Genesis 25

1Huan Abraham mocuili seyoc isihua tlen itoca Cetura. 2Huan iconehua tlen quinpixqui ihuaya elque Zimram, Jocs'an, Med'an, Madi'an, Isbac huan S'ua. 3Huan teipa Jocs'an quinpixqui itelpocahua tlen inintoca Seba huan Ded'an. Huan iteipa ixhuihua Ded'an elque nopa asureos, letuseos huan leumeos. 4Huan iconehua Madi'an elque Efa, Efer, Hanoc, Abida huan Elda. Nochi ya ni elque iteipa ixhuihua Cetura. 5Huan Isaac quiseli nochi tlen Abraham quipiyayaya quema mijqui. 6Pero quema aya miquiyaya, quintlamajmacac iconehua tlen tlacajtoyaj ica isihua tlatequipanojcahua huan quintitlanqui neca quentzi m'as para campa quisa tonati huan queja nopa quiniyocatlali ica icone Isaac. 7Huan Abraham itztoya 175 xihuitl. 8Huan mijqui san pampa eliyaya nelhuehuentzi huan yajqui mosejcotilito ininhuaya ihuejcapan tatahua. 9Huan Isaac huan Ismael, itelpocahua Abraham, quitlalpachojque ipan nopa tlacacahuaya tlen itoca Macpela tlen mocahua m'as campa quisa tonati tlen altepetl Mamre. Nopa tlacacahuaya elqui ipan itlal se heteo tlacatl itoca Efr'on tlen elqui icone Zohar. 10Huan Abraham quincohuilijtoya nopa heteos nopa tlali para ipan quitocas isihua, Sara. 11Teipa quema Abraham mijqui, Toteco Dios miyac quitiochijqui Isaac. Huan Isaac mocahuayaya nechca nopa ameli tlen itoca "Iamel yajaya Tlen Itztoc Huan Tlen Nechita". 12Nica eltoc inintoca iconehua Ismael tlen elqui icone Abraham ihuaya Agar, isihua tlatequipanojca Sara tlen hualajqui tlali Egipto. 13Ya ni inintoca queja tlacajtiyajque: Nebaiot, tlen elqui achtohui ejquetl, teipa Cedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duma, Massa, 15Hadar, Tema, Jetur, Nafis huan Cedema. 16Nochi ya ni inintoca nopa 12 iconehua Ismael. Sesen mochijqui tlayacanquetl ipan se hueyi familia tlen iixhuihua. Huan nica quipiya campa mochansehuijtiyajqui huan nopa pilaltepetzitzi tlen mochijqui quihuicayaya sesen hueyi familia itoca. 17Huan Ismael quipiyayaya 137 xihuitl quema mijqui huan mosejcotilito ininhuaya ihuejcapan tatahua. 18Teipa iteipa ixhuihua Ismael mosemanque campa hueli ipan nopa tlali tlen Havila hasta Shur nechca iteno tlali Egipto ipan ojtli para Asiria. Nopano iteipa ixhuihua Ismael mocajque huan nochipa motehuiyayaj. 19Amantzi nimechpohuilis tlen panoc ica Isaac, icone Abraham. 20Isaac quipiyayaya 40 xihuitl quema mosihuajti ihuaya Rebeca tlen eliyaya iichpoca Betuel huan iicni Lab'an. Lab'an huan Betuel eliyayaj nopa arameos tlen itztoyaj ipan tlali Aram. 21Huan Rebeca ax hueliyaya conepiya huan Isaac quitlajtlani TOTECO ipampa ya. Huan TOTECO quicajqui tlen quitlajtlani huan Rebeca conecuic. 22Pero quinpixqui cuateme tlen motehuiyayaj iijtico huan moilhui: "Intla queja ni elis noyolis, ax huelis niquijiyohuis." Huajca yajqui quitlajtlanito TOTECO para tlen queja nopa ipantiyaya, 23huan TOTECO quinanquili: "Ome coneme itztoque ipan moijti. Huan inijuanti huan ininteipa ixhuihua mochihuase ome xinach tlacame. Huan sesen quinpiyas miyac itlacajhua huan itztose ipan ome tlaltini. Ya pejtoque motehu'iaj quema aya tlacatij, huan para nochipa ininteipa ixhuihua nojquiya motehuise. Se elis m'as tetic que ne seyoc. Huan nopa teipa ejquetl quipiyas m'as tlanahuatili que nopa achtohui ejquetl." 24Huan quema ajsic nopa tonali para Rebeca conepiyas, nel'ia quinpixqui cuateme. 25Nopa achtohui ejquetl nesiyaya chichiltic huan quipixqui miyac itzoyo ipan nochi itlacayo. Huan quitocajtijque Esa'u. (Esa'u quinequi quiijtos Tlen Quipiya Miyac Itzoyo.) 26Huan nimantzi tlacatqui ne seyoc tlen quiitzquilijtoya icotztla iachtohui ejca icni ica se ima. Yeca quitocajtijque Jacob. (Jacob quinequi quiijtos Tlen Tlaitzqu'ia o Tlen Tlacajcayahua.) Huan Isaac quipiyayaya 60 xihuitl quema Rebeca conepixqui. 27Huan nopa oquichpilme moscaltijque. Huan Esa'u elqui se tlacatl tlen quipact'ia nejnemi cuatitla huan elqui se cuali tlapejquetl. Pero Jacob eliyaya se tlacatl tlen quipixqui iyolo huan quipactiyaya mocahuas ichaj. 28Huan Isaac m'as quiicneli Esa'u pampa quipactiyaya quicuas tlen quinmictiyaya quema tlapehuayaya, pero Rebeca quiicneli Jacob. 29Huan se tonal quema Jacob quichihuayaya tlacualistli, Esa'u mocuepqui tlen cuatitla nelsiyajtoc. 30Huan quiilhui iicni: --Xinechchihuili se favor, xinechmaca se quentzi nopa tlacuali chichiltic tlen tijpiya nopano pampa ya niapismiqui. (Yeca Esa'u nojquiya quitocajtiyayaj Edom tlen quinequi quiijtos Chichiltic.) 31Huan Jacob quiilhui: --Achtohui xinechmaca motequihuejcayo pampa tiachtohui ejquetl. 32Huajca Esa'u quiilhui: --Tiquita ya niapismiqui huan nopa tequihuejcayotl tlen nijpiya pampa niachtohui ejquetl ax nechpalehuis quema nimiquis. 33Huajca Jacob quiilhui: --Xijtestigojquetza Toteco Dios amantzi para noaxca. Huan Esa'u quitestigojquetzqui Toteco huan queja nopa quipanoltili Jacob nopa tequihuejcayotl tlen eliyaya iaxca pampa achtohui ejquetl. 34Huajca Jacob quimacac Esa'u pantzi huan se tlacualistli tlen nopa etl tlen siltic. Huan quema Esa'u tlanqui tlacua, moquetzqui huan yajqui, niyon ax quichijqui cuenta intla quipolojtoya itequihuejcayo tlen achtohui ejquetl pampa ax quipatiitayaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\