Genesis 13

1Huajca Abram quisqui tlali Egipto ihuaya isihua, huan ihuaya Lot huan ica nochi tlen quipixtoyaj. Huan nejnenque para norte huan sampa calajque ipan nopa tlali Cana'an ipan nopa tlahuel huactoc tlali tlen itoca Neguev. 2Huan Abram nel'ia moricojchijtoya. Quipiyayaya miyac oro, plata huan tlapiyalime. 3Quema quisque Neguev, yajque ica iyolic huan ajsitoj campa nopa pilaltepetzi Betel. Huan teipa ajsitoj campa mocajtoyaj achtohui, tlatlajco Betel huan Hai. 4Nopano eliyaya campa quichijtoya se tlaixpamitl. Huan nopano sampa quihueyichijqui TOTECO. 5Huan Lot tlen nemiyaya ihuaya Abram nojquiya moricojchijtoya. Quipixqui san se imiyaca tlapiyalime queja itlayi Abram. Quinpixqui miyac borregojme, chivojme, huacaxme huan miyac tlatequipanohuani tlen itztoyaj ipan miyac caltini tlen yoyomitl. 6Huan nopa tlali campa mocahuayayaj Abram huan Lot ax quinaxiliyaya para quintlamacase nochi inintlapiyalhua. Huan yeca ayoc hueliyaya itztoque san sejco pampa nelmiyac itztoyaj. 7Huan itlatequipanojcahua Abram tlen quinmocuitlahuiyayaj itlapiyalhua motehuiyayaj ininhuaya tlen quinmocuitlahuiyayaj Lot itlapiyalhua. Huan ipan nopa tonali nojquiya itztoyaj cananeos huan ferezeos campa inijuanti huan eliyayaj mahuilili. 8Huajca se tonal Abram quiilhui Lot: "Tojuanti tiicnime. Ax cuali para motlatequipanojcahua ma monajnanquilica ihuaya notlatequipanojcahua huan pehuas timocualanise tiome. 9Ma timoxeloca. Xiquita, nopano eltoc nochi ni tlali para tijtlapejpenis campa tijnequis. Intla tijnequi tiyas nepa ica tonejmatl, huajca na niyas ica toarraves. Huan intla tiyas ica toarraves, huajca na niyas ica tonejmatl." 10Huan Lot quitlajtlachili nochi nopa yejyectzi tlali tlen nopa atemitl Jord'an hasta nopa pilaltepetzi Zoar. Quiitac para quipiyayaya miyac atl huan eliyaya queja se xochimili. Nesiyaya tlahuel yejyectzi queja nopa tlali Egipto. Ya ni panoc quema TOTECO aya quitlamiltiyaya nopa altepetini Sodoma huan Gomorra. 11Huajca Lot quitlapejpeni nochi nopa tlamayamitl nechca atemitl Jord'an huan yajqui para campa quisa tonati. Queja ni moxelojque Abram huan Lot. 12Huajca Abram mocajqui ipan tlali Cana'an huan Lot yajqui itztoti ipan nopa altepetini campa tlamayamitl. Huan Lot iyolic quiijcuenijtiyajqui ichaj tlen yoyomitl hasta ajsito campa nopa altepetl Sodoma 13campa tlacame quipixque ininyolis tlahuel fiero. Tlahuel tlajtlacolchihuayayaj iixpa TOTECO. 14Teipa quema Lot ya quistoya, TOTECO quiilhui Abram: "Abram, xitlachiya huejca ica norte huan ica sur, huan ica campa quisa tonati huan ica campa ontemo. 15Nochi ni tlali tlen hueli tiquita, na nimitzmacas. Huan para nochipa elis moaxca huan iniaxca moteipa ixhuihua. 16Nijchihuas ma elica tlahuel miyac moteipa ixhuihua queja imiyaca tlaltejpoctli. Huan intla se huelisqu'ia quipohuasqu'ia tlaltejpoctli, nojquiya huelis quinpohuasqu'ia nochi moteipa ixhuihua. 17Huajca ximoquetza, xinejnemi huan xijtlachiliti ihuehueyaca huan ipatlajca, pampa na nimitzmacas." 18Huajca Abram quitlalanqui ichaj tlen yoyomitl huan quiquetzqui hasta campa oncayaya miyac ahua cuatini tlen eltoya iaxca se tlacatl tlen itoca Mamre nechca altepetl Hebr'on. Huan nopano Abram quichijqui se tlaixpamitl para TOTECO.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\