Exodus 20

1Huan Toteco Dios camatqui huan quiijto nochi ni tlajtoli: 2"Na niDIOS, niimoTECO tlen nimechquixti ipan tlali Egipto campa intlatequipanohuayayaj san tlapic queja inmechcojtosqu'iaj. 3Amo xijtlepanitaca seyoc queja imoTeco, san na. 4Amo xijchihuaca itlachiyalis niyon se tlamantli para inquitlepanitase. Amo xiquixcopinaca tlen eltoc ipan elhuicac, niyon tlen eltoc ipan ni tlaltepactli, niyon tlen onca ipan atemitl para inquihueyichihuase. 5Amo ximotlancuaquetzaca iniixpa tlaixcopincayome tlen tlamachijchihuali, niyon amo xiquinhueyichihuaca, pampa na niDIOS, niimoTECO, huan nimechtlasomati huan nijnequi san na xinechhueyimatica. Huan quema niquintlatzacuilt'ia tetajme tlen ax quinequij nechitase, nopa tlatzacuiltili nojquiya quinajsis ininconehua, huan iniixhuihua huan ipan ininteipa ixhuihua. 6Pero ica tlen nechicnel'iaj huan tlen quichihuaj notlanahuatil, niquinicnelis huan niquintlasojtlas ininconehua, huan iniixhuihua huan hasta iniixhuihua quinpiyase iniixhuihua mil huelta. Quena, notlasojtlacayo quinajsis para nochipa. 7Amo xicahuilmatica notoca, niimoTECO Dios, pampa ax quinamiqui. Temachtli nijtlatzacuiltis tlen san quej hueli quitequihu'ia notoca. 8Xiquilnamiquica s'abado, nopa tonal para inmosiyajcahuase, huan xijtlepanitaca. Ma elis tlaiyocatlalili tlen nochi sequinoc tonali. 9Ipan chicuasen tonali xijchihuase nochi tlen monequi inquichihuase. 10Pero nopa chicompa tonal elis se tonal para ximosehuica huan xinechhueyitlalica na niimoTECO Dios. Ipan nopa tonal ax hueli intequitise, niyon amo xijcahuilica ma tequiti imotelpoca, niyon imoichpoca, niyon imotequipanojca, niyon imosihua tlatequipanojca, niyon imotlapiyalhua, niyon nopa sejcoyoc ejquetl tlen itztoc ipan imochaj. 11Pampa ica chicuasen tonali TOTECO quichijqui elhuicactli, tlaltepactli, hueyi atl huan nochi tlen quipiya. Huan mosiyajcajqui ipan nopa chicompa tonal. Yeca TOTECO quitiochijqui nopa chicompa tonal huan quiiyocatlali para ipan ma timosehuica. 12Xijtlepanitaca imotata huan imonana para initztose miyac xihuitl ipan nopa tlali tlen TOTECO Dios inmechmacas. 13Amo xitemictica. 14Amo ximomecatica. 15Amo xitlaxtequica. 16Axaca xiquistlacahuica. 17Amo xiquixtocaca seyoc ichaj, niyon amo xiquixtoca seyoc isihua, niyon itlaca tlatequipanojca, niyon isihua tlatequipanojca, niyon itoro tlen tlapoxon'ia, niyon iburro. Amo xiquixtocaca niyon se tlamantli tlen seyoc iaxca." 18Nochi israelitame quicajque nopa tlatomonilotl huan nopa tlapitzali. Quiitaque nopa tlapetlanilotl huan nopa tepetl tlen popocayaya. Huan tlahuel majmajque, huan huihuipicaque huan mohuejcachijque. 19Huan quiilhuijque Mois'es: --Xitechcamahui ta huan timitzneltoquilise. Pero ma ax techcamahui Toteco Dios pampa huelis timiquise. 20Huan Mois'es quinnanquili: --Amo ximomajmatica. Toteco Dios hualajtoc quej ni para inmechnextilis ihueyi chicahualis para xiquimacasica para nochipa huan para queja nopa ax intlajtlacolchihuase. 21Huan nochi nopa tlacame m'as mohuejcachijque. Huan Mois'es monechcahui campa nopa mixtli tlen yayahuic campa itztoya Dios. 22Huan TOTECO quiilhui Mois'es: "Queja ni xiquinilhui nopa israelitame: 'Ya inquiitztoque para nimechnojnotztoc tlen elhuicac. 23Amo xijchihuaca tlamantli tlen oro, o tlen plata o ica niyon se tlamantli para inquihueyimatise. Monequi xinechtlepanitaca san na. 24Xinechchihuilica se tlaixpamitl ica soquitl huan ipani xinechmacase tlacajcahualistli. Nopona xiquintencahuaca nopa tlacajcahualistli tlen tlatlatili huan nopa tlacajcahualistli para inquipiyase tlayoltlalili ica na, niimoTECO. Huan nopona inquintencahuase pilborregojtzitzi huan huacaxme queja imotlacajcahualis. Huan campa hueli campa na nimechchihualtis para inmoilhuise tlen na, nopona xijchihuaca se tlaixpamitl. Huan nopona na niyas huan nimechtiochihuas. 25Intla innechchihuilise se tlaixpamitl tlen tetl, amo xijtequica nopa tetl. Pampa intla inquitequise ica tepostli, ax quinamiqui para elis ipan notlaixpa. 26Huan nijnequi notlaixpa ma amo quipiyas escalera campa tlacame monequi tlejcose para quiajsise. Ax nijnequi para seyoc hueli quiitas tlatzintla icuej tlen tlejcosqu'ia nopona.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\