Genesis 36

1Huan ya ni iteipa ixhuihua Esa'u tlen nojquiya itoca Edom. 2Esa'u mosihuajti ininhuaya sihuame tlen ehuaj tlali Cana'an. Isihuajhua inintoca eltoya Ada, iichpoca El'on nopa heteo tlacatl, huan Aholibama, iichpoca An'a huan iixhui Zibe'on nopa heveo tlacatl. 3Huan nojquiya mosihuajti ihuaya Basemat, iichpoca Ismael, huan isihua icni Nebaiot. 4Huan Ada quimacac Esa'u se icone tlen itoca Elifaz. Huan Basemat quitlacatilti Reuel, 5huan Aholibama quintlacatilti Je'us, Jaalam huan Cor'e. Ya ni iconehua Esa'u tlen tlacatque quema noja itztoya ipan tlali Cana'an. 6Huan Esa'u quincuitejqui isihuajhua, itlaca conehua huan isihua conehua huan itlatequipanojcahua huan yajqui ipan seyoc tlali para moiyocaquixtis tlen iicni, Jacob. Quinhuicac ihuaya nochi itlapiyalhua huan nochi tlamantzitzi tlen quisejcotilijtoya ipan Cana'an. 7Nelmiyac quipiyayayaj nochi ome icnime hasta ayoc hueliyayaj itztoque san sejco. Nopa tlali tlen ipan itztoyaj ax quinaxiliyaya para quintlamacase inintlapiyalhua. 8Yeca Esa'u tlen nojquiya quitocajtiyayaj Edom yajqui itztoti campa tepeyo ipan tlali Seir. 9Nica eltoc inintoca iteipa ixhuihua Esa'u tlen quintocajtijque edomitame. Inijuanti itztoyaj campa tepeyo ipan nopa tlali tlen itoca Seir. 10Inintoca iconehua Esa'u elque Elifaz huan Reuel. Elifaz elqui icone isihua, Ada, huan Reuel elqui icone isihua, Basemat. 11Iconehua Elifaz elque Tem'an, Omar, Zefo, Gatam huan Senaz. 12Elifaz quipixqui se isihua tlatequipanojca tlen itoca Timna tlen quimacac se icone tlen quitocajti Amalec. Huan iconehua Elifaz elque iixhuihua Esa'u huan isihua, Ada. 13Huan iconehua Reuel elque: Nahat, Zera, Sama huan Miza. Inijuanti elque iixhuihua Basemat nopa seyoc isihua Esa'u. 14Huan Esa'u quinpixqui iconehua ica isihua tlen itoca eliyaya Aholibama tlen elqui iichpoca An'a huan iixhui Zibe'on. Inintoca ininconehua elque: Je'us, Jaalam huan Cor'e. 15Ama nimitzilhuis nopa tlayacanani ipan iteipa ixhuihua Esa'u. Ipan iconehua Elifaz, iachtohui ejca Esa'u, elque: Tlayacanani Temar, Omar, Zefo, Cenaz, 16Cor'e, Gatam huan Amalec. Nochi ya ni elque tlayacanani ipan iteipa ixhuihua Elifaz ipan tlali Edom. Huan nochi inijuanti elque iteipa ixhuihua Ada, isihua Esa'u. 17Huan iconehua Reuel, icone Esa'u, elque: Tlayacanani Nahat, Zera, Sama huan Miza. Inijuanti tlayacanque ipan iconehua Reuel ipan tlali Edom huan elque iixhuihua Basemat, isihua Esa'u. 18Iconehua Esa'u ica isihua Aholibama, iichpoca An'a, elque: Tlayacanani Je'us, Jaalam huan Cor'e. Inijuanti quinyacanque iniixhuihua. 19Nochi inijuanti elque nopa tlayacanani ipan iteipa ixhuihua Esa'u o Edom. Huan sesen inijuanti mochijqui se hueyi familia ica miyac tlacame. 20Iconehua Seir, nopa horeo tlacatl tlen itztoyaj ipan nopa tlali, elque: Lot'an, Sobal, Zibe'on, An'a, 21Dis'on, Ezer huan Dis'an. Ya ni elque tlayacanani tlen horeos tlen elque iixhuihua Seir ipan tlali Edom. 22Iconehua Lot'an elque: Hori huan Hemam. Huan Timna elqui isihua icni Lot'an. 23Iconehua Sobal elque: Alv'an, Manahat, Ebal, Sefo huan Onam. 24Iconehua Zibe'on elque: Aja huan An'a. An'a elqui tlen quipanti campa meya atl totonic ipan nopa huactoc tlali quema quinmocuitlahuiyaya iburrojhua itata. 25Iconehua An'a elque: Dis'on huan se isihuapil tlen itoca Aholibama. 26Iconehua Dis'on elque: Hemd'an, Esb'an, Itr'an huan Quer'an. 27Iconehua Ezer elque: Bilh'an, Zaav'an huan Ac'an. 28Iconehua Dis'an elque: Uz huan Ar'an. 29Nopa tlayacanani tlen horeos elque: Lot'an, Sobal, Zibe'on, An'a, 30Dis'on, Ezer huan Dis'an. Ya ni elque inintlayacancahua nopa horeos ipan sesen pilaltepetzitzi ipan tlali Seir. 31Nica quiijtohua inintoca nopa huejhueyi tlanahuatiani tlen tlanahuatijque ipan tlali Edom achtohuiya quema israelitame aya quipiyayayaj se tlanahuatijquetl: 32Bela, icone Beor, elqui tlanahuatijquetl ipan Edom huan ialtepe itoca eliyaya Dinaba. 33Quema Bela mijqui, pejqui tlanahuat'ia Jobab, icone Zera, tlen hualayaya pilaltepetzi Bosra. 34Quema Jobab mijqui, tlanahuati Husam tlen hualajqui altepetl Tem'an. 35Quema Husam mijqui, pejqui tlanahuat'ia Hadad, icone Bedad, tlen quintlanqui nopa tlali Madi'an ehuani quema quinamiquicoj ipan tlali Moab. Yajaya hualajqui altepetl Avit. 36Quema mijqui Hadad, pejqui tlanahuat'ia Samla tlen hualayaya Masreca. 37Quema Samla mijqui, pejqui tlanahuat'ia Sa'ul tlen hualayaya Rehobot, nopa pilaltepetzi tlen eltoc nechca ateno. 38Quema Sa'ul mijqui, tlanahuati Baal Han'an tlen eliyaya icone Acbor. 39Huan quema mijqui Baal Han'an, tlanahuati Hadad. Ialtepe Han'an itoca eliyaya Pau huan Mehetabel tlen eliyaya iichpoca Matred huan iixhui Mezaab elqui isihua. 40Nica eltoc inintoca itlayacanca teipa ixhuihua Esa'u huan sesen inijuanti quiyacanque ihueyi familia huan campa sesen tlayacanque ipan nopa altepetl tlen quihuicac inintoca. Inintoca eltoc: Timna, Alva, Jetet, 41Aholibama, Ela, Pin'on, 42Cenaz, Tem'an, Mibzar, 43Magdiel huan Iram. Nochi ni tlacame tlayacanque ipan tlali Edom tlen quihuicac itoca ininhuejcapan tata, Esa'u. Huan sese altepetl tlen iniaxcahua quihuicac itoca itlayacanca ixhui tlen tlayacanqui nopano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\