Isaiah 47:2

2Ama monequi intlacame tlen Babilonia ximocuepaca intequipanohuani tlen sequinoc iniaxcahua. Xiquitzquica nopa metlatl huan xijtisica nopa trigo. Ximoquixtilica imoyejyejca ixtzajcahua huan xijquixtica imoyoyo tlen nelyejyectzi. Xijnextica imoquescuayohua quema intequitij huan xinejnemica queja elisqu'ia inquiixcotonaj se atemitl pampa ama intlatequipanohuani.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More