6Huan niquinpiyayaya ome noconehua. Huan se tonal motehuijque campa tequitiyayaj huan ax aqui quinmanahui. Huan se tlen inijuanti quimicti iicni. 7Huan ama nochi nochaj ehuani nechcualancaitaj huan quinequij ma niquinmactili nocone tlen quimicti iicni para nojquiya quimictise queja ya quimicti iicni. Pero intla niquinmactilis, ayoc nijpiyas niyon se aqui ipan tlaltepactli huan ixpolihuis itoca nohuehue. 8Huajca Tlanahuatijquetl David quiilhui nopa sihuatl: --Xiya mochaj huan na nitlanahuatis para ax aqui huelis quicocos. 9Huan nopa sihuatl quiilhui Tlanahuatijquetl David: --Ma huetzi nopa tlajtlacoli ipan na huan ipan notata. Huan ta titlanahuatijquetl ax tijhuicas tlajtlacoli ipan ni tlamantli, niyon motlanahuatil. 10Huan David quiilhui: --Intla se acajya mitzcuatotonis ipampa motelpoca, xinechhualiquili huan ayoc quema mitzcuatotonis. 11Huan nopa sihuatl sampa quiilhui: --Nimitztlajtlan'ia iixpa TOTECO Dios tlen tijtequipanohua para ma ax aqui quimictis nocone. Na ayoc nijnequi ma onca miquistli. Huan David quiilhui: --Nel'ia nimitzilhu'ia niyon se tlamantli ax quichihuilise mocone. 12Huan nopa sihuatl sampa quiilhui: --Xinechcahuili nimitztlajtlanis seyoc tlamantli. Huan David quiijto: --Xinechilhui 13Huajca nopa sihuatl quiilhui: --¿Para tlen ax tiquinchihuilis sequinoc israelitame tlen tiquijtojtoc tinechchihuilis na huan nocone? Pampa ica tlen tiquijtojtoc timotlajtlacolmacac ica moselti. Ta nojquiya ax tijcahuilijtoc ma mocuepa mocone, Absal'on, tlen mohuejcatlalijtoc. 14Nochi tojuanti timiquise se tonal. Toyolis ax huejcahua. San eltoc queja atl tlen toyahui tlalchi huan ax aqui hueli quisentil'ia. Huan Toteco Dios ax quimict'ia se tlen mohuejcatlalijtoc, yajaya quitemohua quejatza quicuepaltis sampa. 15Pero na nihualajqui moixpa pampa nochi nopa tlacame nechmajmatijque huan quinequij nechmictilise nocone. Huan nimoilhui para nimitzitaqui para tinechmanahuisqu'ia. 16Pampa noselti nimoilhui: Quema nopa tlanahuatijquetl quicaquis tlen niitlatequipanojca niquilhu'ia, nechmanahuis tlen ne tlacame tlen quinequij nechtzontlamiltise na huan nocone, huan nechixpolose ipan ni tlali Israel tlen Toteco Dios nechmacatoc. 17Huan nojquiya nimoilhui: Quena, nopa tlanahuatijquetl nechyoltlalis ica tlen nechilhuis, pampa yajaya itztoc queja se ielhuicac ejcahua Toteco Dios tlen quimachil'ia tlen cuali huan tlen fiero. TOTECO Dios tlen moTeco ma itzto mohuaya. Queja nopa quiijto nopa sihuatl. 18Huan David quiilhui nopa sihuatl: --Nijnequi nimitztlajtlanis se tlamantli. Ax tleno xinechtlatili, san xinechilhui tlen melahuac. Huan nopa sihuatl quinanquili: --Cualtitoc, notlanahuatijca, xinechilhui tlaque tijnequi tijmatis. 19Huan David quiilhui: --Xinechilhui intla Joab mitztitlantoc. Huan nopa sihuatl quinanquili: --Quena, Joab nechtitlanqui huan yajaya nechilhui nochi quejatza ma nimitzcamahuis. 20Huan quichijqui nochi para timomacas cuenta tlen ni tlamantli huan quejatza elisqu'ia intla tijtlajtolsencahuasqu'ia seyoc tlacatl icone. Pero ta tlahuel titlalnamiqui queja se tiielhuicac ejca Toteco huan tijmati nochi tlen pano. 21Huajca David quinotzqui Joab huan quiilhui: --Cualtitoc, xiya huan xiquilhuiti Absal'on ma huala. 22Huan Joab mohuijtzonqui hasta tlalchi, huan quitiochijqui Tlanahuatijquetl David huan quiilhui: --Ama nijmachilijtoc para tinechtlasojtla pampa tijchijtoc queja nimitztlajtlaniyaya. 23Huajca Joab motlalanqui huan yajqui altepetl Gesur campa itztoya Absal'on huan sampa quihualicac ipan Jerusal'en. 24Huan David quichijqui ni tlanahuatili: "Quema ajsis, xiquilhuica Absal'on para ma ajsiti ichaj, pero ax ma moixnextis campa nochaj, pampa ax nijnequi niquitas." 25Huan Absal'on eliyaya nel'ia yejyectzi huan ipan nochi tlali Israel ax mopantiyaya seyoc queja ya. Nochi itlacayo tlen iicxihua hasta itzoncal ipan itzonteco, ax tleno tlen ax cuali quipixqui; senquistoc cuali nochi itlacayo. Huan nochi israelitame quihueyichihuayayaj. 26Huan itlamiya sesen xihuitl motequiliyaya itzoncal pampa etic, huan ietica eliyaya ome kilo huan tlajco. 27Huan Absal'on quinpiyayaya eyi ioquichpilhua huan se isihuapil tlen quitocajtlalijtoya Tamar, huan Tamar nojquiya mochijqui se sihuatl tlahuel yejyectzi. 28Huan mocajqui Absal'on ome xihuitl huan tlajco ipan altepetl Jerusal'en huan ax quiitac ixayac itata, Tlanahuatijquetl David. 29Huajca Absal'on tlatitlanqui ma quinotzatij Joab para ma yohui quiitati Tlanahuatijquetl David huan ma quicamahui ipampa ya. Pero Joab ax quinejqui yas. Huan ica ompa quinotzqui huan sampa ax quinejqui. 30Huajca teipa Absal'on quinnahuati itlatequipanojcahua ma quitlatitij imil Joab campa quitoctoya cebada pampa imil Joab mocahuayaya iteno imil Absal'on. Huan itlatequipanojcahua yajque quitlatitoj. 31Huajca Joab yajqui quiitato Absal'on huan quiilhui: --¿Para tlen motlatequipanojcahua yajque nechtlatilitoj nomil campa nijtoctoya cebada? 32Huan Absal'on quinanquili: --Pampa na nitlatitlantoc para ma mitznotzatij huan para tihualasqu'ia nica. Nimitztitlanisqu'ia xiquitati Tlanahuatijquetl David. Nijnequi xijtlajtlani para tlen nechquixti ipan altepetl Gesur intla ax quinequiyaya nechitas. M'as cuali nimocajtosqu'ia nepa. Na nijnequi ma nechcahuili niquitas huan intla quipant'ia para nijhuica tlajtlacoli, ma nechmicti. 33Huan Joab yajqui quipohuilito David nochi queja quiilhuijtoya Absal'on. Huan David tlanahuati ma quinotzatij Absal'on. Huan quema Absal'on ajsico iixpa David mohuijtzonqui hasta tlalchi queja momatque quichihuaj, huan David quitzoponi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\