Deuteronomy 28

1"Intla nelnel'ia melahuac inquineltocase imoTECO Dios huan inquichihuase nochi ni itlanahuatilhua tlen ama nimechnahuat'ia, huajca yajaya inmechchihuas m'as inhuejhueyi que nochi sequinoc tlacame ipan ni tlaltepactli. 2Intla inquitlacaquilise tlen TOTECO Dios inmechilhuijtoc, inquipantise nochi ni tlatiochihualistli. 3Inelise intlatiochihualme ipan altepetl huan campa inmilchihuase. 4Tlatiochihualme elise nochi imoconehua, huan nochi tlen inquipixcase, huan nochi ininconehua imohuacaxhua, imoborregojhua huan nochi sequinoc imotlapiyalhua. 5Inmechtiochihuas huan nochi imochiquihua tzontis ica cuatlactli huan nojquiya oncas tlen inquitequihuise campa inquixacualohuaj imoharina para inquichihuase imopantzi. 6TOTECO inmechtiochihuas ipan nochi tlamantli tlen inquichihuase. Inmechtiochihuas quema inhualahuij huan quema inyahuij. 7"Imomaco TOTECO inmechmactilis imocualancaitacahua tlen quinequise inmechtehuise. Yonque hualase campa imojuanti cuali motecpantose, pero queja hueli yase para mochololtise tlen imojuanti. 8"TOTECO inmechtiochihuas huan quitemitis imocuacalhua campa inquiajcoctose tlen inquipixcatoque. Inmechtiochihuas ipan nochi tlamantli tlen inquichihuase. Yajaya tlahuel inmechtiochihuas ipan nopa tlali tlen inmechmacas para ipan initztose, huan initztose ica paquilistli. 9"TOTECO inmechchihuas se xinach tlacame tlen intlatzejtzeloltique para ya queja inmechtencahuilijtoc inmechchihuas intla inquichihuase itlanahuatilhua huan inquitoquilise iojhui. 10Huan nochi sequinoc tlacame ipan tlaltepactli quiitase para inisraelitame initztoque tlacame tlen TOTECO moaxcatijtoc. Huan nochi quimatise inquihuicaj itoca huan inmechimacasise. 11TOTECO inmechmacas tlahuel miyac tlamantli tlen cuali para inmoricojchihuase. Inmechmacas miyac imoconehua, huan imotlapiyalhua quinpiyase miyac ininconehua. Yajaya inmechmacas miyac pixquistli ipan nopa tlali tlen quintencahuilijtoya imohuejcapan tatahua inmechmacas. 12Huan TOTECO quitlapos campa onca ihueyi ricojyo nepa elhuicac huan inmechmacas atl quema itechmonequi nochi imotlal. Huan quitiochihuas nochi imotequi. Inquipiyase hasta mocahua para huelis inquintlanejtise tlacualistli sequinoc tlaltini itlacajhua. Pero imojuanti axaca monequis inquitlajtlanise ma inmechtlanejtica se tlenijqui. 13TOTECO inmechchihuas intlayacanase huan ax inhualase tlaica. Mojmostla m'as intlejcose huan ax inyase para tlatzintla. Pero monequi xijneltocaca itlanahuatilhua imoTECO Dios tlen ama nimechnahuat'ia huan ica tlamocuitlahuili, nochi xijchihuaca. 14Amo ximoiyocatlalica tlen nochi ni tlanahuatili para inyase campa imoarraves, niyon imonejmatl, san xitlahuac xiyaca. Huan ax quema xiquintoquilica tiotzitzi, niyon amo xiquintlepanitaca. 15"Pero intla ax inquineltocase imoTECO Dios, niyon ax inquichijtinemise nochi itlanahuatilhua huan ileyes tlen ama na nimechnahuatijtoc, hualas imopani nochi ni tlatelchihuali. 16Inelise intlatelchihualme ipan altepetl huan campa inmilchihuase. 17TOTECO quitelchihuas imochiquihua huan mocahuase cactoque. Quitelchihuas campa inquixacualohuaj imoharina huan ax tleno inquipiyase. 18Elise tlatelchihualme imoconehua, huan nochi tlen inquipixcase. Elise tlatelchihualme ininconehua imohuacaxhua, huan imoborregojhua huan nochi sequinoc imotlapiyalhua. 19Huan imojuanti nojquiya inelise intlatelchihualme ipan nochi tlamantli tlen inquichijtiyase. Quena, inelise intlatelchihualme quema inhualahuij huan quema inyahuij. 