Genesis 8

1Huajca Toteco Dios quiilnamijqui No'e ica nochi nopa tlapiyalime tlen itztoyaj iijtic cuacanahua. Huan Toteco Dios quichijqui ma tlaajaca ipan tlali, huan nopa atl pejqui temo. 2Huan motzajque nopa ameltini campa meyayaya atl tlatzintla tlaltepactli, huan motzajqui nepa elhuicac huan ayoc huetzqui atl. 3Huan nopa atl pejqui iyolic temoti. Huan ica seyoc 150 tonali miyac temotoya nopa atl. 4Huan quema ajsic nopa 17 tonali tlen nopa chicompa metztli, nopa cuacanahua motlalito ipan se tepetl ipan nopa tepetini tlen itoca Ararat. 5Huan mojmostla m'as temotiyohuiyaya nopa atl. Huan quema ajsic nopa achtohui tonal tlen nopa majtlacpa metztli, nesqui inintzonatipa nopa tepetini tlen m'as huejcapantique. 6Huajca No'e quichixqui seyoc 40 tonali huan quitlapo nopa ventana tlen quichijtoya ipan nopa cuacanahua. 7Huan quimajcajqui se cacalotl. Huan nopa cacalotl san patlantinenqui campa hueli hasta huajqui tlali. 8Teipa nojquiya quimajcajqui se paloma para quiitasqu'ia intla ya huajqui nopa tlali. 9Pero nopa paloma mocuepqui ipan cuacanahua pampa ax cana quipanti para mosehuis, pampa nopa tlali noja temitoya ica atl. Huajca No'e quiquixti ima, quiitzqui nopa paloma huan quicalaqui. 10Huajca No'e quichixqui seyoc chicueyi tonali huan sampa quititlanqui nopa paloma calteno tlen nopa cuacanahua. 11Huan ica tiotlac quema pejtoya tzintlayohuaya, nopa paloma mocuepqui huan quihualicayaya ipan itenchopich imaxihuiyo se cuahuitl tlen itoca olivo. Queja nopa No'e momacac cuenta para nopa tlali huactiyohuiyaya. 12Huan No'e sampa quichixqui seyoc chicome tonal huan sampa quititlanqui nopa paloma, pero ama quena, nopa paloma ayoc mocuepqui. 13Huajca quema No'e quipiyayaya 601 xihuitl ipan nopa achtohui tonal tlen nopa achtohui metztli, tlantoya nopa atl. Huan No'e quiquixtili ipantzajca nopa cuacanahua huan quiitac nochi huactinemiyaya. 14Huan ipan nopa tonal 27 itequi nopa ompa metztli, ya tlami huactoya nopa tlali. 15Huajca Toteco Dios quiilhui No'e: 16"Xiquisa tlen nopa cuacanahua ihuaya mosihua, moconehua huan moyexhua. 17Nojquiya xiquinquixti nochi tlapiyalime tlen itztoque mohuaya. Xiquinquixti nopa totome huan nochi tlapiyalime para ma yaca huan ma quinpiyaca miyac ininconehua huan ma quitemitica ni tlaltepactli." 18Huajca No'e, isihua, iconehua huan iyexhua quisque tlen nopa cuacanahua. 19Nojquiya quisque nochi totome, huan nochi tlapiyalime tlen mosisin'iaj, huan tlen maxojtzitzi huan nochi tlen mohuahuatatzaj. Huan sesen tlamantli tlapiyali quisqui ica iconehua tlen quitoquiliyayaj. 20Teipa No'e quichijqui se tlaixpamitl para TOTECO. Huan quicuic tlen sesen tlamantli tlapiyali huan sesen tlamantli tototl tlen cuali para tlacajcahualistli. Huan quinmicti huan quintlati ipan nopa tlaixpamitl para se tlacajcahualistli para TOTECO. 21Quema TOTECO quiijnejqui ipocyo tlen ajhuiyac, yajaya moilhui: "Ax quema m'as nijtlatzacuiltis tlaltepactli ipampa inintlajtlacolhua tlacame pampa se tlacatl hasta quema tlacati san moilhu'ia tlen ax cuali para quichihuas. Nojquiya ayoc quema niquinpolihuiltis nochi tlapiyalime queja nijchijqui ni huelta. 22"Nochi tonali quema eltos ni tlaltepactli, oncas toquistli huan pixquistli. Nochipa oncas tlatotonilotl huan tlasesecayotl. Oncas metztli quema tlahuaquis huan metztli quema huetzis miyac atl, nochipa oncas tonaya huan tlayohua. Ni tlamantli ax quema tlamis quema noja eltos tlaltepactli."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\