Genesis 7

1Teipa TOTECO quiilhui No'e: "San ta tlen nochi tlacame tlen ama itztoque tijchihua tlen xitlahuac. Yeca xicalaqui ipan cuacanahua ininhuaya mosihua huan moconehua. 2Xiquinhuica mohuaya chicome oquichme huan chicome sihuatzitzi tlen nochi tlamantli tlapiyalime tlen cuali para tlacajcahualistli. Pero xijhuica san se oquichtli huan se sihuatzi tlen nopa tlapiyalime tlen ax motequihu'iaj para tlacajcahualistli. 3Nojquiya xiquinhuica chicome oquichme huan chicome sihuatzitzi tlen nochi tlamantli totome para ax polihuis ininxinajcho ipan tlaltepactli. 4Pampa ica chicome tonali nijchihuas ma huetzi atl, huan tlaahuetzis para 40 tonali huan 40 yohuali. Queja nopa niquinpolihuiltis nochi tlen yoltoque tlen niquinsencajtoc ipan ni tlaltepactli." 5Huan No'e quichijqui nochi queja TOTECO quinahuatijtoya. 6Huan No'e quipiyayaya 600 xihuitl quema momanqui nochi nopa miyac atl para quiatzonpolihuiltis tlaltepactli. 7Huan No'e calajqui ipan cuacanahua ininhuaya iconehua, isihua huan iyexhua para momanahuise tlen nopa miyac atl tlen hualas. 8Huajca ojome hualajque nochi nopa tlapiyalime campa No'e. Hualajque tlapiyalime tlen cuali para tlacajcahualistli huan tlen ax cuali para tlacajcahualistli, tlen patlanij huan tlen mohuahuatatzaj. 9Ojome nochi hualajque campa No'e huan calajque ipan cuacanahua. Calajque se oquichtli huan se sihuatzi tlen sesen tlamantli tlapiyali queja Toteco Dios tlanahuatijtoya. 10Huan ica chicome tonali hualajqui tlahuel miyac atl ipan tlaltepactli. 11Quema No'e quipiyayaya 600 xihuitl, ipan nopa 17 tonali tlen nopa ompa metztli tlapojqui nochi ameltini campa meyayaya nopa atl tlen onca tlatzintla huan tlahuel pejqui toponi atl. Huan pejqui huetzi nel'ia miyac atl tlen ax moquetzqui. 12Huan para 40 tonali huan 40 yohuali huetziyaya atl ipan tlaltepactli. 13Quena, ipan san se nopa tonal quema pejqui huetzi atl, No'e calajqui ipan cuacanahua ihuaya iconehua, Sem, Cam huan Jafet. Huan ihuaya isihua huan eyi iyexhua. 14Huan ininhuaya calajque nochi tlamantli tecuanime tlen mosisin'iaj, huan tlapiyalime tlen maxojtzitzi, huan nochi tlen mohuahuatatzaj tlalchi huan nochi tlamantli totome. 15Nochi tlapiyalime calajque ihuaya No'e ipan cuacanahua ica ininhuical. 16Calajqui se oquichtli huan se sihuatzi queja Toteco Dios quinahuatijtoya No'e. Teipa TOTECO quitzajqui ipuerta nopa cuacanahua. 17Huan para 40 tonali san atl hualayaya. Huan quema pejqui tlejco nopa atl, nopa cuacanahua motlalanqui huan pejqui aixco nemi. 18Huan nopa atl noja m'as tlejcoc huan tlahuel huejcatla mochijqui, pero nopa cuacanahua nejnentiyajqui aixco. 19Huan teipa noja m'as tlejcotiyajqui hasta quinatzonpolihuilti nopa tepetini tlen m'as huejcapantique ipan tlaltepactli. 20Huan teipa quema ya quitzactoya nopa tepetini noja tlejcoc nopa atl seyoc chicueyi metros iixco nopa tepetini. 21Yeca queja nopa mijque nochi tlen itztoyaj ipan tlaltepactli. Mijque nochi totome, huan tecuanime tlen mosisin'iaj huan tlapiyalime tlen maxojtzitzi. Nojquiya mijque nochi tlamantli piltlapiyaltzitzi tlen mohuahuatatzaj tlalchi huan nochi tlacame. 22Nochi tlen itztoyaj ipan tlaltepactli tlen tlaijiyotilanayayaj mijque. 23San No'e huan nochi tlen itztoyaj ipan cuacanahua mocajque. Nochi sequinoc quinpolihuilti. Nochi tlacame, tlapiyalime, totome huan nochi tlen mohuahuatatzaj mijque. 24Huan nopa atl quitzonpolihuilti nochi tlaltepactli para 150 tonali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\