Genesis 27

1Huan Isaac eliyaya nelhuehuentzi huan ayoc tlachiyayaya. Huan se tonal quinotzqui Esa'u, icone tlen achtohui ejquetl huan quiilhui: --¡Nocone! Huan Esa'u quinanquili: --Xinechilhui tlaque tijnequi, Pap'a. 2Huan Isaac quiijto: --Ya tiquita para ninelhuehuentzi huan tlen hueli tonali hueli nimiquis. 3Yeca nijnequi xiya cuatitla ica mocuahuitol huan cuatlamintli para xijmictiti se masatl. 4Teipa xijsencahua se tlacualistli ajhuiyac queja na nechpact'ia huan xijhualica para nijcuas. Huan huajca nimitzmacas notlatiochihual iixtla Toteco quema aya nimiqui. 5Pero Rebeca quitlacaquilijtoya tlen Isaac quiilhuiyaya Esa'u. Huan teipa quema Esa'u yajqui cuatitla para quiitzquiti se masatl para itata, 6Rebeca quinotzqui Jacob, iteipa ejca huan quiilhui: --Nijcajqui para motata mocamahuiyaya ihuaya moicni Esa'u huan quiilhuiyaya, 7para ma quiitzquiti se masatl huan quisencahuilis se tlacualistli tlen ajhuiyac para quicuas. Quiijto para teipa quimacas itlatiochihual iixtla TOTECO quema aya miqui. 8Huajca nocone, xijtlacaquili cuali tlen nimitzilhuis: 9Xiya campa itztoque totlapiyalhua huan xinechhualiquili ome oquich chivojme tlen m'as cuali. Huan nijsencahuilis motata se tlacualistli ajhuiyac queja ya quipact'ia. 10Huan teipa tijhuiquilis ma quicua, huan queja nopa mitztiochihuas iixtla Toteco quema aya miqui. 11Pero Jacob quiilhui inana: --Noicni quipiya miyac itzoyo ipan nochi itlacayo, huan na, axtle. 12Intla notata nechpanitzquis, quimatis ax niEsa'u. Huan moilhuis para san ica nimahuilt'ia, huajca nijchihuas ma nechtelchihuas huan ax nechtiochihuas. 13Pero inana quinanquili: --Nocone, na nopani ma huetzi nopa tlatelchihuali. Ta xijchihua tlen nimitzilhu'ia huan xinechhualiquili nopa oquich chivojme. 14Huajca Jacob quincuito nopa oquich chivojme huan quinhuicac campa inana. Huan inana quisencajqui se tlacualistli ajhuiyac queja Isaac quipactiyaya. 15Huan Rebeca quiquixti nopa yoyomitl tlen m'as cuali tlen Esa'u, iachtohui cone, quiajcoctoya ipan ichaj. Huan nopa yoyomitl quitlalili Jacob tlen elqui iteipa cone. 16Huan quinquixtili inincuetlaxo nopa chivojme ica nochi iniijhuiyo huan ica quipijqui Jacob ipan ima huan iquechtla campa ax quipiyayaya itzoyo. 17Teipa quimacac nopa tlacualistli huan nopa pantzi tlen quisencajtoya. 18Huajca Jacob calajqui campa itztoya itata huan quiilhui: --¡Pap'a! Huan Isaac quinanquili: --Nica niitztoc. ¿Ajqueya ta, nocone? 19Huan Jacob quiilhui: --Na niEsa'u, moachtohui ejca cone. Ya nijchijtoc tlen tinechilhui. Ximehua, ximosehui huan xijcua ni masatl tlen nijmictito huan xinechmaca motlatiochihual. 20Huajca Isaac quitlajtlani: --¿Quejatza huelqui tijpanti nelnimantzi, nocone? Huan Jacob quinanquili: --TOTECO, moDios, nechpalehui para nijpanti. 21Pero Isaac quiilhui: --Ximonechcahui huan xinechcahuili ma nimitzijitzquis intla nel'ia tinocone Esa'u. 22Huan Jacob monechcahui para ma quiitzqui itata. Huan Isaac quiijto: "Nijcaqui motos queja Jacob, pero moma eltoc queja tiEsa'u." 23Huan Isaac ax quimatqui intla eliyaya Jacob pampa ima quipiyayaya miyac itzoyo queja iicni, Esa'u. Huajca quema quimacasqu'ia itlatiochihual iixtla Toteco, 24sampa quitlajtlani: --¿Nel'ia ta tinocone Esa'u? Huan Jacob quiilhui: --Quena, na niEsa'u. 25Huajca itata quiilhui: --Xinechtequili, nocone, para nijcuas tlen tijmictito, huan teipa nimitzmacas notlatiochihual. Huajca Jacob quitequili para ma tlacua itata huan nojquiya quihualiquili xocomeca atl. Huan Isaac tlacuajqui, 26huan teipa quiilhui: --Ximonechcahui, nocone huan xinechtzoponi. 