Ezekiel 25

1TOTECO nechcamahui huan nechilhui: 2"Tlacatl, xitlachiya ica campa nopa tlali Am'on ehuani huan xiquinyolmelahua tlachque ininpantis. 3Xiquinilhui ma quitlacaquilica ni tlajtoli tlen na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquinilhu'ia: 'Imojuanti inpajque quema sejcoyoc ehuani quiijtlacojque notiopa. Huan inpajque quema quixolejque nopa tlali Israel. Huan inpajque quinquixtijque tlali Jud'a ehuani huan quinhuicaque seyoc tlali. 4Huajca ama na nimechtemactilis ininmaco nopa nejnenca tlacame tlen ehuani ica campa quisa tonati ipan huactoc tlali. Yajuanti moaxcatise imotlal huan nopano quiquetzase ininyoyoncalhua. Quipixcase tlen inquitoctoque huan quicuase. Huan inmechichtequilise imotlapiyalhua huan quiise ininlechi. 5Huan imoaltepe Rab'a nijchihuas ma eli queja se potrero campa tlacuase camellos. Huan nochi imotlal, inamonitame, na nijchihuas ma eli queja se tlali campa tlacuajtinemise borregojme. Huan huajca inquimachilise para na niDIOS. 6" 'Na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua ya ni: Imojuanti intlali Am'on ehuani, inquinhuetzquilijque noisraelita tlacajhua quema hualajque tlacame tlen quixolejque inintlal. Quena, inmomatlatzinijque huan inhuitonque ica miyac paquilistli. 7Huajca ama na nimechtlatzacuiltis chicahuac huan nimechtemactilis ininmaco sequinoc tlali ehuani para ma inmechichtequilica nochi tlen inquipiyaj. Na senquistoc nimechtzontlamiltis huan nimechixpolihuiltis inamonitame para ayoc aca inmechpantis ipan nochi tlali. Huan huajca inquimachilise para nel'ia na niDIOS.' 8"Na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua ya ni: Tlali Moab huan tlali Edom ehuani quiijtojque para israelitame ipan tlali Jud'a ihuical itztoque queja tlacame ipan sequinoc tlaltini huan ax niquintlapejpenijtoc para noaxcahua. 9Huajca pampa quiijtohuaj ya nopa, na nijpehualtis ipan inepa tlali Moab ica campa quisa tonati huan niquintlamiixpolos nopa yejyectzitzi altepetini tlen mopant'iaj nopano. Niquinixpolos nopa altepetini Bet Jesimot, Baal Me'on huan Quiriataim tlen ica Moab ehuani mohueyimatij. 10Huan nijchihuas para nopa nejnenca tlacame tlen itztoque ica campa quisa tonati ma moaxcatiquij tlali Moab ihuical queja quichijque ica tlali Am'on. Huan queja nopa nochi tlacame quiilcahuase tlali Moab para nochipa. 11Queja nopa nijhualicas tlatzacuiltili ipan tlali Moab huan quimachilise para na niDIOS. 12"Na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua para tlali Edom ehuani tlahuel tlajtlacolchijtoque noixpa pampa chicahuac momacuepque ica notlacajhua ipan tlali Jud'a. 13Huajca na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: Nijtlalanas noma para nijtlatzacuiltis tlali Edom huan niquinixpolos itlacajhua huan ihuacaxhua huan iborregojhua ica machete. Nochi inintlal tlen Tem'an hasta altepetl Ded'an mocahuas tlaxolehuali huan nochi tlacame nopano miquise. 14Quena, niquintequihuis noisraelita tlacajhua para niquintlatzacuiltis tlali Edom ehuani huan quintlatzacuiltise queja quinamiqui pampa tlahuel nicualani ininhuaya. Queja nopa Edom ehuani quimatise quejatza nimomacuepa ica tlen hueli tlacame tlen quinamiqui. Queja nopa na, niDIOS, niquijtohua. 15"Na, niDIOS Tlen M'as Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: Nopa filisteos nelchicahuac quintehuijtoque notlacajhua ipan tlali Jud'a pampa quincocoliyayaj ipampa se cualantli tlen huejcajquiya. Yeca momacuepque ica yajuanti ica miyac cualantli. 16Huajca na, niDIOS, niquijtohua: Nijtlalanas noma ica nopa tlali Filistia huan niquintlatzacuiltis nopa filisteos o cereteos nel'ia chicahuac. Huan niquinixpolihuiltis ininhuaya nochi tlacame tlen itztoque nechca hueyi atl. 17Nimomacuepas ica yajuanti ica nochi nocualancayo huan niquintlatzacuiltis tlahuel chicahuac. Huan quema ya nimomacueptoc ica yajuanti, nopa filisteos quimachilise para na, niDIOS."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\