Genesis 24:40

40Huan ya nechnanquili: 'Na ninentoc ipan iojhui TOTECO huan nijmati yajaya quititlanis ielhuicac ejca huan mitzyacanas para nochi quisas cuali ipan moojhui. Huan temachtli tijpantis se sihuatl para nocone nepa campa noteixmatcahua huan iteixmatcahua notata.' Queja nopa nechilhui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More