20"TOTECO inmechtitlanilis tlatelchihuali huan inmechchihuas ximocuajcuapoloca huan ax inquimatise tlaque inquichihuase ipan nochi nopa tlamantli tlen panos hasta ipan se tlalochtli inmechtzontlamiltise imocualancaitacahua pampa inquichijtoque tlen fiero huan inquitlahuelcajtoque TOTECO. 21TOTECO inmechtitlanilis tlahuel hueyi cocolistli hasta nochi inmechtzontlamiltis ipan nopa tlali campa incalaquise para inmoaxcatise. 22TOTECO inmechmacas huac tlatlaxistli, tlasamahuilotl huan totonic ipan imotlacayo. Oncas tlatotonilotl tlen teijiyomictis, tlahuaquistli huan huejhueyi cocolistli ipan imotrigojmil. Huan nochi ni cocolistli inmechtepotztocas hasta inmechtzontlamiltis. 23Nopona huejcapa ipan elhuicactli huan tlatzintla ipan tlali elis queja tepostli. Elhuicactli inmechtlasomatilis nopa atl huan tlali inmechtlasomatilis itlajca. 24TOTECO quichihuas ma huetzi imopani xali huan ax atl. Quena, imotlal quicuepas tlaltejpoctli hasta inmechtzontlamiltis. 25"Huan TOTECO inmechtemactilis ininmaco imocualancaitacahua para ma inmechtlanica. Inyase campa inijuanti cuali inmotecpantose, pero teipa inmotlamixelose para inmochololtise tlen inijuanti. Nochi tlacame ipan tlaltepactli inmechijiyase pampa tlahuel fiero initztose. 26Nopa totome huan tecuanime quicuase imotlacayohua huan axaca itztos para quinmajmatis. 27"TOTECO inmechtitlanilis fiero cocome queja quinchihuili nopa Egipto ehuani, huan inmechchihuas tlahuel xisamahuiyaca campa hueli ipan imotlacayo. Inmechmacas tlaxhuisme, huan nopa cocolistli tlen tlahuel ajhuayohua huan ax oncas pajtli tlen ica inmochicahuase tlen ni cocolistli. 28Nojquiya TOTECO inmechchihuas xilocojtiyaca, xipopoyotiyaca, huan ximocuajcuapolojtinemica. 29Huan intlamachijtinemise tonaya queja se popoyotzi quichihua ipan itzintlayohuilo. Niyon se tlamantli ax quisas cuali ipan nochi tlen inquichihuase. Ajachica inmechtlaijiyohuiltise huan inmechtlaxtequilise. Axaca hualas para inmechpalehuis. 30Inquiijtlanise se sihuatl para inmosihuajtise ihuaya, pero seyoc ihuaya motecas. Inmochijchihuilise imochajchaj, pero ax inquiaxilise para inquitequihuise. Inquichihuase xocomeca mili, pero ax huelis inquihuelicmatise itlajca. 31Imoixtla quiquechtequise huan quihuejhuelose inacayo imotoro tlen tlapoxahua, pero niyon quentzi ax huelis inquicuase. Inmechcuilise imopilburro huan ayoc inmechcuepilise. Imoborregojhua mocahuase ininmaco imocualancaitacahua, huan axaca inmechpalehuis para sampa inmoaxcatise. 32Imoixtla quinmactilise sequinoc tlali ehuani imooquichpilhua huan imosihuapilhua. Yonque tlahuel inquintemose mojmostla huan inquinequise inquinitase, ax tleno huelis inquichihuase. 33Nopa pixquistli tlen imotlal huan itlajca nochi imotequi quicuase tlacame tlen ax inquinixmatij. Huan intlaijiyohuise nochipa huan san tlen hueli inmechchihuilise mojmostla. 34Quema inquiitase nochi ni huejhueyi cuesoli, inmolocojcuepase. 35TOTECO inmechtlaijiyohuiltis ica nopa cocolistli tlen quichihua ma palani imotlancuacayo huan imometztomahuiya. Ica nopa cocolistli ax onca pajtli. Huan ipan nochi imotlacayo tlen imoicxihua hasta ipan imotzonteco inquipiyase cocome tlen ax quipiya pajtli. 