Esther 5

1Huan ipan eyi tonali, Ester moquenti iyoyo yejyectzi tlen quitequihu'iaj sihua tlanahuatiani huan calajqui icalixpa nopa caltlanahuatili campa itztoya nopa tlanahuatijquetl. Huan moquetzqui iixmelac campa mosehuiyaya para tlanahuatis ipan isiya yejyectzi. 2Huan quema nopa tlanahuatijquetl quiitac nopa Sihua Tlanahuatijquetl Ester ijcatoya calixpa, pajqui, huan quixitlahuili icuatopil tlen oro tlen quipiyayaya imaco. Huajca Ester monechcahui huan quitlali ima ipan nopa cuatopili queja monequiyaya para quinextis tlatlepanitacayotl. 3Huan nopa tlanahuatijquetl quitlajtlani: --¿Tlaque tijpiya ipan moyolo Ester, nosihua tlanahuatijca? ¿Tlaque tijnequi? ¡Xinechtlajtlani tlen tijnequi huan nimitzmacas yonque tinechtlajtlanisqu'ia tlajco nopa tlaltini ipan notlanahuatilis! 4Huan Ester quinanquili: --Intla tiquita cuali, nijnequi xinechchihuili se favor xihuala nochaj ama para se tlacualistli tlen nimitzcualtlalilijtoc huan nojquiya xijhualica Am'an. 5Huajca nopa tlanahuatijquetl quinnahuati itlatequipanojcahua: --Nimantzi xijnotzatij Am'an huan tijchihuase tlen quiijtojtoc nosihua tlanahuatijca Ester. Huajca nopa tlanahuatijquetl ihuaya Am'an yajque ipan nopa tlacualistli tlen Ester quisencajtoya. 6Quema tlacuayayaj huan tlaiyayaj, nopa tlanahuatijquetl sampa quiilhui Ester: --¡Xinechtlajtlani tlen tijnequi, huan nimitzmacas, yonque tlajco tlen nijpiya! 7Huan Ester quinanquili: --Na san ya ni nijnequi nimitztlajtlanis: 8intla tinechicnel'ia, notlanahuatijca, huan tijnequi tinechyolpaquilismacas, sampa xihuala mostla ihuaya Am'an para seyoc tlacualistli tlen nimechsencahuilijtos, huan huajca, quena, nimitzilhuis tlen nijnequi nimitztlajtlanis. 9Huan quema quisqui Am'an nopa tonal tlen nopa tlacualistli, tlahuel yolpactoya. Pero teipa quiitac Mardoqueo mosehuijtoya ipuertajteno nopa tlanahuatijquetl huan ax moquetzqui iixpa, niyon ax mijcuini para ma pano; huan nel'ia mocueso Am'an. 10Pero yonque ya nopa, quiijiyohui ipan nopa tlalochtli huan ax quinexti intla cualaniyaya. Huan Am'an yajqui ichaj huan tlatitlanqui ma quinnotzatij ihuampoyohua ihuaya isihua, Zeres. 11Huan pejqui mohueyimati iniixpa. Quinpohuili quejatza moricojchijtoya huan quejatza momiyaquilijtoya iconehua. Nojquiya quinpohuili tlen sesen huelta quema nopa tlanahuatijquetl quihueyichijtoya huan quinilhui para ama quihueyitlalijtoc m'as que nochi sequinoc itlatequipanojcahua huan itlapalehuijcahua. 12Huan nojquiya quiijto: --Huan ama nopa Sihua Tlanahuatijquetl Ester axaca m'as quinotzqui para ma tlacuati ihuaya Tlanahuatijquetl Asuero, san na nechnotzqui. Huan mostla sampa technotztoc para seyoc tlacualistli tlen techmacas. 13Pero ax hueli nipaqui ica nochi ya ni quema niquita nopa israelita Mardoqueo noja itztoc huan mosehuijtoc ipuertajteno nopa tlanahuatijquetl. 14Huajca isihua, Zeres, huan nochi ihuampoyohua quiilhuijque: --Xitlanahuati ma quiquetzaca se huehueyac cuahuitl para ipan ma quicuapiloca. Xijchihua 22 metros ihuejcapanca. Huan mostla ica ijnaloc xijtlajtlani nopa tlanahuatijquetl ma tlanahuati para nopona ma quicuapiloca Mardoqueo. Queja nopa huelis tiyas ipan nopa tlacualistli ica paquilistli. Huan tlen quiijtojque quipacti Am'an huan tlanahuati ma quisencahuaca nopa cuahuitl para ipan quicuapilosqu'ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\