Isaiah 50:2

2Imojuanti inmoicancuepque ica na huan yeca axaca tlananquili quema niyajqui campa imojuanti. ¿Huelis inmoilhuijque ax nijpixqui chicahualistli para nimechmanahuis? ¡Ax quej nopa! Na nihueli nicajhuas nopa hueyi atl huan huaquis. Hueli niquinchihuas nochi atemitl ma mocuepaca se huactoc tlali. Huan nochi michime miquise huan lochonise pampa ayoc oncas atl.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More