36"TOTECO quichihuas para imojuanti huan imotlanahuatijca inmechhuicase ipan sejcoyoc tlen imojuanti huan imohuejcapan tatahua ax inquiixmatque. Huan nopona inmechfuerzajhuise inquinhueyichihuase tiotzitzi tlen tlachijchihualme ica cuahuitl huan tetl. 37Huan innesise fiero hasta inquinmajmatise nochi tlacame nopona tlen inmechitase. Huan inmechhuetzquilise huan inelise queja se ahuiltlajtoli para inijuanti ipan nopa tlali campa TOTECO inmechhuicas. 38"Inquitocase miyac xinachtli pero inquipixcase pilquentzi, pampa quitlamicuase chapolime. 39Inquitocase miyac xocomeca mili huan inquinmocuitlahuise. Pero ax inquitequise itlajca, niyon ax inquiise iayo pampa ocuilime quitlamicuase. 40Inquipiyase olivo cuatini campa hueli ipan imotlal, pero ax huelis inmopolose aceite, pampa itlajca iselti tepehuis. 41Inquinpiyase imotelpocahua huan imoichpocahua, pero ax mocahuase imohuaya pampa quinhuicase ilpitoque ipan sequinoc tlaltini para tlatequipanose san tlapic. 42Chapolime quitlamicuase nochi imocuahua huan nochi imotlatoc. 43Nopa sequinoc tlali ehuani tlen itztose ipan imotlal mochihuase m'as miyac huan m'as tejtetique. Huan imojuanti inquipolojtiyase m'as huan m'as imochicahualis. 44Inijuanti inmechtlatlanejtise huan imojuanti ax tleno inquipiyase para inquintlanejtise. Inijuanti tlayacanase, huan imojuanti inyase hasta tlaica. 45"Nochi ni tlatelchihualme elise para imojuanti intla ax inquinequij inquicaquise imoTECO Dios. Ni tlatelchihualme inmechtoquilijtiyase hasta inmechajsise huan inmechtzontlamiltise intla ax inquinequij inquichihuase itlanahuatilhua huan ileyes tlen yajaya tlanahuatijtoc. 46Nochi ni fiero tlamantli inmechajsis intla ax inquitlacaquil'iaj. Huan elis queja se tlanescayotl para nochipa tlen inmechnextilis imojuanti huan imoixhuihua nopa hueyi tlajtlacoli tlen inquichijtoque iixtla TOTECO. 47Pampa ax inquihueyichijque imoTECO Dios ica paquilistli huan ica cuali imoyolo iixtla quema miyac tlamantli inmechmacayaya. 48Huajca yajaya inmechcahuilis inquintequipanose imocualancaitacahua tlen TOTECO inmechtitlanilis para inmechtlaniquij. Huan intlatequipanose ica mayantli, huan amiquistli, niyon ax inquipiyase imoyoyo. Nochi tlamantli inquipolose. ImoTECO inmechchihuas intlatequipanose chicahuac hasta inmechtzontlamiltis. Intequitise queja se tlapiyali ica se tepostli ilpitoc iquechtla tlen tlahuel quicocohua. 49TOTECO quinhualicas campa imojuanti sequinoc tlali ehuani tlen m'as huejca itztoque ipan tlaltepactli. Huan inmechajsiquij queja se cuajtli patlantihuala nelchicahuac huan quicuitehuas se piyo. Elise se xinach tlacame tlen niyon inintlajtol, ax inquimachilise. 50Elise tlacame tlen ixcualantose, huan ax quintlepanitase huehuentzitzi, niyon ax quinicnelise pilconetzitzi. 51Huan ininsoldados quincuase nochi ininconehua imotlapiyalhua huan quicuase itlajca imomilhua hasta quitlamiltise. Ax inmechcahuilise trigo, niyon xocomeca atl, niyon aceite, niyon ininconehua imohuacaxhua, niyon ininconehua imoborregojhua, huan inmiquise ica mayantli. 52"Quiyahualose nochi imoaltepehua huan quintehuise hasta quihuehuelotzase nochi caltini tlen m'as huejhuejcapa huan nopa tepamitl tlen cuali tlachijchihuali tlen ipan inmotemachijtoyaj para inmechmanahuise. Quinyahualose huan quintlanise nochi altepetini ipan nochi nopa tlali tlen inmechmacas imoTECO Dios. 53Tlahuel inmayanase huan inquincuase imooquichpilhua huan imosihuapilhua tlen TOTECO Dios inmechmacatoc tlen imotlacayo. Quena, ininnacayo inquicuase quema inmechtehuise imocualancaitacahua. 