Genesis 47

1Huan Jos'e yajqui quiyolmelahuato Fara'on huan quiilhui para itata huan iicnihua ya ajsicoj tlen tlali Cana'an huan itztoyaj ipan tlali Gos'en ihuaya ininborregojhua, huan ininhuacaxhua huan nochi tlen quipiyaj. 2Huan quintlapejpeni macuilti iicnihua huan quinhuicac iixtla Fara'on para ma quinixmatica. 3Huan Fara'on quintlajtlani: --¿Tlaque tequitl inquichihuaj? Huan inijuanti quiilhuijque: --Tojuanti, timotlatequipanojcahua, tiquinmocuitlahu'iaj borregojme queja tohuejcapan tatahua quichijque. 4Huan tihualajtoque para timocahuase ipan ni tlali pampa ax onca sacatl para toborregojhua nepa ipan tlali Cana'an pampa nopa mayantli tlahuel chicahuac nopano. Se favor, totlanahuatijca, xitechcahuili ma timocahuaca ipan tlali Gos'en. 5Huan Fara'on quiilhui Jos'e: --Motata huan moicnihua hualajtoque para mocahuase nica mohuaya. 6Huajca huelis quitequihuise campa m'as cuali ipan ni tlali Egipto. Xiquinmaca nopa tlali Gos'en para nopano ma mocahuaca pampa nelcuali. Huan intla tijmati sequin tlen inijuanti tlen m'as quimatij nopa tequitl, huajca xiquintlali nochi notlapiyalhua ininmaco. 7Teipa Jos'e quihuicac itata, Jacob, iixtla Fara'on para ma quiixmati. Huan Jacob quitiochijqui Fara'on, 8huan Fara'on quiilhui: --¿Quesqui xihuitl tijpiya? 9Huan Jacob quinanquili: --Nijpanotoc 130 xihuitl tlen nelohui. Pero ya nopa nelquentzi pampa aya nicajsi nopa xihuitl tlen nohuejcapan tatahua itztoyaj. 10Teipa Jacob quinahuatijtejqui Fara'on huan quisqui. 11Huan Jos'e quinmacac itata huan iicnihua nopa tlaltini tlen m'as cuali ipan tlali Egipto, nopa tlali itoca Rames'es, para ma itztoca nopano queja Fara'on tlanahuatijtoya. 12Nojquiya Jos'e quinmacayaya tlacualistli nochi iteixmatcahua queja sese inijuanti monejqui para quitequihuise. 13Huan teipa ipan niyon se tlali ayoc oncac tlacualistli pampa nopa mayantli m'as motlalanqui. Ipan tlali Egipto huan ipan tlali Cana'an nochi tlahuajqui. 14Huan nochi tomi ipan tlali Egipto huan ipan tlali Cana'an ajsico imaco Jos'e pampa quinamacayaya trigo. Huan yajaya quihuicac nopa tomi tequicalco campa itztoya Fara'on. 15Huan quema ayoc aca quipixqui tomi ipan tlali Egipto huan ipan tlali Cana'an, nopa egiptome yajque quiilhuitoj Jos'e: --¡Xitechmaca tlen tijcuase! Amo xitechcahuili ma tiapismiquica moixtla san pampa ya tlanqui totomi. 16Huan Jos'e quinnanquili: --Intla ayoc inquipiyaj tomi, huajca xiquinhualicaca imotlapiyalhua huan nimechpatilis ica trigo. 17Huan nopa egiptome quinhuicaque inincahuayojhua, ininborregojhua, ininchivojhua, ininhuacaxhua huan ininburrojhua, huan Jos'e quinpatili ica trigo. Queja nopa quinpanolti nochi nopa xihuitl. 18Huan quema panoc nopa xihuitl, inijuanti sampa yajque quiilhuitoj Jos'e: --Ta tijmati ayoc tijpiyaj tomi huan ama nochi totlapiyalhua imoaxcahua. Ayoc tijpiyaj seyoc tlamantli tlen huelis timitzmacase, san totlal mocahua huan totlacayohua. 19Pero amo xitechcahuili ma timiquica moixtla ica mayantli. Xitechcohua tojuanti ihuaya totlalhua ica trigo. Huan tijtequipanose Fara'on san tlapic huan totlalhua elis iaxca, pero xitechmaca trigo para tiitztose huan para ni tlali ma ax nenpolihuis. 20Huajca Jos'e quicojqui para Fara'on nochi piltlaltzitzi ipan tlali Egipto pampa nochi nopa egiptome quinamacaque inintlalhua pampa ax huelque quiijiyohu'iaj nopa mayantli. Queja nopa nochi nopa tlali panoc imaco Fara'on. 21Huan Jos'e quinchijqui nopa egiptome campa hueli ma elica tlatequipanohuani tlen tequitique san tlapic. 22Pero ax quicojqui inintlal nopa totajtzitzi pampa Fara'on quinmacayaya trigo san tlapic. Huan ax monejqui quinamacase inintlalhua. 23Teipa Jos'e quinilhui nopa egiptome: --Ama imojuanti ihuaya imotlalhua inmocahuaj iaxca Fara'on pampa nimechcojtoc para inelise iaxca ya. Nica inquipiyaj xinachtli para xijtocaca. 24Pero quema inpixcase, monequi inquixelose nopa pixquistli tlen oncas ica macuili partes. Se parte elis iaxca Fara'on huan nopa seyoc nahui partes elise imoaxcahua para inquitocase, huan para inquicuase imojuanti huan imoconehua huan tlen itztoque ipan imochajchaj. 25Huan inijuanti tlananquilijque: --Titechmanahuijtoc para ax timiquise. Ica paquilistli tijtequipanose Fara'on san tlapic. 26Huajca Jos'e quichijqui nopa tlanahuatili ipan nochi tlali Egipto para ipan sesen macuili coxtali tlen pixcase monequi quimacase Fara'on se coxtali. Huan ni tlanahuatili noja quitoquil'iaj. Pero nopa totajtzitzi ax tleno monejqui tlaxtlahuase pampa inintlalhua ax quema elqui iaxca Fara'on. 27Huan nopa israelitame mocajque ipan nopa piltlaltzi Gos'en ipan tlali Egipto huan nopano nochi quisqui cuali para inijuanti. Huan inijuanti tlahuel momiyaquilijque. 28Huan Jacob itztoya 17 xihuitl ipan Egipto huan quiaxiti 147 xihuitl. 29Huan se tonal Israel quimatqui ayoc huejcahuas para miquis, huajca tlatitlanqui ma quinotzatij Jos'e huan quiilhui: --Se favor, xijtlali moma itzintla nometztomahuiya huan xijtestigojquetza Toteco para tijchihuas tlen nimitztlajtlanis. Amo xinechtocas nica ipan tlali Egipto. 30Quema nimiquis huan nimosiyajcahuati ihuaya nohuejcapan tatahua, xinechhuica huan xinechtoca campa inijuanti toctoque. Huan Jos'e quiilhui: --Quena, queja nopa nijchihuas. 31Huan itata sampa quiilhui: --¡Xijtestigojquetza Toteco Dios! Huan Jos'e quitestigojquetzqui Toteco Dios para temachtli quichihuas. Huan huajca Israel mopacho huan quitlali itzonteco ipan icuatopil huan quihueyichijqui Toteco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\