Ezra 8

1Ya ni inintoca ininhuejcapan tatahua nopa tlayacanca tlacame tlen quisque Babilonia nohuaya na niEsdras para mocuepase Jerusal'en quema tlanahuatiyaya Tlanahuatijquetl Artajerjes: 2Gers'on tlen eliyaya iixhui Finees. Daniel tlen eliyaya iixhui Itamar. Hat'us, icone Secan'ias, tlen eliyaya iixhui David. 3Zacar'ias iixhui Paros. Yajqui Zacar'ias ihuaya 150 iteixmatcahua tlen quipixque inintoca ipan nopa lista. 4Nojquiya yajqui Elioenai, icone Zera'ias, tlen eliyaya se iixhui Pahat Moab. Huan ihuaya Elioenai yajque 200 tlacame. 5Nojquiya yajqui icone Secan'ias tlen eliyaya iixhui Jahaziel. Huan ihuaya yajque 300 tlacame. 6Huan nojquiya yajqui Ebed, icone Jonat'an, huan iixhui Ad'in. Huan ihuaya yajque 50 tlacame. 7Huan yajqui Jesa'ias, icone Atal'ias huan iixhui Elam. Huan ihuaya yajque 70 tlacame. 8Nojquiya yajqui Zebad'ias, icone Micael huan iixhui Sefat'ias. Huan ihuaya yajque 80 tlacame. 9Huan yajqui Obad'ias, icone Jehiel huan iixhui Joab. Huan ihuaya yajque 218 tlacame. 10Huan nojquiya yajqui Selomit, icone Josif'ias tlen eliyaya iixhui Bani. Huan ihuaya yajque 160 tlacame. 11Huan nojquiya yajqui Zacar'ias, icone Bebai huan iixhui seyoc tlen itoca Bebai. Huan ihuaya yajque 28 tlacame. 12Huan nojquiya yajqui Joan'an, icone Hacat'an huan iixhui Azgad. Huan ihuaya Joan'an yajque 110 tlacame. 13Huan nojquiya yajque tlateipa Elifelet, Jeiel huan Sema'ias tlen eliyaya iteipa ixhuihua Adonicam. Huan ininhuaya yajque 60 tlacame. 14Huan yajque Utai huan Zabud tlen eliyaya iteipa ixhuihua Bigvai. Huan ininhuaya yajque 70 tlacame. 15Huan na, niEsdras, niquinsentili nechca nopa atemitl tlen yahui para altepetl Ahava huan timocajque nopano eyi tonali. Huan nijtemo ipan nopa lista para nijmatis catl'ia israelitame huan catl'ia totajtzitzi ajsitihualayayaj, huan nimomacac cuenta para niyon se levita ax hualajtoya. 16Huajca niquinnotzqui ma hualaca Eliezer, Ariel, Sema'ias, Elnat'an, Jarib, Elnat'an, Nat'an, Zacar'ias huan Mesulam tlen itztoyaj tlayacanca tlacame, huan Joiarib huan Elnat'an tlen eliyayaj tlamachtiani. 17Huan niquinnahuati ma quipaxalotij Iddo, se tequihuejquetl ipan israelitame ipan altepetl Casifia. Niquinilhui ma quiilhuitij Iddo huan iicnihua tlen tequipanohuayayaj ipan tiopamitl ipan Casifia para ma nechtitlanilica tlacame para tequitise tiopan calijtic ipan itiopa Toteco Dios ipan altepetl Jerusal'en. 18Huan tijtlascamatil'iaj Toteco Dios pampa techtitlanilijque se tlacatl tlen tlalnamiqui tlen itoca Sereb'ias, ihuaya itelpocahua, huan iicnihua. Huajca mochijque 18 tlacame. Huan Sereb'ias eliyaya icone Mahli huan iixhui Lev'i tlen huejcajquiya. 19Huan nojquiya hualajque Hasab'ias huan Jesa'ias tlen eliyayaj iteipa ixhuihua Merari. Huan nojquiya hualajque iconehua huan iicnihua Hasab'ias. Huajca para nochi eliyayaj 20 tlacame. 20Huan nojquiya hualajque 220 tlacame tlen quimatque tequitij tiopan calijtic, pero ax levitame. Huejcajquiya David huan itlatequipanojcahua quichijque se lista huan quintequimacatoyaj ni tlacame inintatahua ma quinpalehuica levitame tiopan calijtic. 21Huan teipa nochi mosentilijque campa nopa atemitl Ahava. Huan nopano niquinyolmelajqui para timosahuase huan timotlancuaquetzase iixpa Toteco Dios huan tijtlajtlanise ma techmocuitlahui tojuanti, huan toconehua, huan nochi tlen tijhuicayayaj para ax tleno topantis ipan toojhui. 