54Hasta nopa tlacame tlen m'as quipiyaj teicnelili huan m'as tetlasojtlaj campa imojuanti, teipa fiero quitlachilis iicni, huan isihua tlen quiicneliyaya, huan iconehua tlen noja mocahuaj itztoque. 55Huan ax quinmacas quentzi nopa nacatl tlen seyoc icone tlen quicua pampa ax tleno m'as oncas. Tlahuel intlaijiyohuise quema imocualancaitacahua quinyahualose nochi imoaltepehua. 56Huan nopa sihuatl tlen ama achi m'as momahuil'ia huan ax quinequi moquetzas tlalchi iicxipa, teipa quincualancaitas ihuehue huan iconehua tlen tlahuel quinicneliyaya. San fiero quintlachilis. 57Quincualancaitas hasta ixtacatzi quicuas itecyo tlen quisqui iijtico quema tlacatqui icone para ax quinmacas sequinoc iconehua, pampa ax oncas tlacualistli ipan nopa tonali quema imocualancaitacahua hualase huan quintehuise imoaltepehua. 58"Nochi ya ni hualas imopani intla ax inquinequise inmomocuitlahuise huan inquichihuase senquistoc nochi ni tlanahuatili tlen ijcuilijtoc ipan ni amatlapohuali. Huan intla ax inquimajmahuilise imoTECO Dios tlen temajmati huan tlen quinamiqui para nochi imojuanti xijtlepanitaca, 59yajaya inmechtitlanilis imojuanti huan imoixhuihua nochi ni huejhueyi cocolistli tlen temajmati huan ax quipiya pajtli huan tlahuel intlaijiyohuise. 60Inmechmacas nochi nopa fiero cocolistli tlen quinajsic nopa tlacame tlen tlali Egipto huan tlahuel inmechmajmatiyaya. Huan nopa cocolistli ax quema inmechcahuas. San inquisenhuiquilise inquiijiyohuise mojmostla. 61Nojquiya TOTECO inmechmacas tlatzacuiltili huan inmechtitlanilis nochi sequinoc cocolistli tlen m'as fiero tlen ax mopant'ia ijcuilijtoc ipan ni amatlajcuiloli tlen tlanahuatili. Huan intlaijiyohuise hasta yajaya inmechtzontlamiltis. 62Huan san se ome inisraelitame inmocahuase initztoque, yonque ineltoyaj inmiyaqui queja ininmiyaca sitlalime ipan elhuicac, pampa ax inquitlacaquilijque itos imoTECO Dios. 63"Huan queja TOTECO paquiyaya para inmechchihuil'ia tlen cuali huan inmechmiyaquil'ia, teipa paquis pampa yajaya inmechtlamitlaxolehuilijtos, huan ya inmechtzontlamiltis. Huan intla ax inquineltocase inmechpolihuiltis ipan nopa tlaltini campa inyase intlatequipanotij. 64TOTECO inmechsemanas huan inmechxejxelos ipan nochi tlacame tlen se iyecapa tlali hasta seyoc. Huan nopona inquinhueyichihuase tiotzitzi, huan tlaixcopincayome tlen tlachijchihualme ica cuahuitl huan tetl tlen imojuanti huan imohuejcapan tatahua ax quinixmatque. 65Huan quema initztose ipan nopa sequinoc tlaltini, ax inyolpactose, niyon ax inquipantise se piltlaltzi campa huelis inmosiyajcahuase, pampa TOTECO inmechchihuas ximajmahuica. Yajaya quichihuas ma temis imoixtiyol ica cuesoli, huan temis imoyolo ica miyac cuesoli. 66Mojmostla imoyolis eltos mahuilili. Tlayohua huan tonaya inmajmahuise huan ax quema inquipiyase temachtli imoyolis. 67Nel'ia tlahuel inmajmahuise hasta se ijnaloc inquiijtose: '¡Nijnequisqu'ia ma ya tlayohuasqu'ia!' Huan se tlayohua inquiijtose: '¡Nijnequisqu'ia ma ya tlanesisqu'ia!' Queja nopa inquiijtose ipampa nochi nopa fiero tlamantli tlen inquiitase tlen inmechchihuas ximomajmatica. 68Yonque TOTECO inmechilhuijtoc para ax quema inmocuepase tlali Egipto ipan nopa ojtli ipan tlen inquisque, yajaya inmechhuicas sampa ipan tlali Egipto ipan barcos. Huan nopona intlacame huan insihuame inmonamacase para intlatequipanose san tlapic ica imocualancaitacahua, pero axaca quinequis inmechcohuas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\