Genesis 40

1Panoc miyac tonali huan yajaya tlen itequi para quiyecos nochi itlailis nopa tlanahuatijquetl tlen Egipto para quiitas intla quipixqui ipajyo quichijqui tlen ax quipacti iteco. Huan nojquiya tlaixpanoc itlayacanca panchijca nopa tlanahuatijquetl. 2Huajca Fara'on cualanqui ininhuaya ni ome itlatequipanojcahua, 3huan quintitlanqui ipan tlatzactli tlen eltoya ipan ichaj inintlayacanca nopa tlacame tlen quimocuitlahui. Huan eltoya san sejco campa Jos'e tzactoya. 4Huan nopa tlayacanca tetzajquetl quiilhui Jos'e ma quinmocuitlahui. Huan panoque miyac tonali ipan tlatzactli san sejco. 5Huan se tlayohua yajaya tlen quiyeco itlailis Fara'on huan ne se tlen quichijqui ipantzi quipixque sesen temictli. Huan sesen temictli quiijtosnequiyaya sesen tlamantli. 6Huan ica ijnaloc Jos'e quinpantico nelmocuesohuayayaj, 7huan quinilhui: --┬┐Para tlen inmocuesohuaj? 8Huan quiilhuijque: --Tijpixque sesen temictli huan ax tijpiyaj ajqueya techpohuilis tlaque quiijtosnequi. Huan Jos'e quinilhui: --Yajaya Toteco Dios tlen temachilt'ia tlaque quiijtosnequi se tlamantli. Huajca xinechpohuilica tlaque inquitemijque. 9Huajca nopa tlacatl tlen itequi para quiyecos itlailis Fara'on quiilhui: --Ipan notemic niquitayaya se xocomeca tzontli, 10tlen quipixqui eyi imacuayo. Huan nopa xocomeca cuahuitl chamanqui, huan cahuanqui ixochiyo, huan temacac itlajca. Huan teipa itlajca ecsic. 11Huan nijpiyayaya nomaco icaxi Fara'on. Huan nijcuiyaya nopa xocomecatl itlajca huan nijpatzcayaya ipan icaxi. Teipa nijtlaliyaya imaco Fara'on. 12Huan Jos'e quiilhui: --Nopa motemic queja ni quinequi quiijtos. Nopa eyi imacuayo elis eyi tonali, 13pampa ica eyi tonali Fara'on mitzquixtis nica, huan mitztlalis sampa ipan motequi. Huan sampa tijmacas icaxi imaco queja achtohuiya tijchihuayaya. 14Quema panos ya nopa, xinechilnamiqui huan xijchihua se favor, xijcamahui Fara'on tlen na para ma nechquixti ipan ni tlatzactli. 15Nechixtejque ipan nopa tlali campa itztoque hebreos. Ax quinamiqui niitztos nica pampa ax tleno tlen ax cuali nijchijtoc. 16Huan quema nopa tlayacanquetl tlen panchihuani quiitac tlen Jos'e quiijtojtoya, quiilhui: --Nojquiya nijpixqui se temictli huan niquitayaya para niquicpahuiyaya eyi chiquihuitl tlen pantzi. 17Huan nopa chiquihuitl tlen huejcapa quipiyayaya nochi tlamantli pantzi para Fara'on, pero totome hualayayaj huan quicuayayaj tlen eltoya ipan nochiqui tlen niquicpahuijtoya. 18Huajca Jos'e quinanquili: --Ya ni tlen motemic quinequi quiijtos; nopa eyi chiquihuitl tlen pantzi elis eyi tonali. 19Huan ica eyi tonali Fara'on mitzquixtis tlen nica huan quichihuas ma mitzcuahuiyonica ipan se cuahuitl huan totome quicuase monacayo. 20Huan hualhuiptla quiaxiti ixihui Fara'on huan quichijqui se hueyi ilhuitl para nochi tlen quihuicayayaj tequitl ipan ichaj. Huan iniixtla nochi itlanotzalhua, Fara'on tlatitlanqui ma quinquixtica ipan tlatzactli yajaya tlen achtohuiya quiyecohuayaya itlailis huan nojquiya nopa tlayacanca panchijquetl. 21Huan tlen quiyecoyaya itlailis sampa quitlali ipan itequi huan sampa pejqui quimaca icaxi queja achtohuiya. 22Pero ica nopa panchijquetl tlatitlanqui ma quicuahuiyonica ipan se cuahuitl queja Jos'e quiijtojtoya. 23Pero yonque ya nopa panoc, nopa tlen quiyeco itlailis Fara'on ax quiilnamijqui Jos'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\