Ezekiel 15

1Teipa TOTECO nechcamahui huan nechilhui: 2"Tlacatl, ximoilhui tlen nopa cuahuitl tlen quisa tlen se xocomeca tzontli. Ax huelis quintequihuise queja quitequihu'ia cuahuitl tlen sequinoc tlamantli cuatini pampa yajuanti achi m'as ipati. 3Nopa xocomeca tzontli icuayo ax hueli quitequihuise para niyon se tequitl. Ax hueli quitequihuise queja se estaca o cuamaxali para ipan quicuapilose se tlenijqui. 4San hueli tijtequihuis para tijchihuas tlitl. Pero hasta para ya nopa nojquiya ax nel'ia cuali pampa tlamitlatla san ipan se tlalochtli. Ax tlen huelis ica tijtequihuis. 5Quena, icuayo se xocomeca tzontli ax tleno ipati quema aya tijtlatijtoc huan niyon quema ya tijtlamitlatis ipan tlitl pampa ax quichihua cuali tlicoli tlen huejcahua. Ax huelis tijtequihuis ipan niyon se tlamantli. 6"Huan na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua para nopa tlacame tlen altepetl Jerusal'en itztoque queja xocomeca tzontli tlen moscalt'iaj ipan cuatitlamitl. Ax tleno ininpati. Huajca, queja quitlat'iaj icuayo se xocomeca tzontli, queja nopa nojquiya nijchihuas ica nopa tlacame tlen altepetl Jerusal'en. 7Na nimochihuas inincualancaitaca, huan intla cholose huan momanahuise tlen se tlilelemectli, nijchihuas para ma huetzitij ipan seyoc tlilelemectli para axaca momanahuis. Huan huajca quimachilise para na niDIOS. 8Huan nijtlamixolehuas inintlal hasta mocahuas queja se huactoc tlali pampa nechixpanoque huan quinhueyichijque totiotzitzi huan tlaixcopincayome. Queja nopa na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\