Exodus 13

1Huan TOTECO quinojnotzqui Mois'es huan quiilhui: 2"Xinechiyocacahuili nochi oquichpilme tlen achtohui ehuaj, pampa nochi oquichpilme tlen achtohui ehuaj tlen israelitame huan nochi inioquich tlapiyalhua tlen achtohui ehuaj, nochi elise noaxcahua." 3Huajca Mois'es quinilhui nochi tlacame: "Xiquilnamiquica ni tonal huan xiilhuichihuaca ipan ni tonal sesen xihuitl, pampa ipan ni tonal ica hueyi chicahualistli TOTECO techquixti tlen tlali Egipto campa titequipanohuayayaj queja titlacohualme tlen techcojtoyaj para tiiniaxcahua. Huan ipan ni tonal ax quema xijcuaca pantzi tlen quipiya tlasonejcayotl. 4Ama ni tonal inquisaj. 5Huajca sesen xihuitl ipan ni metztli monequi inquiilnamiquise ni tonal. Huan teipa san se inquichihuase quema TOTECO inmechhuicatos ipan nopa cuali tlali campa itztoque nopa cananeos, heteos, amorreos, heveos huan jebuseos tlen quintencahuili tohuejcapan tatahua para techmacas. Nopa tlali quipiya miyac itlajca hasta mocahua. Nopona nojquiya monequi xiilhuichihuaca ipan ni metztli. 6Para chicome tonali inquicuase pantzi tlen ax quipiya tlasonejcayotl, huan ipan nopa tlayacapan tonali monequi inilhuichihuase para TOTECO. 7Para chicome tonali inquicuase pantzi tlen ax quipiya tlasonejcayotl. Ma ax oncas niyon se tlamantli tlasonejcayotl ipan imochaj. Huan niyon se pantzi ica tlasonejcayotl ax oncas ipan imotlal. 8Huan teipa ipan nopa tonal inquinilhuise imoconehua para ya ni tijchihuaj pampa TOTECO techchihuili nochi nopa tiochicahualnescayotl quema techquixti ipan tlali Egipto. 9Huan queja inquitlalisqu'iaj se tlanextilijcayotl ipan imoma o ipan imocuajtol tlen inmechilnamiquiltisqu'ia se tlenijqui, ya ni inmechilnamiquiltis para monequi inquitoquilise nochi nopa tlanahuatili tlen techmacac TOTECO para nochipa, pampa nel'ia elqui TOTECO tlen techquixti tlen tlali Egipto ica ihueyi chicahualis. 10Huan yeca monequi tiilhuichihuase sesen xihuitl ipan ni tonal queja ni tlanahuatili quiijtohua. 11"Huan teipa ajsis nopa tonal quema TOTECO inmechhuicas ipan nopa tlali campa ama itztoque nopa cananeos huan yajaya inmechmactilis nopa cuali tlali queja inmechtencahuili imojuanti huan imohuejcapan tatahua para quichihuas. 12Huan quema inajsise nopona, nojquiya monequi inquimacase TOTECO nochi oquichpilme tlen achtohui ehuani huan nochi oquich tlapiyalime tlen achtohui tlacatij pampa inijuanti nel'ia iaxcahua. 13Huelis inquicohuilise TOTECO iachtohui cone se burra para elis imoaxca intla inquinequij. Para inquicohuilise Toteco, monequi inquimacase TOTECO se pilborregojtzi queja se tlacajcahualistli para inquimanahuise nopa pilburrojtzi. Pero intla ax inquitemactilise se pilborregojtzi queja se tlacajcahualistli para inquipatlase ica nopa pilburrojtzi, huajca monequi inquiquechpostequise nopa pilburrojtzi. Nojquiya monequi inquicohuilise TOTECO imooquichpilhua tlen achtohui ehuani ica se tlacajcahualistli tlen inquitemactilise. 14Huan teipa quema imoconehua inmechtlajtlanise tlaque quiijtosnequi ni tlamantli tlen tijchihuaj, inquinilhuise para TOTECO techquixti ica hueyi chicahualistli ipan tlali Egipto campa titlatequipanojtoyaj queja techcojtosqu'iaj para tiiniaxcahua. 15Huan quema Fara'on moyoltetili huan ax techcahuayaya ma tiquisaca, TOTECO quinmicti nopa tlacatl o conetl tlen achtohui tlacatqui ipan sesen familia tlen nopa Egipto ehuani. Huan nojquiya quinmicti nochi inioquich tlapiyalhua tlen achtohui tlacatque. Huan yeca tijmacaj TOTECO nochi oquich tlapiyalime tlen tlacatij achtohui queja se tlacajcahualistli. Nojquiya tijcohuilise TOTECO tooquichpilhua tlen achtohui ehuaj. 16Huan ni ilhuitl techilnamiquilt'ia tlen TOTECO queja tijpixtosqu'iaj se tlajcuiloli ipan toma o ipan tocuajtol para techilnamiquiltisqu'ia se tlenijqui. Techilnamiquilt'ia para TOTECO techquixti tlen tlali Egipto ica hueyi chicahualistli. Quena, quej nopa inquinilhuise." 17Huajca teipa, quena, Fara'on quincajqui ma quisaca nopa israelitame, huan quisque Egipto ica tepostli para tlatehuise. Pero Toteco Dios ax quinhuicac ipan ojtli tlen pano ipan inintlal nopa filisteos, yonque eliyaya se ojtli m'as xitlahuac. Yajaya moilhui: Intla nimantzi monequi tlatehuise, nopa israelitame sampa quinequise mocuepase tlali Egipto. 18Yeca Toteco Dios quinchijqui nopa israelitame ma temoca huan ma quimacaca se huelta campa hueli ipan nopa huactoc tlali tlen yohui campa nopa Hueyi Atl Chichiltic. Huan nopa israelitame quisque motecpantoque ica miyac pamitl queja soldados huan ica tepostli queja yahuiyayaj para tlatehuitij. 19Huan Mois'es nojquiya quihuicayaya iomiyohua Jos'e, pampa Jos'e quichijtoya para iixhuihua Israel ma quitestigojquetzaca Toteco para quihuicasqu'iaj iomiyohua. Quinilhuijtoya: "Melahuac, Toteco Dios teipa hualas inmechpalehuiqui, huan quema ya nopa panos, monequi inquihuicase noomiyohua tlen tlali Egipto." Huajca yeca quihuicaque. 20Huan nopa israelitame quistejque ipan Sucot huan yajque hasta Etam campa pehua nopa huactoc tlali, huan nopona quiquetzque ininyoyoncalhua tlen tlaxinepaloli ica iniijhuiyo chivojme. 21Huan ica tonaya TOTECO itztoya ininhuaya ipan se mixtli tlen quinyacanayaya ipan ojtli huan ica tlayohua quinyacanayaya ica se tlilelemectli tlen quintlatlanextiliyaya. Yeca inijuanti huelque nejnemij tonaya huan tlayohua. 22Huajca mojmostla nopa mixtli tlayacantiyajqui tonaya huan nopa tlilelemectli ica tlayohua huan ax quema quincajtejqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\