2 Samuel 21:14

14huajca David tlanahuati ma quintlalpachoca ipan altepetl Zela ipan tlali Benjam'in campa quitlalpachojque Cis, itata Sa'ul. Huan nojquiya David tlanahuati ma quicuitij iniomiyohua Sa'ul huan Jonat'an. Nopa tlacame ipan altepetl Jabes Galaad quiichtejque iniomiyohua Sa'ul huan Jonat'an ipan tianquis ipan altepetl Bet S'an campa nopa filisteos quincuapilojtoyaj quema quinmictijque ipan tlatehuijcayotl nepa Gilboa. Huan David tlanahuati para ma quihuicaca iniomiyohua Sa'ul huan Jonat'an huan quitlalpachose ininhuaya iniixhuihua. Huan nochi mochijqui queja Tlanahuatijquetl David tlanahuatijtoya. Huan sampa pejqui quinnanquil'ia TOTECO quema nopa israelitame quitlajtlaniyayaj se tlenijqui huan tlanqui nopa mayantli.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More