Isaiah 20

1Se xihuitl Tlanahuatijquetl Sarg'on tlen tlali Asiria quititlanqui nopa tlayacanquetl tlen isoldados para ma yaca ipan Asdod, se inialtepe nopa filisteos. Huan yajqui quitehuito huan moaxcatito. 2Huan ipan san se nopa xihuitl, TOTECO quinojnotzqui Isa'ias, icone Amoz, huan quiilhui: "Xiya ximoquixtiliti moyoyo tlen cuesoli huan ximoquixtiliti motecac. Huan xinentinemi tixolotl huan san moicxipa." Huan na nijchijqui senquistoc queja TOTECO nechnahuati. 3Huajca teipa TOTECO quiijto: "Notlatequipanojca Isa'ias nentinentoc iicxipa huan xolotl para eyi xihuitl. Ya ni eltoc se tlanextili tlen nopa hueyi tlaijiyohuilistli tlen hualas ipan tlali Egipto huan ipan tlali Etiop'ia. 4Pampa nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria hualas huan quinhuicas ilpitoque nochi nopa tlacame tlen quinitzquis tlen tlali Egipto huan tlali Etiop'ia. Quinchihualtis nochi ma nejnemica iniicxipa huan xolome yonque telpocame o huehuentzitzi. Huan nempa nesis nochi inintzinpa para ma mopinahuaca nopa egiptome. 5Huan huajca nopa filisteos tlen motemachiyayaj ipan ichicahualis tlali Etiop'ia huan ipan itlapalehuil tlali Egipto, tlahuel mocuesose huan mopinahuase. 6Quema nopa panos, nochi filisteos tlen itztoque iteno hueyi atl quiijtose: 'Xiquitaca tlachque ininpantitoc nopa tlaltini Egipto huan Etiop'ia tlen ipan timotemachiyayaj para techmanahuisqu'iaj tlen nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria. Huajca ┬┐tlachque tijchihuase tojuanti? ┬┐Quejatza timomanahuise tojuanti?' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\