Exodus 37

1Huan teipa Bezaleel quisencajqui nopa caxa ica cuahuitl acacia huan quipixqui 110 cent'imetros ihuehueyaca, huan 65 cent'imetros ipatlajca, huan 65 cent'imetros ihuejcapanca. 2Iijtic huan ipani quiixaltijqui ica senquistoc oro, huan yahualtic quipixtoya itejteno tlen oro. 3Huan quichihuili nahui anillos tlen oro huan quitlalili najcac ipan inacastla. 4Nojquiya quisencajqui cuahuitl huehueyac huan quiixaltijqui ica oro. 5Huan ipan nopa anillos quicalaqui nopa cuahuitl huehueyac para queja nopa huelis quihuicase nopa caxa. 6Teipa quichijqui itzajca nopa caxa campa Toteco quintlasojtlas tlacame. 7Nojquiya iixco itzajca quisencahuili ome ielhuicac ejcahua Toteco tlen inintoca querubines tlen tlatejtzontli ica martillo. Huan nopa elhuicac ehuani huan itzajca nopa caxa elqui san se tlatectli oro. Huan nopa elhuicac ehuani moquetztoyaj ipan sese iteno itzajca. 8Se ielhuicac ejca Toteco moquetztoc ipan se iteno huan ne seyoc ipan seyoc iteno. Nopa querubines huan itzajca nopa caxa elqui san se tlatectli oro tlatejtzontli. 9Nopa elhuicac ehuani moixnamictoyaj huan moeltlapal tlalantoyaj queja quiecahuiliyayaj huan quitlachiliyayaj itzajca nopa caxa campa TOTECO quintlasojtlas tlacame. 10Nojquiya quisencajqui nopa cuamesa ica cuahuitl acacia. Huan quipixtoya ihuehueyaca 90 cent'imetros, huan 45 cent'imetros ipatlajca, huan 65 cent'imetros ihuejcapanca. 11Huan quiixalti ica senquistoc oro. Huan quichihuilijque nopa cuamesa se icorona tlen oro tlen quitenyahualo iixco. 12Nojquiya quitenyahualo iixco nopa cuamesa ica se pilhuapaltzi tlen quipiya san chicome cent'imetros ipatlajca. Huan yahualtic quitejtequi para quichihuili iyejyejca huan quiixalti nochi ica senquistoc oro. 13Huan quichihuili nahui anillos tlen oro, huan quitlali najcac ipan inacastla nopa cuamesa campa pehua iicxihua iquespa nopa mesa. 14Nopa anillos eltoya huejcapa ipan iicxi nechca nopa pilhuapaltzi tlen quitentzajqui nopa cuamesa. Huan quisencajqui cuahuitl huehueyac huan quicalaqui ipan nopa anillos ipan nopa cuamesa para queja nopa huelis quihuicase. 15Huan para quichihuas nopa cuahuitl huehueyac para ica quihuicase nopa cuamesa quitequihui cuahuitl acacia, huan quiixalti ica oro. 16Nojquiya quisencajqui tlen quitequihuise ipan cuamesa queja platome, huejhueyi cucharas, tepos huitzcucharas huan huejhueyi xarros para tlacajcahualistli tlen atic. 17Nojquiya quisencajqui se tlahuil quetzali tlen senquistoc oro. Iicxi, icuayo, ipilcaxitzitzi, ixochiyo mimilijtoc huan tlahuijtoc huan nochi iyejyejca quisencahuili ica san se tlatectli oro tlen tlatejtejtzontli ica martillo. 18Huan quipixtoya chicuase imacuayohua; eyi imacuayohua ipan se lado, huan ne se eyi ipan seyoc lado. 19Ipan sese imacuayo quipixqui eyi pilcaxitzitzi tlen ipan tlatlatise huan quipixqui itlachiyalis queja se almendra ixochiyo tlen mimilijtoc huan se tlen tlahuitoc. Huan ipan nochi nopa chicuase imacuayohua queja nopa eliyaya. 20Huan ipan icuayo nopa tlahuil quetzali quipiyayaya nahui pilcaxitzitzi, sese ica itlachiyalis se xochitl almendra, se nesiyaya se xochitl mimilijtoc huan se queja se xochitl tlahuitoc. 21Huan itzintla tlen sesen nopa chicuase imacuayohua tlen tlatzquitoyaj ipan icuayo nopa tlahuil quetzali quipiyayaya se xochitl tlahuitoc. 22Huan nochi ixochiyohua huan imacuayohua huan icuayo eliyaya san se tlatectli oro huan tlatejtejtzontli ica martillo. 23Nojquiya quichihuili chicome piltlahuiltzitzi, huan nopa cucharas tlen ica quinsehuijque nochi tlahuili, huan quichihuilijque iplatohua. Huan nochi quisencajque ica senquistoc oro. 24Huan nopa tlahuil quetzali tlen oro quipixqui 33 kilos ietica. 25Nojquiya quichijqui se tlaixpamitl campa quitlatise copali huan elqui cuadradojtic, ica 45 cent'imetros ihuehueyaca huan ipatlajca, huan quipiyayaya icuacua ipan nochi nahui inacastla, huan nochi san eliyaya se tlatectli cuahuitl. 26Huan quiixalti ica senquistoc oro nochi itzontzajca, huan iquespa, huan icuacua. Huan yahualtic iixco quiquetzqui se icorona tlen oro tlen quiyejyectlali. 27Huan nojquiya quichihuili nahui anillos tlatzintla nopa nahui iesquinajyo, huan nopona quicalaqui nopa cuahuitl huehueyac para ica quihuicase. 28Huan nopa cuahuitl huehueyac quisencajqui ica cuahuitl acacia, huan quiixalti ica oro. 29Nojquiya quisencajqui nopa aceite tlen tlatzejtzeloltic para tlaiyocatlalise para Toteco, huan quisencajqui nopa copali tlen ajhuiyac mijmiyot'ia. Nochi quisencajqui Bezaleel, se tlaajhuiyacasencajquetl tlen achi m'as quimatqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\