Daniel 5:21

21Toteco quiquixti tlen campa tlacame huan quimacac itlalnamiquilis se cuatitlan tlapiyali huan yajqui huan itztoya ininhuaya cuatitlan tlapiyalime. Huajca mohueyi tata Nabucodonosor quicuajqui sacatl queja huacaxme huan quicuitlapanxoloni nopa ajhuechtli. Huan queja nopa mocajqui hasta quema momacac cuenta para Dios Tlen M'as Hueyi quipiya tlanahuatili ica nochi tlacame huan yajaya quitlal'ia tlen quinequi para tlanahuatis campa ya quinequi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More