Genesis 32

1Huan Jacob quiitzqui iojhui huan yajqui, huan sequin ielhuicac ejcahua Toteco Dios quinamiquicoj. 2Quema Jacob quinitac, quiijto: "Nica tonilijque Toteco Dios huan ielhuicac ejcahua." Yeca quitocajti nopa lugar Mahanaim. (Mahanaim quinequi quiijtos Campa Ompamitl Tonilijque.) 3Huan Jacob quintitlanqui itlayolmelajcahua imelac hasta Seir ipan tlali Edom para quiitatij iicni, Esa'u. 4Huan Jacob quinilhui: "Xiquilhuitij Esa'u para niitlatequipanojca niitztoya ihuaya Lab'an nochi ni xihuitl, 5huan para niquinpiya huacaxme, burrojme, borregojme huan chivojme. Nojquiya niquinpiya tlatequipanohuani tlacame huan sihuame. Xiquilhuitij nimechtitlani innotlayolmelajcahua para inquiitase para yajaya ma quimati nihuala huan ma nechselis ica cuali." 6Huan quema nopa tlayolmelahuani mocuepque, quiilhuijque Jacob: --Tiyajque tiquitatoj moicni, Esa'u huan ya huala para mitzseliqui ininhuaya 400 tlacame. 7Huan quema Jacob quicajqui ya nopa, majmajqui miyac huan pejqui tlahuel mocuesohua. Huajca quintlajcoxelo nopa tlacame tlen itztoyaj ihuaya huan san se quichijqui ica nopa borregojme, huacaxme huan camellos, 8pampa moilhui: "Intla Esa'u huala ica imiyaca huan quintehuis se tlajco notlatequipanojcahua, huajca ne seyoc tlajco huelis cholose." 9Huan pejqui momaijtohua ica TOTECO huan quiilhui: "Toteco Dios, ta tlen tiiTeco nohueyi tata Abraham huan notata Isaac. Ta tinechilhui ma nimocuepa campa noteixmatcahua ipan notlal huan tijchihuasqu'ia nochi ma quisa cuali. 10Ax quinamiqui tinechtlasojtlas huan tinechchihuilis tlen timocajtoc para tijchihuas. Quema niquisqui notlal huan nijpanoc ni atemitl Jord'an, san nocuatopil nijpiyayaya, huan ama niquinpiya miyac noconehua hasta mochihuaj ome hueyi pamitl pampa hueyi tinechtiochijtoc. 11Toteco Dios, ama se favor, xinechmanahui imaco noicni, Esa'u. Niquimacasi para hualas nechmictis huan quinmictiqui ni sihuame huan coneme. 12Pero ta tiquijtojtoc tijchihuas para nochi ma quisa cuali huan para noteipa ixhuihua elise nelmiyac queja xali nepa ipan hueyi atl tlen ax hueli mopohua." 13Huan nopa tlayohua Jacob quitlapejpeni tlen quipixtoya para quitlamajmacas iicni, Esa'u. 14Huan quiniyocatlali 200 sihua chivojme, 20 oquich chivojme, 200 sihua borregojme, 20 oquich borregojme, 15huan 30 sihua camellos ininhuaya ininconehua. Nojquiya quiniyocatlali 40 huacaxme, 10 torojme, 20 sihua burrojme huan 10 oquich burrojme. 16Teipa quinmactili itlatequipanojcahua huan quinxejxelo sesen tlamantli tlapiyalime huan quinilhui: --Xitlayacanaca huan amo xiquincahuilica ma mosejcotilica sequinoc tlamantli tlapiyalime. Se pamitl tlen se tlamantli tlapiyalime ma tlayacana, huan teipa ica quentzi ma huala seyoc pamitl ica seyoc tlamantli tlapiyalime. 17Huan Jacob quinilhui itlatequipanojcahua tlen tlayacanayayaj: --Quema inquipantise noicni, Esa'u, huan inmechtlajtlanis ajqueya imoteco huan canque inyohuij huan ajqueya iaxca nopa tlapiyalime tlen inquinhuicaj, 18xijnanquilica: 'Ni se regalo para ta, toteco Esa'u. Jacob, motlatequipanojca, mitztitlanil'ia huan ya huala totepotzco.' 19Nojquiya Jacob san se quiilhui itlatequipanojca tlen teipa hualayaya ica m'as tlapiyalime huan nopa sequinoc tlen inintepotzco hualayayaj. Quinilhui: --Quema inquipantise Esa'u, xiquilhuica san se. 20Nojquiya xiquilhuica: 'Motlatequipanojca, Jacob, huala totepotzco.' Queja nopa quichijqui Jacob pampa moilhui: "Nijyoltlalis ica tlen nijtitlani ma quihuiquilica, huan teipa nechitas na huan cuali nechselis." 21Huajca tlayacanque nopa tlatequipanohuani ica nopa tlapiyalime tlen quimacayaya iicni. Huan nopa tlayohua Jacob mocajqui ipan ichaj tlen yoyomitl. 22Ipan nopa tlayohua Jacob mejqui huan quincuitejqui nopa ome isihuajhua, nopa ome isihua tlatequipanojcahua, huan nopa 11 iconehua, huan quinchihualti ma apanoca nopa pilatentzi Jaboc. 23Huan quinchihualti itlatequipanojcahua ma quinpanoltica nochi tlapiyalime huan tlamantli tlen iaxca ipan nopa seyoc nali. 24Huan Jacob mocajqui iselti. Huan monexti se tlacatl tlen motehuijqui ihuaya hasta tlanesqui. 25Pero quema nopa tlacatl quiitac para ax hueliyaya quitlanis, quiitzqui Jacob campa imetzomiyo tlatzqu'ia ipan itzinpan omiyo huan quilecueni. 26Huan nopa tlacatl quiilhui: --Xinechmajcahua pampa ya tlanesi. Huan Jacob quiilhui: --Intla ax tinechtiochihuas, ax nimitzmajcahuas. 27Huan nopa tlacatl quiilhui: --┬┐Tlaque motoca? Huan ya quinanquili: --Notoca Jacob. (Jacob quinequi quiijtos Tlacajcayajquetl.) 28Huajca nopa tlacatl quiilhui: --Motoca ayoc elis Jacob. Motoca elis Israel. (Israel quinequi quiijtos Se Tlen Motehu'ia Ica Toteco.) --Queja nopa motoca pampa timotehuijtoc ihuaya Toteco Dios huan ihuaya tlacame huan titlatlantoc. 29Huajca Jacob quiilhui: --Xinechilhui tlaque motoca ta. Pero nopa tlacatl quinanquili: --┬┐Para tlen tinechtlajtlan'ia notoca? Teipa nopa tlacatl quitiochijqui Jacob. 30Huan Jacob quitocajti nopa lugar Peniel. (Peniel quinequi quiijtos Ixayac Toteco.) Queja nopa quitocajti pampa quiijto: "Niquixtlachilijtoc Toteco Dios huan noja niitztoc." 31Huan Jacob quistejqui Peniel quema quisqui tonati, pero metzxocuetiyaya pampa imetztomahuiya omiyo lecuentoya. 32Yeca hasta ama iteipa ixhuihua Israel ax quicuaj ilejleto imetztomahuiya se tlapiyali pampa nopano ielhuicac ejca Toteco quimaquili Jacob.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\