Isaiah 27

1Ipan nopa tonali TOTECO quicuis imachete tlen temajmati, hueyi huan tlatequi, huan quitlatzacuiltis nopa hueyi tlapiyali tlen itoca leviat'an; nopa cohuatl tlen nemi chicahuac huan moyahualojti. Huan quimictis nopa hueyi tlapiyali tlen itoca drag'on tlen itztoc ipan hueyi atl. 2Ipan nopa tonali TOTECO huicas tlen nopa xocomeca mili tlen tlahuel quiicnel'ia. Quej ni quiijtos: 3"Israelitame itztoque noxocomecamil. Na niquinmocuitlahu'ia. Ajachica nijtequil'ia atl noxocomecamil, huan nijmanahu'ia tonaya huan tlayohua para ax tleno quichihuilise nocualancaitacahua. 4Na ayoc nicualani ininhuaya. Huan intla niquitas quinpiyase inincualancaitacahua tlen quincuatoton'iaj queja huitztli huan sahua mecatl, huajca na niquinhuihuitlas huan niquintlatis. 5Huan san huelis momanahuise inincualancaitacahua intla moyoltlalise nohuaya huan nechtlajtlanise ma nimoyoltlali ininhuaya." 6Ajsis tonali quema israelitame sampa quipiyase ininnelhuayo huan chamanise huan xochiyohuas queja se cuahuitl quichihua. Nochi tlaltepactli temis ica itlajca. 7TOTECO ax quintlatzacuiltijtoc israelitame queja quintlatzacuilti inincualancaitacahua, niyon ax quinmictijtoc israelitame queja quinmicti sequinoc tlen temictijtoque. 8Pampa TOTECO san quintlatzacuiltijtoc nelquentzi. San quinquixti tlen inintlal huan quintitlanqui ipan sequinoc tlaltini. Eltoc queja quinhuicac nopa hueyi ajacatl tlen huala ica campa quisa tonati. 9Huan ┬┐tlachque monequi quichihuase israelitame para quiselise tlapojpolhuili tlen inintlajtlacolhua? San se tlamantli monequi quichihuase: Ma quichihuaca tlatixtic nochi nopa tetini tlen quintequihuijtoque para tlaixpamitl, ma quintlamiixpolihuiltica nopa teteyome tlen Asera huan nopa tlaixcopincayome tlen tonati. Huan queja nopa ayoc quema quinhueyichihuase. 10Pampa nochi ialtepehua tlen moyahualojtoque ica tepamitl mocahuase cactoque queja huactoc tlali. Nochi caltini quintlahuelcahuase huan nochi nopa calles temis ica miyac tlamantli xihuitl. Huan nopano mosehuise huan tlacuajtinemise huacaxme. Huan quitlamicuase ininmacuayohua nochi cuatini. 11Notlacajhua itztoque queja se cuahuitl imacuayohua tlen huactoque. Huan yeca postequij huan nopa sihuame hualahuij huan quinhuicaj para quintlatise. Notlacajhua tlahuel huihuitique huan ax tlalnamiquij pampa mohuejcatlalijque tlen TOTECO Tlen Quinchijchijqui. Yeca TOTECO ax quintlapojpolhuis, niyon ax quintlasojtlas. 12Pero ajsis tonali quema TOTECO quinsentilis sese yajuanti queja quichihua se tlacatl quema quitlapejpen'ia etl ipan ima. Quintlapejpenis sesen yajuanti campa hueli ipan nopa imil tlen pehua campa atemitl 'Eufrates huan ontlami campa nopa nepamitl ica tlali Egipto. 13Ipan nopa tonali quipitzase nopa hueyi tlapitzali, huan nochi yajuanti tlen itztose ipan tlali Asiria huan tlen quinhuicatose tlali Egipto, hualase quihueyimatiquij TOTECO ipan nopa tepetl tlen tlatzejtzeloltic tlen eltoc ipan altepetl Jerusal'en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\