27Huan quema Jacob monechcahui para quitzoponis, Isaac quiijnejqui iyoyo huan moilhui huelis nel'ia iachtohui ejca cone. Huajca quitiochijqui ica ni tlajtoli: "Ajhuiyac tlen niquijnecui tlen nocone. Mijmiyot'ia queja cuatitlamitl tlen TOTECO quitiochijtoc. 28Toteco Dios ma mitzmaca atl tlen elhuicac, para tijpiyas pixquistli tlen m'as cuali ipan motlal. Ma mitzmaca miyac trigo, huan miyac xocomeca atl. 29Miyac tlacame ma mitztequipanoca. Ma motlancuaquetzaca moixpa, tlacame tlen miyac tlaltini. Xiquinnahuati moicnihua. ¡Huan ma motlancuaquetzaca moixtla nochi tlen monana quintlacatilti! Tlen mitztelchihuase elise tlatelchihualme. Huan tlen mitztiochihuase elise tlatiochihualme." 30Teipa Isaac tlanqui quitiochihua Jacob huan quema Jacob quisayaya tlen campa itata, Esa'u mocuepqui tlen tlapehuato. 31Huan Esa'u nojquiya quisencajqui se tlacualistli ajhuiyac huan quihuiquili itata. Huan quiilhui: --Ximoquetza, Pap'a. Xijcua ni tlen nijpehuato huan xinechmaca motlatiochihual iixtla Toteco. 32Huajca Isaac quitlajtlani: --¿Ajqueya ta? Huan ya tlananquili: --Na niEsa'u, moachtohui ejca. 33Huan Isaac ax quimatiyaya tlaque quiijtos. Huan ica itos huihuipicayaya, quiijto: --Huajca, ¿ajqueya nechhualiquili nopa tlacualistli tlen quicuito ipan cuatitlamitl? Na nijcuajqui quema aya tiajsiyaya huan nijmacac nopa tlatiochihualistli, huan ya nel'ia elis tlatiochihuali. 34Quema Esa'u quicajqui tlen itata quiijto, tzajtzic tlahuel chicahuac ica miyac cuesoli huan teipa quiijto: --¡Xinechtiochihua nojquiya, Pap'a! 35Pero Isaac quinanquili: --Ya hualajqui moicni, huan nechcajcayajqui. Quihuicac nopa tlatiochihuali tlen eliyaya para ta. 36Huan Esa'u quiijto: --¡Yeca quitocajtijque Jacob! (Jacob quinequi quiijtos Tlacajcayajquetl.) ¡Ica ni mochihua ome hueltas nechcajcayajtoc! Achtohui nechquixtili notequihuejcayo tlen nechtocaro pampa niachtohui ejquetl. Huan ama nechquixtilijtoc notlatiochihual. ¿Ax ticajcoctoc seyoc tlatiochihuali para na? 37Huajca Isaac quinanquili: --Xiquita, na nijmacatoc Jacob tlanahuatili para mitznahuatis. Niquijtojtoc para iteixmatcahua elise itlatequipanojcahua. Niquilhuijtoc para quipiyas miyac trigo huan miyac xocomeca atl. ¿Tlaque mocahuas para huelis nimitzchihuilis, nocone? 38Huan Esa'u noja quiilhui: --¿San hueli titemaca san se tlatiochihuali, Pap'a? ¡Xinechtiochihua nojquiya! Huan Esa'u sampa tlahuejchijqui huan chocac. 39Huajca Isaac quiilhui: "Tiitztos huejca ipan tlali tlen ax hueli tlaixhualt'ia, huan campa ax tlaahuetzis. 40Huan monequis timomanahuis ica momachete. Tielis tiitlatequipanojca moicni, pero quema ayoc huelis tiquijiyohuis m'as, timoquixtis imaco." 41Huajca Esa'u quicualancaitac Jacob pampa quiixtequilijtoya itlatiochihual huan pejqui moilhu'ia: "Ya nechca para miquis notata. Quema ya panotos nopa cuesoli, nijmictis noicni, Jacob." 42Huan Rebeca quimatqui tlen Esa'u moilhuiyaya quichihuas, huajca Rebeca tlatitlanqui ma quinotzatij Jacob. Huan quema ajsico, Rebeca quiilhui: --Xiquita, ica nopa tlen tijchihuili moicni, Esa'u, yajaya ama quinequi mitzmictis. 43Yeca, nocone, xinechtlacaquili; xicholo nimantzi hasta tlali Har'an hasta ichaj noicni, Lab'an. 44Ximocahua nopano se ome xihuitl hasta quema ayoc cualantos moicni. 45Huan quema ya quiilcajtos tlen tijchihuilijtoc, nitlatitlanis ma mitzyolmelahuaca para ximocuepa. ¡Ax nijnequi niquinpolos ome noconehua ipan san se tonal! 46Huan teipa Rebeca quiilhui Isaac: --Ya nisiyajtoc ipampa ni heteo ichpocame tlen Esa'u mocuilijtoc. Intla Jacob mocuilis se ichpocatl tlen ehua nica ipan tlali Cana'an, m'as cuali ma nimiqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\