Genesis 45

1Huan Jos'e ayoc huelqui moijiyohu'ia para ax chocas iniixtla itlatequipanojcahua tlen itztoyaj nopano. Huan chicahuac quinilhui: "¡Xiquisaca nochi imojuanti tlen initztoque nica!" Huajca nochi itlapalehuijcahua quisque pampa Jos'e quinequiyaya itztos iselti ica iicnihua quema quinilhui ajqueya ya. 2Huan yajaya pejqui choca chicahuac hasta nochi nopa egiptome ipan ichaj quicajque. Huan ajsic nopa tlajtoli hasta nopa hueyi tequicali campa itztoc Fara'on. 3Huan Jos'e quinilhui iicnihua: --Na niJos'e. ¿Noja itztoc notata? Huan iicnihua tlahuel momajmatijque iixtla hasta ax hueliyayaj camatij. 4Pero ya quinilhui: --Ximonechcahuica campa na. Huan quema monechcahuijque campa ya, yajaya quinilhui: --Na niimoicni Jos'e tlen innechnamacaque para ma nechhualicaca tlali Egipto. 5Amo ximocuesoca, niyon amo ximocualanica pampa innechnamacaque. Toteco Dios nechtitlanqui achtohui ma nitlayacanas nica para ax timiquise. 6Ya panoc ome xihuitl ica mayantli ipan ni tlali, pero noja polihui seyoc macuili xihuitl quema ax oncas niyon quentzi pixquistli huan axaca huelis tlatojtocas. 7Toteco Dios nechtitlanqui nica achtohui para nijmanahuis imoyolis para ma mocahuaca imoteipa ixhuihua para mochihuase tlahuel miyac tlacame ipan tlaltepactli. 8Huajca ax elqui imojuanti tlen innechtitlanque nica. ¡Axtle! Elqui Toteco tlen nechtitlanqui, huan nechtlalijtoc niitlapalehuijca Fara'on huan na tlen nijconsejomaca. Yajaya nechtlalijtoc ma nitlanahuati ipan ichaj huan ma nieli nigobernador ipan nochi ni tlali Egipto. 9Huajca xiyaca nimantzi campa itztoc notata huan xiquilhuica para icone, Jos'e, quiijtohua para Toteco Dios nechtlalijtoc ma nitlanahuati ipan nochi tlali Egipto. Huajca nimantzi ma huala nechitaqui. Ma ax huejcahua. 10Huelis itztos nonechca, nopano campa itoca Gos'en nica ipan tlali Egipto ihuaya imojuanti, huan imoconehua, huan imoixhuihua, huan nochi imotlapiyalhua huan nochi tlen inquipiyaj. 11Nica nimechmacas tlacualistli para nochi imofamilia huan nochi tlen itztoque imohuaya para ma ax tleno inmechpolos. Noja oncas ni mayantli para seyoc macuili xihuitl. Intla ax hualas, imojuanti huan nochi tlen inquipiyaj tlahuel intlaijiyohuise. 12Teipa Jos'e quiijto: --Xiquitaca imojuanti huan Benjam'in para nel'ia na niJos'e. 13Huajca xijpohuilica notata tlaque tequihuejcayotl nijpiya nica ipan Egipto huan nochi tlen inquiitztoque nica. San monequi nimantzi xijhualicatij notata. 14Huan Jos'e ica nochi iyolo quicuanajnahuajqui iicni Benjam'in huan chocac miyac iquechpa. Huan Benjam'in quicuanajnahuajtoc chocac ipan Jos'e. 15Teipa Jos'e quintzoponi nochi iicnihua huan chocac quema quincuanajnahuajqui. Huan teipa iicnihua pejque quicamahu'iaj. 16Huan ipan ichaj Fara'on quicajque para ajsicoj iicnihua Jos'e huan nel'ia pajque Fara'on huan nochi itlapalehuijcahua. 17Huan Fara'on quiilhui Jos'e: --Xiquinilhui moicnihua ma quintlamamaltica inintlapiyalhua huan ma mocuepaca ipan tlali Cana'an, 18huan ma nechhualiquilica imotata huan nochi ininteixmatcahua. Na niquinmacas nopa tlali tlen m'as cuali ipan nochi ni tlali Egipto. Huan quicuase tlen m'as cuali tlen ni tlali temaca. 19Xiquinilhui ma quihuicaca cuacarros tlen tlali Egipto para ma quinhualicaca ininsihuajhua ihuaya ininconehua huan imotata. 20Ma ax mocuesoca ica tlen ama quipiyaj. Nochi tlen cuali tlen onca ipan ni tlali Egipto teipa elis iniaxca. 21Huan queja nopa quichijque itelpocahua Israel. Huan Jos'e quinmacac cuacarros queja Fara'on tlanahuatijtoya huan quinmacac tlacualistli para ipan ojtli. 22Nojquiya quinmacac yoyomitl yancuic para ma mopatlase, pero Benjam'in quimacac 300 tomi tlen plata huan macuili iyoyo para mopatlas. 23Huan para itata Jos'e quititlanili majtlactli burrojme tlamamajtoque ica tlamantli tlen onca ipan tlali Egipto huan nojquiya quinmacac seyoc majtlactli burrojme tlamamajtoque ica trigo, pantzi huan tlacualistli para ma tlacua itata ipan ojtli. 24Huan quema Jos'e quinmajcajqui iicnihua, quinilhui: --Amo ximonajnanquilica ipan ojtli. Huan inijuanti yajque. 25Huan quisque ipan tlali Egipto huan ajsitoj tlali Cana'an campa itztoya inintata, Jacob. 26Huan quema quipohuilijque Jacob para Jos'e noja itztoya huan yajaya tlen tlanahuatiyaya ipan nochi tlali Egipto, ax quimatiyaya tlaque quiijtos, niyon tlaque quichihuas pampa ax hueliyaya quineltoca. 27Pero quema quipohuilijque nochi tlen Jos'e quiijtojtoya huan quema quinitac nopa cuacarros tlen Jos'e quintitlantoya para quinhuicase, nel'ia pajqui miyac. 28Huan huajca quiijto: "Nel'ia temachtli, nocone Jos'e noja itztoc huan ax nimiquis hasta niyas niquitati."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\