22Na nipinajqui para nijtlajtlanis nopa tlanahuatijquetl para isoldados huan tlacame ipan cahuayojme para ma techmanahuisqu'iaj tlen tocualancaitacahua ipan ojtli. Ya niquilhuijtoya para Toteco Dios quinmocuitlahu'ia tlen quitlepanitaj. Niquilhui ichicahualis huan icualancayo Toteco Dios san quinajsis tlen quitlahuelcahuaj. 23Huajca ax nijtlajtlani ma techmocuitlahui, san timosajque huan tijtlajtlanijque itlapalehuil Toteco Dios, huan yajaya techtlacaquili. 24Teipa niquiniyocatlali 12 tlayacanca totajtzitzi, huan nojquiya Sereb'ias, Hasab'ias, huan majtlactli iniicnihua. 25Huan niquinmactili ininmaco nochi tlamantli tlen plata, huan tlen oro, huan nochi nopa tlamantzitzi tlen tijpixque, nopa tlamantzi tlen nopa tlanahuatijquetl, itlaconsejomacacahua, itlatequipanojcahua huan nochi nopa israelitame techmacatoyaj para itiopa Toteco Dios. 26Huajca nijyejyeco nochi ipan balanza huan etixqui: 21,450 kilos tlen plata, 100 tlamantli tlen plata para motequihuise tlen quipixqui 3,600 kilos 3,300 kilos tlen oro, 2720 caxitl tlen oro tlen ica nochi etixqui queja 8 kilos huan tlajco 2 vasos tlen tlahuel yejyectzitzi tlen bronce tlen tlahuel quipojpojtoyaj huan pajpatiyo eliyaya queja oro. Huajca nochi ni tlamantli nijtlali ininmaco. 28Huan niquinilhui: "Intlaiyocatlalilme para TOTECO huan nojquiya tlaiyocatlalili huan tlatzejtzeloltic para ya nochi ni tlamantzitzi tlen plata huan oro tlen tlacame quimacatoque ica nochi ininyolo para TOTECO Dios tlen totatahua nojquiya quihueyichijque. 29Xijpiyaca miyac cuidado huan xicajcocuica cuali hasta quema inajsitij altepetl Jerusal'en huan sampa inquiyejyecose iniixpa nopa tlayacanca totajtzitzi, nopa levitame, huan nopa huehue israelita tlacame. Huan teipa inquinmactilise, huan inijuanti quiajcocuise ipan itiopa TOTECO." 30Huajca nopa totajtzitzi huan levitame quiselijque nopa plata, oro huan tlamantzitzi, huan quineltocaque para eltoya xitlahuac ietica queja quiyejyecojtoyaj. Huan quihuicaque Jerusal'en para ichaj Toteco Dios. 31Huan tiquisque campa nopa atemitl Ahava ipan 12 itequi nopa achtohui metztli ipan toisraelita calendario para tiyase altepetl Jerusal'en. Huan Toteco Dios techmocuitlahui ica ima huan techmanahui ica nochi tocualancaitacahua huan nopa tlaxtequini ipan ojtli. 32Huan quema tiajsitoj Jerusal'en, timosiyajcajque eyi tonati. 33Huan ipan tonal nahui tijhuicaque nochi plata, oro huan tlamantzitzi ipan itiopa Toteco Dios. Huan nopa totajtzitzi Meremot, icone Ur'ias, huan Eleazar, icone Finees, huan nopa levitame, Jozabad, icone Jes'ua, huan Noad'ias, icone Bin'ui, quiyejyecojque nochi nopa tlamantli. 34Quipojque sesen tlamantli huan quitlalijque ipan balanza para quimatise quesqui ietica, huan quiijcuilojque quesqui tlamantzitzi huan quesqui ietica ipan se amatl para nochi quimatise tlen quiselijtoyaj. 35Huan nojquiya nopa israelitame tlen mocueptoyaj nohuaya na, niEsdras, quimacaque Toteco Dios tlacajcahualistli tlatlatili. Quintencajque 12 torojme, se para sese iconehua Israel tlen itztoyaj huejcajquiya. Huan quintencajque 96 oquich borregojme, 77 pilborregojtzitzi huan 12 oquich chivojme. Huan nochi quitlatijque iixpa TOTECO. 36Huan tiquinhuiquilijque nopa gobernadores huan tequihuejme ipan itlanahuatilis ipan ni nali atemitl 'Eufrates nopa amatl tlen nopa tlanahuatijquetl quititlantoya. Huan huajca techpalehuijque tiisraelitame ica tlen monejqui ipan itiopa Toteco Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\