Deuteronomy 6

1"Huajca ya ni nochi nopa tlanahuatili tlen imoTECO Dios nechnahuatijtoc ma nimechnextili para xijchihuaca ipan nopa tlali tlen inquiselise para imoaxca. 2Nochi ni tlanahuatili nimechmaca para xiquimacasica huan xijtlepanitaca TOTECO imojuanti, imoconehua, huan imoixhuihua nochi tonali ipan imoyolis. Monequi xijchihuaca nochi tlen quiijtohua nochi ni tlanahuatili huan leyes. Huan intla queja nopa inquichijtinemise, initztose miyac xihuitl. 3Huajca inisraelitame, xijtlacaquilica tlen nimechnahuat'ia huan ica miyac tlamocuitlahuili xijneltoquilica para cuali initztose huan inquinpiyase miyac imoconehua huan imoixhuihua ipan nopa cuali tlali tlen nochi temaca hasta mocahua itlajca. Pampa ya nopa tlen TOTECO ininDios imohuejcapan tatahua quintencahuili para panos intla inquineltoquilijtiyase itlanahuatilhua. 4"Huajca xijtlacaquilica inisraelitame: TOTECO Dios san yajaya toTeco. TOTECO itztoc setzi. 5"Xiquicnelica TOTECO Dios ica nochi imoyolo, huan ica nochi imoalma, huan ica nochi imochicahualis. 6"Xijtzontecontlalica nochi ni tlamantli huan ximoilhuica ajachica tlen nimechilhuijtoc ama. 7Xiquinnextilica imoconehua mojmostla. Xiquinpohuilica nochi ni tlanahuatili quema initztoque ipan imochaj, huan quema innejnemij ipan ojtli. Xiquinmachtica quema inmotecase para incochise huan quema inmehuase. 8Ma eli queja inquinpiyaj nochi ni tlanahuatili ijcuilijtoc ipan imoma huan ipan imocuajtol para se tlanescayotl para xiquinneltocaca huan amo xiquilcahuaca. 9Xiquinijcuiloca ipan nopa tlaquetzali huan cuapuertas tlen imochajchaj. 10"Quema imoTECO Dios inmechchihuas xicalaquica ipan nopa cuali tlali tlen quintencahuili imohuejcapan tatahua, Abraham, Isaac, huan Jacob para inmechmacasqu'ia, nojquiya amo xiquinilcahuaca. TOTECO inmechmacas nopa cuali tlali tlen quipiya huejhueyi altepetini tlen yejyectzitzi tlen imojuanti ax inquisencajtoque. 11Quipiyas caltini tejtemitoque ica nochi tlamantli tlen cuali tlen imojuanti ax inquichijchijtoque. Quipiyas ameltini tlen ax inquinxajtoque huan quipiyas mili ica miyac cuatini tlen olivos para aceite tlen ax inquintoctoque. 12Pero quema intlacuase hasta inixhuise nopona, amo xiquilcahuaca TOTECO tlen inmechquixti ipan tlali Egipto campa intlatequipanohuayayaj san tlapic. 13Xiquimacasica huan xijtlepanitaca imoTECO Dios huan san ya xijtequipanoca, huan monequi intlatestigojquetzase san ica yajaya itoca. 14Amo xiquintoquilica nopa dioses tlen quinhueyichihuaj nopa tlacame nopona imonechca pampa ax neli Dios. 15ImoTECO Dios tlen imohuaya itztoc yajaya quintlasomati tlen ya iaxcahua. Huan intla inquihueyichihuase seyoc, cualanis imohuaya huan inmechtzontlamiltis huan inpolijtehuase tlen ni tlaltepactli. 16"Amo xijyejyecoca imoTECO Dios queja inquichijque ipan Masah. 17Ica miyac tlamocuitlahuili xijchihuaca nochi nopa tlanahuatili huan leyes huan tlamachtili tlen ya inmechnahuatijtoc. 18Xijchihuaca san tlen xitlahuac, huan tlen cuali huan tlen quiyolpactis TOTECO. Queja nopa cuali inquisase huan incalaquise huan inmoaxcatise nopa cuali tlali tlen TOTECO quintencahuili imohuejcapan tatahua para inmechmacas. 19Huan queja nopa yajaya quintzontlamiltijtiyas imocualancaitacahua imoixtla queja quiijtojtoc quichihuas. 20"Huan teipa ica miyac xihuitl quema imoconehua inmechtlajtlanise para tlen monequi quipiyase nochi ni tlanahuatili tlen technahuatijtoc TOTECO Dios, 21monequi xiquinilhuica ya ni: 'Tojuanti san tlapic tijtequipanoyayaj nopa Fara'on ipan tlali Egipto huan TOTECO techquixti ica miyac chicahualistli. 22Toseltitzitzi tiquitaque nochi huejhueyi tlanescayotl, huan huejhueyi tiochicahualnescayotl tlen quichijqui. Quena, TOTECO quichijqui huejhueyi tlamantli ipan tlali Egipto tlen tlahuel quinmajmati Fara'on huan nochi itlacajhua. 23Pero tojuanti techquixti tlen nopona para techhuicas ipan nopa cuali tlali tlen quintencahuili tohuejcapan tatahua para techmacas. 24Huan yajaya TOTECO Dios technahuati ma tijchihuaca nochi ni tlanahuatili huan ma tijtlepanitaca para queja nopa tiitztose ica cuali huan yajaya techmocuitlahuis para tihuejcahuase tiitztose. Huan queja nopa quichijtoc hasta ama. 25Huan intla tijchihuase nochi ni tlanahuatili queja TOTECO Dios technahuatijtoc, huajca nochi quisas cuali para tojuanti.' Queja nopa xiquinnanquilica imoconehua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\